Profession bådfører inden for fiskeri

Bådførere inden for fiskeri fisker i kystnære farvande, de arbejder på dækket og med motoren. De kontrollerer navigation samt indfangning og konservering af fisk inden for de fastsatte grænser i overensstemmelse med nationale og internationale bestemmelser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Internationale søvejsregler

  Grundlæggende aspekter af de internationale søvejsregler, som f.eks. adfærden af fartøjer i hinandens synsfelt, navigationslys og -markører, vigtige lys- og lydsignaler, søfartssignaler og bøjer.

 • Sikkerhedsudstyr i fartøjer

  Opnå teoretisk og praktisk viden om sikkerhedsudstyr, der anvendes i fartøjer, herunder udstyr såsom redningsbåde, redningskranse, sikkerheds- og branddøre, sprinkleranlæg osv. Betjene udstyr i nødsituationer.

 • Maritimmeteorologi

  Videnskabeligt forskningsområde, der vedrører udlægningen af meteorologiske data og deres anvendelse inden for søfartssikkerhed.

 • Fiskefartøjer

  Betegnelser for fiskerifartøjernes forskellige elementer og udstyr.

 • Adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri

  Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) Code of Conduct for Responsible Fisheries og de fastsatte retningslinjer for professionelle fiskere.

 • Fiskeriudstyr

  Identifikation af de forskellige fiskeredskaber, der anvendes til fiskeri, og deres funktionsevne.

 • Fiskeriforvaltning

  Principper, metoder og udstyr anvendt i bestandsforvaltning inden for fiskeri; begreberne fangst, bifangst, fiskeriindsats, maksimalt bæredygtigt udbytte, forskellige prøvetagningsmetoder og hvordan prøvemateriale anvendes.

 • Vurdering af risici og trusler

  Sikkerhedsdokumentation og sikkerhedsrelateret kommunikation og information.

 • Kvalitet af fiskeprodukter

  Faktorer, der påvirker fiskevarers kvalitet. F.eks. forskelle mellem arter, fiskeredskabers indvirkning og parasitters indflydelse på kvalitetsbevarelse.

 • Fiskeprodukters forringelse

  Proces for nedbrydning og fordærv af fiskeprodukter: fysiske, enzymatiske, mikrobiologiske og kemiske processer efter høst.

 • International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

  De grundlæggende principper og krav i International Regulation for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

 • Fiskerilovgivning

  Undersøgelse og analyse af forskellige tilgange til dambrugsforvaltning under hensyntagen til internationale bestemmelser og industristandarder med henblik på at analysere regler for dambrugsforvaltning. 

 • Globalt maritimt nød- og sikkerhedssystem

  Internationalt aftalte sikkerhedsprocedurer, udstyrstyper og kommunikationsprotokoller, der anvendes til at øge sikkerheden og gøre det lettere at redde nødstedte skibe, søfartøjer og fly.

 • Risici forbundet med fiskeri

  Generelle risici, der opstår, når der arbejdes på fiskerifartøjer, og særlige risici, der kun gør sig gældende i forbindelse med visse fangstmetoder. Forebyggelse af farer og ulykker.

Færdigheder

 • Vurdere fartøjers trimning

  Vurdere fartøjers trimningsstabilitet med henvisning til et fartøjs stabilitet, mens det er i en statisk tilstand.

 • Kommunikere via det globale maritime nød- og sikkerhedssystem

  Sende en alarm i tilfælde af en nødsituation ved hjælp af en af de forskellige GMDSS-radiosystemer, så alarmen har en meget høj sandsynlighed for at blive modtaget af redningsmyndighederne i land og/eller andre fartøjer i området.

 • Vurdere fartøjers stabilitet

  Vurdere de to former for fartøjsstabilitet, nemlig tværgående og langsgående.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Bistå i fartøjsmanøvrering

  Deltage i manøvrer i havnen, lægge til kaj og andre fortøjningsoperationer. Bidrage til en sikker navigationsvagt.

 • Lede godshåndtering

  Håndtere de mekaniske elementer ved lastning og losning af gods og lagre på sikker vis. Tilrettelægge stuvning og losning af varer for at sikre, at fartøjet er stabilt.

 • Forvalte beredskabsplaner for skibe

  Tilrettelægge og forvalte nødhjælpstiltag, vandfyldning, opgivelse af skibet, overlevelse på havet, eftersøgning og redning af skibbrudne i overensstemmelse med skibets nødplaner for at garantere sikkerheden

 • Arbejde udenfor

  Kunne håndtere de forskellige klimaforhold såsom varme, regn, kulde eller stærk vind.

 • Vurdere fiskestimer

  Fortolke oplysningerne fra elektronisk udstyr og andre former for støtte til fiskeri for at vurdere karakteristika for en fiskestime.

 • Træffe sikkerhedsforanstaltninger under skibsfart

  Anerkende usikre situationer og foretage opfølgende tiltag i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelser. Advare skibsadministrationen med det samme. Gøre brug af personligt beskyttelses- og redningsudstyr.

 • Sørge for, at fartøjet overholder forskrifterne

  Inspicere fartøjer, dele af fartøjer og udstyr; sikre overholdelse af standarder og specifikationer.

 • Bruge navigationspunkter til søs

  Benytte navigationsudstyr til søs, f.eks. kompas eller sekstant, eller navigationshjælpemidler, som f.eks. fyrtårne eller bøjer, radar, satellit- og computersystemer, således at fartøjer kan sejles på vandveje. Arbejde med de seneste diagrammer/kort, meddelelser og publikationer for at fastlægge et fartøjs nøjagtige position.

 • Give sikkerhedsuddannelse om bord

  Udvikle og gennemføre sikkerhedsprogrammer for sikkerhedskurser om bord.

 • Forebygge forurening til søs

  Tilrettelægge og overvåge miljøbeskyttelse i forbindelse med anvendelse af bestemmelserne om forebyggelse af forurening til søs.

 • Forberede og gennemføre regelmæssige sikkerhedsøvelser

  Planlægge og udføre regelmæssige sikkerhedsøvelser; maksimere sikkerheden i potentielt farlige situationer.

 • Vedligeholde sikker navigationsvagtordning

  Følge de principper, der gælder for at varetage en navigationsvagt. Overtage, acceptere og videregive en vagt. Styre fartøjet og udføre rutinemæssige opgaver under en vagt. Overholde sikkerheds- og nødprocedurer. Overholde sikkerhedsforanstaltninger under en vagt og træffe øjeblikkelige foranstaltninger i tilfælde af brand eller en ulykke.

 • Svømme

  Bevæge sig i vand ved brug af lemmerne.

 • Estimere status for fiskeri

  Genkende de grundlæggende biologiske data med henblik på at vurdere fiskeriets status: Genkende den fangede art ved simpel okulær kontrol og sammenligne mængden og størrelsen af fangsterne i forhold til tidligere perioder.

 • Navigation til vands

  Sikre, at et fartøj medtager opdaterede og tilstrækkelige kort og passende søkort. Lede processen med udarbejdelse af rejserapporten, fartøjets gennemløbsplan, daglige positionsmeldinger og pilotoplysningsskemaet.

 • Sikre stuvet gods

  Afsikre last med grundlæggende viden om opbevaringsmetoder. Sikre effektiv og sikker transport af varer.

 • Betjene redningsudstyr på skibe

  Betjene redningsbåde og overlevelsesfartøjer. Søsætte bådene efter behov og betjene deres udstyr. Tage sig af overlevende og redningsfartøjet, når de har forladt skibet. Anvende elektroniske anordninger til sporing og formidling af placering, herunder kommunikations- og signalapparater og pyrotekniske nødsignaler.

 • Konservere fiskeprodukter

  Anbringe og klassificere fiskeprodukter med henblik på korrekt opbevaring. Bevare passende betingelser for bevarelsen af fiskeprodukter.

 • Levere uddannelse

  Sørge for uddannelse og orientering af nye teammedlemmer eller overdrage denne opgave til et behørigt erfarent teammedlem.

 • Koordinere brandbekæmpelse

  Tilrettelægge og styre brandbekæmpelsesoperationer i henhold til skibets nødplaner for at garantere sikkerheden.

 • Anvende fiskerimanøvrer

  Udføre drift af skyde- og indhalingsudstyr for at opnå bedst mulig ydeevne i overensstemmelse med reglerne for ansvarlig fisk og sikkerhedsforanstaltningerne.

 • Opdage unormale forhold om bord

  Identificere uregelmæssigheder om bord, evaluere dem og træffe passende foranstaltninger for at genetablere normal drift af skib. Kontrollere alle systemer (især sikkerhedssystemer) fungerer korrekt. Tilrettelægge handlinger, der skal træffes i tilfælde af et konstateret problem.

 • Koordinere håndtering af fisk

  Tilrettelægge håndtering af fisk for at undgå forringelse af fiskeprodukter. Kontrollere, at dækket og fiskebeholdere er rene før losning og håndtering. Kontrollér, at hovedet er fjernet, indvolde udtaget, at fisken er vasket og renset og, hvis det er muligt, sorteret i overensstemmelse med hygiejneforskrifter.

 • Planlægge fiskeri

  Udarbejde og implementere mere effektive fiskerimanøvrer under hensyntagen til vejrforholdene og udvindingssystemet.

 • Overleve til søs i tilfælde af skibsforlis

  Identificere mønstringssignaler og de nødsituationer, de signalerer. Overholde de fastlagte procedurer. Iklæde sig og anvende en redningsvest eller en overlevelsesdragt. Springe sikkert ned i vandet fra højde. Svømme og rette en redningsflåde med bunden i vejret op iklædt redningsvest. Holde sig flydende uden redningsvest. Gå om bord i et overlevelsesfartøj fra skibet eller fra vandet iklædt redningsvest. Tage indledende skridt til at gå om bord i et overlevelsesfartøj for at øge overlevelseschancen. Udsætte en vindpose eller et drivanker. Betjene udstyr i overlevelsesfartøjer. Betjene lokaliseringsanordninger, herunder radioudstyr.

 • Slukke brand

  Vælg de relevante stoffer og metoder til at slukke brande afhængigt af deres størrelse, såsom vand og forskellige kemiske agenter. Bruge åndedrætsværn.

 • Betjene skibsfremdriftssystemer

  Udføre indledende og efterfølgende observation af driftsparametrene for skibets fremdriftssystem. Kontrollere driftsparametre for elgeneratorer i strømtavlen, strømkilder og elektrisk og elektronisk udstyr samt navigationslys. Kontrollere, at de pneumatiske og hydrauliske systemers driftsparametre ligger inden for værdierne. Udføre enkle vedligeholdelsesprocedurer, reparere og udskifte beskadigede genstande.

Source: Sisyphus ODB