Profession biokemiingeniør

Biokemiingeniører forsker i biovidenskab med henblik på at fremlægge nye forskningsresultater. De omdanner disse resultater til kemiske løsninger, der kan fremme trivslen i samfundet, såsom vacciner, heling, forbedring af afgrøder og fremskridt inden for grønne teknologier, såsom renere brændstoffer fra naturressourcer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Højtryksvæskekromatografi

  Analytisk kemiteknik, der anvendes til at identificere og kvantificere bestanddelene i en blanding.

 • Toksikologi

  Kemikaliers negative indvirkning på levende organismer, deres dosis og eksponering.

 • Analytisk kemi

  Instrumenter og metoder til adskillelse, identifikation og mængdebestemmelse af stof — de kemiske bestanddele af naturlige og kunstige materialer og opløsninger.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Gelpermeationskromatografi

  Polymeranalyseteknik, der adskiller analytter på grundlag af deres vægt.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Genetik

  Studiet af arvelighed, gener og variationer i levende organismer. Genetisk videnskab søger at forstå processen, hvorved afkom arver kendetegn fra forældre, samt geners struktur og adfærd i levende væsener.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

 • God fremstillingspraksis

  Forskriftsmæssige krav og god fremstillingspraksis (GMP) i den relevante produktionssektor.

 • Klinisk biokemi

  Klinisk biokemi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Statistisk processtyring

  Metode til kvalitetskontrol, som anvender statistik til overvågning af processer.

 • Gaskromatografi

  Principperne for gaskromatografi anvendt til analyse og særskilte forbindelser, der går til fordampning uden nedbrydning.

Færdigheder

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

 • Bruge kromatografisoftware

  Anvende kromatografisystemdatasoftwaren, som indsamler og analyserer resultaterne fra kromatografidetektorerne.

 • Dokumentere analyseresultater

  På papir eller elektronisk udstyr dokumentere processen og resultaterne af den prøveanalyse, der er foretaget.

 • Udvikle uddannelsesmaterialer vedrørende biokemisk produktion

  I samarbejde med de relevante personer udvikle undervisningsmaterialer inden for biokemisk produktion.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Lede procedurer for test af kemikalier

  Forvalte de procedurer, der skal anvendes ved kemisk prøvning, ved at udforme dem og gennemføre test i overensstemmelse hermed.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Anvende væskekromatografi

  Anvendelse af viden om polymerkarakterisering og væskekromatografi i udviklingen af nye produkter.

 • Fortolke 2D-planer

  Fortolke og forstå planer og tegninger i fremstillingsprocesser, som omfatter gengivelser i to dimensioner.

 • Teste prøver for forurenende stoffer

  Måle koncentrationer af forurenende stoffer i prøverne. Beregne luftforurening eller gasflow i industriprocesser. Identificere potentielle sikkerheds- eller sundhedsrisici, f.eks. stråling.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Undersøge tekniske principper

  Analysere de principper, der skal tages i betragtning i forbindelse med teknisk udformning og projekter, såsom funktionalitet, replikation, omkostninger og andre principper.

 • Gennemføre laboratoriesimulationer

  Foretage simulationer af prototyper, systemer eller nyudviklede kemiske produkter ved hjælp af laboratorieudstyr.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Rådgive om nitratforurening

  Emission af dinitrogenoxid bidrager til nedbrydning af ozonlaget, som beskytter jorden mod ultraviolet stråling. Det er også den mineralske gødning, der er mest anvendt på landbrugsjord. Gødskning har medført store mængder kvælstof i økosystemet inden for vinavl.

 • Rådgive om fremstillingsproblemer

  Rådgive de besøgte industrianlæg om, hvordan man bedre kan føre tilsyn med produktionen for at sikre, at fremstillingsproblemerne diagnosticeres og løses korrekt.

 • Fortolke 3D-planer

  Fortolke og forstå planer og tegninger i fremstillingsprocesser, som omfatter fremstillinger i tre dimensioner.

Source: Sisyphus ODB