Profession banetekniker

Baneteknikere opretholder en sikker, omkostningseffektiv og miljømæssigt ansvarlig tilgang på tværs af de tekniske projekter i jernbaneselskaber. De yder projektledelsesmæssig rådgivning om alle bygge- og anlægsprojekter, herunder testning, idriftsætning og tilsyn på stedet. De reviderer leverandører med henblik på sikkerhed, miljø og kvalitet i design, processer og ydeevne for at sikre, at alle projekter følger interne standarder og relevant lovgivning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Statistik

  Studiet af statistisk teori, metoder og praksis såsom indsamling, tilrettelæggelse, analyse, fortolkning og præsentation af data. Det vedrører alle datamæssige aspekter, herunder planlægning af dataindsamling i form af udarbejdelse af spørgeundersøgelser og eksperimenter med henblik på at forudsige og planlægge arbejdsrelaterede aktiviteter.

 • Jernbaneteknologi

  Grundigt at forstå karakteren af jernbaneteknologi, forstå sikkerhedskrav og beslægtede sikkerhedsstandarder og -procedurer for at sikre, at designs optimerer bygbarhed og vedligeholdelse.

 • Rammelovgivning for jernbaner

  Have viden om og anvende rammelovgivning om jernbaner, hvor der er fastsat krav til jernbaner i EU. Have viden om lovgivning, der finder anvendelse på grænseoverskridende transitgods.

 • Skinnekonstruktionsteknik

  Indgående forståelse af karakteren af skinnekonstruktionsteknik, herunder elektriske, civile og mekaniske komponenter. Forstå principperne for forvaltning af kontrakt- og projekthåndtering.

Færdigheder

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Fremme miljøbevidsthed

  Beregne CO2-fodaftryk af forretningsprocesser og anden praksis med henblik på at fremme bæredygtighed og øge bevidstheden om indvirkningen på miljøet.

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

 • Samarbejde med jernbaneeksperter

  Kommunikere og samarbejde med broeksperter og geotekniske eksperter, materialeeksperter, arkitekter osv.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Fremme innovativt infrastrukturdesign

  Gennem koordinering af et teknisk projekt at fremme udviklingen af infrastruktur, der er innovativ og bæredygtig, i overensstemmelse med den seneste udvikling på området.

 • Skrive tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske kunderapporter, der er forståelige for personer uden teknisk baggrund.

 • Udføre navigationsberegninger

  Løse matematiske problemer for at opnå sikker navigation.

 • Administrere udbudsprocesser

  Tilrettelægge processen med udarbejdelse af forslag eller bud ved licitation.

 • Designe tilpassede kort

  Udarbejde kort under hensyntagen til kundens specifikationer og krav.

 • Vurdere jernbaneoperationer

  Gennemgå og undersøge eksisterende jernbanemateriel, anlæg, systemer og processer for at forbedre jernbanesikkerheden og -effektiviteten, øge kvaliteten og reducere omkostningerne.

 • Administrere jernbaneanlægsprojekter

  Administrere den overordnede planlægning, koordinering og kontrol med et projekt fra start til slut. Dette inkluderer at opretholde kontakt med forskellige typer af udstyr, materialer og underleverandører relateret til jernbanesystemet under hele projektet.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Forberede tekniske undersøgelser af jernbaner

  Forberede undersøgelser og design af jernbanesystemerne, som omfatter analyser af materialer, strukturel styrke, konstruktionsprocesser, beregninger, skemaer, specifikationer og omkostningsoverslag. Undersøge de jernbanesystemer og undersøgelser af faciliteter, som kontrahenten har udarbejdet, for at sikre, at stationerne, vejene, dræningssystemer og andre jernbanekonstruktioner er overholdt.

 • Sørge for bogføring

  Holde styr på og færdiggøre alle formelle dokumenter, der repræsenterer en virksomheds eller et projekts økonomiske transaktioner.

 • Følge en etisk adfærdskodeks inden for transportydelser

  Udføre transporttjenester i henhold til accepterede principper om, hvad der er rigtigt og forkert. Hertil hører principperne om retfærdighed, gennemsigtighed og upartiskhed.

 • Forstå finansiel forretningsterminologi

  Forstå betydningen af grundlæggende finansielle begreber og udtryk anvendt i virksomheder og finansielle institutioner eller organisationer.

 • Foretage beregninger

  Arbejde med tal og foretage komplekse beregninger. Forståelse af grundlæggende matematiske principper er en forudsætning.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Revidere entreprenører

  Undersøge og dokumentere forskellige leverandørvirksomheder for at afgøre, om de overholder regler og standarder for sikkerhed, miljø og design, konstruktion og afprøvning osv.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Overvåge arbejdssted

  Regelmæssigt sikre, at arbejdsforholdene på arbejdspladsen lever op til arbejdsmiljøkravene, og sikre, at det foreslåede arbejde ikke udgør en trussel mod andres fysiske integritet.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Anvende tekniske kommunikationsfærdigheder

  Forklare de tekniske detaljer for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre interesserede parter på en klar og koncis måde.

Source: Sisyphus ODB