Profession atomtekniker

Atomteknikere fungerer som støtte til fysikere og ingeniører i nukleare laboratorier og atomkraftværker. De overvåger procedurerne for at sikre sikkerhed og kvalitetskontrol og vedligeholder udstyret. De håndterer og kontrollerer også radioaktivt udstyr og måler strålingsniveauer for at garantere sikkerheden.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kerneenergi

  Produktion af elektrisk energi ved brug af atomreaktorer ved at konvertere den energi, der frigøres fra atomkerner i reaktorer, og som genererer varme. Derefter genererer denne varme damp, som kan producere strøm til en dampturbine.

 • Strålingsbeskyttelse

  Foranstaltninger og procedurer til beskyttelse af mennesker og miljøet mod de skadelige virkninger af ioniserende stråling.

 • Bestemmelser om eksponering for kontamination

  Bestemmelser om eksponering for kontaminerede materialer eller et farligt miljø, der regulerer foranstaltninger i forbindelse med risikovurdering, minimering af yderligere eksponering, karantæne og behandling af udsatte personer.

 • Radioaktiv forurening

  De forskellige årsager til tilstedeværelsen af radioaktive stoffer i væsker, faste stoffer eller gasser eller på overflader og måden, hvorpå forurenende stoffer, deres risici og koncentrationen af forurenende stoffer kan identificeres.

 • Metrologi

  Metoder og teorien om måling i en videnskabelig kontekst, herunder internationalt accepterede måleenheder, praktisk udførelse af disse enheder og fortolkning af målinger.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Brandforebyggelsesprocedurer

  Bestemmelserne om forebyggelse af brand og eksplosion og om udstyr, systemer og metoder.

 • Pneumatik

  Anvendelse af gas undertryk til frembringelse af mekanisk bevægelse.

Færdigheder

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Føre fortegnelser over vedligeholdelsesarbejde

  Føre skriftlige fortegnelser over alle reparationer og vedligeholdelsesarbejde, der er iværksat, herunder oplysninger om de anvendte dele og materialer osv.

 • Sikre køling af udstyr

  Sikre, at maskiner og installationer forsynes med luft og kølervæske for at forhindre overophedning og andre funktionsfejl.

 • Bruge håndværktøj

  Anvende værktøjer, der fungerer ved håndkraft, f.eks. skruetrækkere, hamre, tænger, bor og knive til at behandle materialer og bidrage til at skabe og samle forskellige produkter.

 • Kalibrere præcisionsinstrument

  Undersøge præcisionsinstrumenter og vurdere, om instrumentet opfylder kvalitetskravene og produktionsspecifikationerne. Korrigere og justere pålideligheden ved at måle output og sammenligne resultater med data for en referenceanordning eller et sæt standardiserede resultater.

 • Afhjælpe fejl i udstyr

  Identificere, indberette og reparere skader og funktionsfejl i udstyr; kommunikere med repræsentanter i marken og fabrikanter for at fremskaffe reparations- og udskiftningskomponenter.

 • Undersøge kontaminering

  Foretage test for at undersøge kontamineringsegenskaberne i et område eller på overflader og materialer med henblik på at identificere årsagen, arten og omfanget af risikoen og skaden.

 • Overholde sikkerhedsforskrifter for kernekraftanlæg

  Overholde sikkerhedsprocedurer, politikker og lovgivning for kernekraftanlæg for at garantere et sikkert arbejdsmiljø for alle arbejdstagere og garantere befolkningens sikkerhed.

 • Vedligeholde atomreaktorer

  Reparere og foretage rutinemæssig vedligeholdelse af udstyr, der styrer atomare kædereaktioner med henblik på frembringelse af elektricitet, og sikre, at udstyret fungerer sikkert og i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Vedligeholde elektromekanisk udstyr

  Diagnosticere og påvise funktionsfejl i elektromekaniske komponenter og systemer og fjerne, udskifte eller reparere disse komponenter, når det er nødvendigt. Udføre forebyggende vedligeholdelsesopgaver, f.eks. lagring af komponenter og maskiner i et rent, støvfrit og ikke-fugtigt rum.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Bruge testudstyr

  Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

 • Reagere på nukleare nødsituationer

  Iværksætte strategier til at reagere i tilfælde af funktionsfejl i udstyr, fejl eller andre hændelser, der kan føre til forurening og andre nukleare nødsituationer, sikre, at faciliteten er sikret og alle nødvendige områder evakueret, samt yderligere skader og risici begrænset.

 • Vedligeholde hydrauliske systemer

  Udføre rutinemæssig vedligeholdelse og reparationer på systemer, der anvender trykbelastede væsker til at levere energi til maskiner og udstyr.

 • Overvåge systemer på atomkraftværker

  Kontrollere nukleare anlæg, såsom ventilations- og vandafledningssystemer, for at sikre, at de fungerer korrekt, og identificere uregelmæssigheder.

 • Undgå kontaminering

  Undgå sammenblanding eller kontaminering af materialer.

 • Beregne eksponering for stråling

  Beregne strålingsdata om procedurer, såsom eksponeringens varighed og intensitet.

 • Overvåge strålingsniveauer

  Bruge måle- og afprøvningsudstyr og -teknikker til identifikation af strålingsniveauer eller radioaktive stoffer med henblik på at styre eksponeringen og minimere risici for sundhed, sikkerhed og miljø.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Betjene maskinværktøjer

  Programmere og betjene numerisk styrede værktøjsmaskiner.

 • Bruge måleinstrumenter

  Anvende forskellige måleinstrumenter afhængigt af den ejendom, der skal måles. Anvende forskellige instrumenter til at måle længde, område, rumfang, hastighed, energi, kraft og andet.

 • Sikre, at forskrifterne for strålingsbeskyttelse overholdes

  Sikre, at virksomheden og medarbejderne gennemfører de retlige og operationelle foranstaltninger, der er indført for at sikre beskyttelse mod stråling.

Source: Sisyphus ODB