Profession autoriseret dyrlæge

Autoriserede dyrlæger er fagfolk med en omfattende videnskabelig uddannelse. De har beføjelse til i en uafhængig, etisk og personligt ansvarlig egenskab at udføre alle veterinære aktiviteter med særlig fokus på dyrs sundhed og velfærd og folkesundheden og i overensstemmelse med national og international lovgivning. De er ansvarlige for nationale programmer for udryddelse af dyresygdomme, beskyttelse af folkesundheden og fødevare- eller dyrekontrol, flytninger af dyr og import og eksport af levende dyr og produkter heraf.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Udføre veterinærinspektion før slagtning

  Foretage klinisk vurdering og certificering af sundhedsstatus for dyr bestemt til fødevareproduktion forud for slagtning.

 • Tegn på dyresygdomme

  Fysiske, adfærdsmæssige og miljømæssige tegn på sundhed og sygdom hos forskellige dyr.

 • Husdyrvidenskab

  Ernæring, agronomi, landbrugsøkonomi, husdyrhold, hygiejne og biosikkerhed, etik, beskyttelse og besætningssundhed.

 • Biosikkerhed i forbindelse med dyr

  Kendskab til hygiejne og biosikkerhedsforanstaltninger i arbejdet med dyr, herunder årsager, overførsel og forebyggelse af sygdomme samt anvendelse af politikker, materialer og udstyr.

 • Klinisk veterinærvidenskab

  Almindelige sygdommes og lidelsers ætiologi, patogenese, kliniske tegn, diagnosticering og behandling. Dette omfatter veterinære områder som propædeutik, klinisk og anatomisk sygdom, mikrobiologi, parasitologi, klinisk medicin og kirurgi (herunder anæstesiologi), forebyggende medicin, billeddiagnostik, dyrereproduktion og reproduktionsforstyrrelser, veterinærmedicin og folkesundhed, veterinærlovgivning og retsmedicin og behandlingsmetoder.

 • Dyrs fysiologi

  Undersøgelse af dyrs mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokemiske funktion samt deres organer og celler.

 • Arbejdssikkerhed i veterinærmiljø

  Sikker arbejdspraksis på dyrlægeklinikker mhp. at identificere farer og dermed forbundne risici for at forebygge ulykker eller hændelser. Dette omfatter skader påført af dyr, zoonotiske sygdomme, kemikalier, udstyr og arbejdsmiljø.

 • Grundlæggende veterinærtjenester

  Veterinær anatomi, histologi, embryologi, fysiologi, biokemi, genetik, farmakologi, farmaci, toksikologi, mikrobiologi, immunologi, epidemiologi og faglig etik.

 • Dyreanatomi

  Studiet af dyrekropsdele, deres struktur og dynamiske forhold alt efter den specifikke profession.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Dyrevelfærd

  Universelt anerkendte dyrevelfærdsbehov som anvendt på arter, situation og erhverv. Disse er: behov for et egnet miljø behov for en egnet kost behov for at kunne udleve normale adfærdsmønstre behov for at gå sammen med eller være adskilt fra andre dyr behov for beskyttelse mod smerte, lidelse, skade og sygdom.

 • Dyreadfærd

  Dyrs naturlige adfærdsmønstre, dvs. hvordan normal og unormal adfærd kommer til udtryk alt efter art, miljø, interaktion mellem mennesker og dyr og beskæftigelse.

Færdigheder

 • Udføre laboratorietest af animalske prøver

  Gennemføre og fortolke simple procedurer i et dyrlægelaboratorium på dyreprøveemner, med det formål at påvise, identificere eller kvantificere sygdomsfremkaldende agenser, evaluere organfunktioner eller bestemme arten af en sygdom.

 • Rådgive om sygdomskontrol blandt husdyr

  Rådgive husdyrejere om økonomiske aspekter af sygdomsudryddelse. Rådgive forbrugere om sundhedsmæssige konsekvenser af sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker.

 • Overvåge dyrs velfærd

  Overvåge dyrenes fysiske tilstand og adfærd og indberette eventuelle bekymringer eller uventede ændringer, herunder tegn på sundhed eller dårlig sundhed, dyrenes udseende, tilstand af dyrenes fysiske rammer, indtagelse af føde og vand samt miljøforhold.

 • Overholde standarder for veterinærinspektion

  Følge de veterinære inspektionsstandarder og sikre passende korrigerende handlinger, når der forekommer uregelmæssigheder.

 • Udstede certifikater til animalske produkter

  Udstede certifikater vedrørende dyresundhed og -velfærd eller animalske produkter på grundlag af den nødvendige undersøgelse eller afprøvning i overensstemmelse med de certificeringsprincipper, der er vedtaget på europæisk plan.

 • Vedligeholde kliniske veterinærfortegnelser

  Oprette og vedligeholde kliniske fortegnelser for dyr i overensstemmelse med de nationale lovkrav.

 • Anvende veterinærepidemiologi

  Analysere sygelighed og dødelighed i forbindelse med dyre- og zoonotiske sygdomme hos en given population og relatere resultaterne til normen. Dette omfatter indsamling og analyse af data og oplysninger til brug for individuelle dyr, grupper eller bredere som en del af et netværk af sygdomsovervågning. Gennemføre interventions- og kontrolforanstaltninger.

 • Rådgive om dyrevelfærd

  Udarbejde og give information til enkeltpersoner eller grupper af personer om, hvordan man fremmer dyrs sundhed og trivsel, og hvordan risici for dyresundhed og -velfærd kan reduceres. Give anbefalinger til korrigerende foranstaltninger.

 • Træffe beslutninger om dyrs velfærd

  Træffe et valg mellem flere alternative muligheder, der fremmer dyrs velfærd.

 • Evaluere oplysninger på området for veterinærsygepleje

  Kunne læse, forstå og anvende den mest aktuelle tilgængelige forskning for at begrunde afgørelser baseret på bedste praksis.

 • Administrere animalsk biosikkerhed

  Planlægge og anvende passende biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv samlet biosikring. Vedligeholde og følge biosikkerhedsprocedurer og infektionskontrol, når der arbejdes med dyr, herunder erkendelse af potentielle sundhedsproblemer og iværksættelse af passende foranstaltninger, oplysninger om foranstaltninger til hygiejnekontrol på stedet og biosikkerhedsprocedurer samt rapportering til andre.

 • Håndtere udfordrende personer

  Arbejde sikkert og kommunikere effektivt med enkeltpersoner og grupper af mennesker, som befinder sig i vanskeligt håndterbare situationer. Dette kan omfatte genkendelse af tegn på aggressivitet, angst, trusler og metoder til håndtering heraf for at garantere den omhandlede persons og andres sikkerhed.

 • Foretage inspektioner af levnedsmiddelforarbejdningsvirksomheder

  Udføre inspektion på et slagteri eller en gruppe af forskellige kødforarbejdnings- eller håndteringsvirksomheder. Inspicere virksomheder, der slagter dyr og forarbejder kød. Undersøge dyr og kadavere før og efter slagtning med henblik på påvisning af sygdom eller andre unormale forhold. Bestemme, om ingredienser, der anvendes til forarbejdning og afsætning af kød og kødprodukter, overholder de statslige normer for renhed og klassificering.

 • Certificere udøvelsen af veterinærprocedurer

  Udarbejde en præcis beskrivende certificering af de procedurer, der gennemføres af en dyrlæge.

 • Udvikle politikker for kontrol med zoonotiske sygdomme

  Gennemføre forskning og udarbejde politik, retningslinjer og strategier for bekæmpelse af zoonotiske og fødevarebårne sygdomme.

 • Regulere standarder for dyresundhed

  Udvikle, inspicere og håndhæve de standarder for dyresundhed, der gælder for international handel med husdyr og husdyrsprodukter samt for folkesundheden.

 • Administrere dyrehygiejne

  Planlægge og anvende passende hygiejneforanstaltninger til at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv generel hygiejne. Opretholde og følge hygiejneprocedurer og -bestemmelser i arbejdet med dyr og kommunikere hygiejnekontrol på stedet og protokoller til andre. Håndtere sikker bortskaffelse af affald i henhold til bestemmelsessted og lokale forskrifter.

 • Håndtere veterinære nødsituationer

  Håndtere uforudsete hændelser vedrørende dyr og omstændigheder, der kræver en hurtig indsats på en passende professionel måde.

 • Udføre veterinærdiagnosticering

  Identificere og bestemme dyrenes fysiologiske status samt arten af og årsagen til sygdomme hos dyr gennem evaluering af patientforløb, klinisk undersøgelse og udvælgelse, udtagning og gennemgang af verifikationsbilleder, laboratorietest og andre sekundære testdata.

 • Udføre inspektionsanalyse

  Undersøge og rapportere om inspektionsprocedurer, -teknikker, -udstyr og -materialer.

 • Følge miljømæssigt bæredygtig arbejdspraksis i veterinærsektoren

  Bidrage til beskyttelsen af miljøet ved at overholde bæredygtighedsprincipper, -politikker og -bestemmelser vedrørende arbejde med dyr.

 • Vurdere dyrs tilstand

  Inspicere dyret for eventuelle ydre tegn på parasitter, sygdomme eller skader. Bruge disse oplysninger til at fastslå egne handlinger og indberette dine resultater til ejere.

 • Udvikle mediestrategi

  Udarbejdelse af en strategi for den type indhold, der skal leveres til målgrupperne, og hvilke medier der skal anvendes, idet der tages hensyn til målgruppen og til de medier, der vil blive anvendt til levering af indhold.

Source: Sisyphus ODB