Profession bådsmand

Bådsmænd leder mandskabet på dækket og i lastrummet, så de kan udføre ordrer modtaget fra en overordnet. De koordinerer vedligeholdelse, manøvrering, samling og reparation af fiskeredskaber og sortering, forarbejdning og konservering af fangsterne, samtidig med at de overholder hygiejnekravene og de fastsatte sikkerhedsforskrifter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fiskefartøjer

  Betegnelser for fiskerifartøjernes forskellige elementer og udstyr.

 • Adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri

  Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) Code of Conduct for Responsible Fisheries og de fastsatte retningslinjer for professionelle fiskere.

 • Kvalitet af fiskeprodukter

  Faktorer, der påvirker fiskevarers kvalitet. F.eks. forskelle mellem arter, fiskeredskabers indvirkning og parasitters indflydelse på kvalitetsbevarelse.

 • Fiskerilovgivning

  Undersøgelse og analyse af forskellige tilgange til dambrugsforvaltning under hensyntagen til internationale bestemmelser og industristandarder med henblik på at analysere regler for dambrugsforvaltning. 

 • Risici forbundet med fiskeri

  Generelle risici, der opstår, når der arbejdes på fiskerifartøjer, og særlige risici, der kun gør sig gældende i forbindelse med visse fangstmetoder. Forebyggelse af farer og ulykker.

 • Internationale søvejsregler

  Grundlæggende aspekter af de internationale søvejsregler, som f.eks. adfærden af fartøjer i hinandens synsfelt, navigationslys og -markører, vigtige lys- og lydsignaler, søfartssignaler og bøjer.

 • Forebyggelse af forurening

  De processer, der anvendes til at forebygge forurening: forholdsregler for at forhindre forurening af miljøet, procedurer til bekæmpelse af forurening og dertil hørende udstyr samt mulige miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

 • Fiskeriudstyr

  Identifikation af de forskellige fiskeredskaber, der anvendes til fiskeri, og deres funktionsevne.

 • International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

  De grundlæggende principper og krav i International Regulation for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

Færdigheder

 • Konservere fiskeprodukter

  Anbringe og klassificere fiskeprodukter med henblik på korrekt opbevaring. Bevare passende betingelser for bevarelsen af fiskeprodukter.

 • Koordinere skibsbesætning

  Koordinere besætningens daglige aktiviteter. Sikre, at hvert medlem, der udfører dækstjeneste, forstår og udfører sine pligter i tilstrækkeligt omfang. Bistå kaptajnen med uddannelse og orientering af ny besætning. Koordinere håndtering af tov under manøvrer. Overvåge vedligeholdelse og sikkerhed på dækket. Planlægge hver dags arbejde for at få mest muligt ud af hvert enkelt dæksbesætningsmedlem.

 • Vedligeholde sikker navigationsvagtordning

  Følge de principper, der gælder for at varetage en navigationsvagt. Overtage, acceptere og videregive en vagt. Styre fartøjet og udføre rutinemæssige opgaver under en vagt. Overholde sikkerheds- og nødprocedurer. Overholde sikkerhedsforanstaltninger under en vagt og træffe øjeblikkelige foranstaltninger i tilfælde af brand eller en ulykke.

 • Håndtere fiskeprodukter

  Håndtere fisk med den omhu og hygiejne, der er nødvendig for at opretholde kvaliteten. Tilberede fiskeprodukter tilstrækkeligt til oplagring.

 • Betjene kritiske systemer på fartøjer

  Betjene kritiske systemer, som f.eks. elektroniske navigationshjælpemidler, styretøj, afvanding, sikkerhedsapparatet. Udføre kaptajnens ordrer.

 • Bistå ved skibsvedligeholdelse

  Bidrage til vedligeholdelse og reparation om bord ved hjælp af lakering, smøring og rengøring af materialer og udstyr. Udføre rutinemæssige vedligeholdelses- og reparationsprocedurer. Bortskaffe affald på en sikker måde. Anvende, vedligeholde og bruge håndværktøj og elværktøj.

 • Overleve til søs i tilfælde af skibsforlis

  Identificere mønstringssignaler og de nødsituationer, de signalerer. Overholde de fastlagte procedurer. Iklæde sig og anvende en redningsvest eller en overlevelsesdragt. Springe sikkert ned i vandet fra højde. Svømme og rette en redningsflåde med bunden i vejret op iklædt redningsvest. Holde sig flydende uden redningsvest. Gå om bord i et overlevelsesfartøj fra skibet eller fra vandet iklædt redningsvest. Tage indledende skridt til at gå om bord i et overlevelsesfartøj for at øge overlevelseschancen. Udsætte en vindpose eller et drivanker. Betjene udstyr i overlevelsesfartøjer. Betjene lokaliseringsanordninger, herunder radioudstyr.

 • Slukke brand

  Vælg de relevante stoffer og metoder til at slukke brande afhængigt af deres størrelse, såsom vand og forskellige kemiske agenter. Bruge åndedrætsværn.

 • Stå vagt på fartøj

  Stå vagt i skibets bov, stævn eller på brovingerne. Holde øje med forhindringer på skibets kurs og lokalisere navigationshjælpemidler som f.eks. bøjer. Bestemme skibets geografiske position ved hjælp af alle til rådighed stående midler, f.eks. GPS, radar, visuelle observationer og ekkolod. Udføre navigationskontrol undervejs samt sikkerhedsvagter, ankervagter og dokvagter på andre tidspunkter, som kaptajnen finder relevant, i overensstemmelse med normale broforvaltningsprocedurer.

 • Betjene skibsudstyr

  Betjene skibsudstyr, såsom motorer og generatorer, spil og HVAC-systemer. Påtage sig ansvaret for alt eksternt udstyr samt vist indre udstyr. Sikre, at dækudstyret betjenes på en sikker måde.

 • Håndtere gods

  Håndtere de mekaniske elementer ved lastning og losning af gods og lagre på sikker vis. Stuve og frigøre varer efter ordre.

 • Bistå i fartøjsmanøvrering

  Deltage i manøvrer i havnen, lægge til kaj og andre fortøjningsoperationer. Bidrage til en sikker navigationsvagt.

 • Anvende fiskerimanøvrer

  Udføre drift af skyde- og indhalingsudstyr for at opnå bedst mulig ydeevne i overensstemmelse med reglerne for ansvarlig fisk og sikkerhedsforanstaltningerne.

 • Levere uddannelse

  Sørge for uddannelse og orientering af nye teammedlemmer eller overdrage denne opgave til et behørigt erfarent teammedlem.

 • Bruge udstyr på fiskefartøj

  Råde over fiskeredskaber og skibsdæk fra skibe til vellykkede fangstaktiviteter, som den overordnede giver anvisninger om. Betjene skyde- og ophalingsudstyr til optimal ydeevne.

 • Koordinere håndtering af fisk

  Tilrettelægge håndtering af fisk for at undgå forringelse af fiskeprodukter. Kontrollere, at dækket og fiskebeholdere er rene før losning og håndtering. Kontrollér, at hovedet er fjernet, indvolde udtaget, at fisken er vasket og renset og, hvis det er muligt, sorteret i overensstemmelse med hygiejneforskrifter.

 • Svømme

  Bevæge sig i vand ved brug af lemmerne.

 • Deltage i tilrettelæggelsen af beredskabsøvelser

  Deltage i forberedelse og gennemførelse af beredskabsøvelser. Overtage ledelsen af beredskabsindsats på stedet. Hjælpe med at sikre, at de skrevne borerapporter logges korrekt. Sørge for, at alt personale holder sig til forud planlagte beredskabsprocedurer så omhyggeligt som muligt i tilfælde af en nødsituation.

 • Klargøre fiskeriudstyr

  Arrangere fiskeredskaber og skibsdæk til vellykkede fangstaktiviteter. Koordinere besætningen i forbindelse med denne aktivitet.

Source: Sisyphus ODB