Profession biotekniker inden for fødevarer

Bioteknikere inden for fødevarer studerer fødevarernes livscyklus fra konservering til fordærvelse og fødevarebårne patogener. De forsker i og danner sig et kendskab til fødevarebårne sygdomme med henblik på at forebygge dem. De sikrer, at fødevarer overholder statslige bestemmelser om fødevaresundhed og -sikkerhed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Principper for fødevaresikkerhed

  Videnskabelig baggrund for fødevaresikkerhed, som omfatter klargøring, håndtering og opbevaring af fødevarer med henblik på at minimere risikoen for fødevarebårne sygdomme og andre sundhedsfarer.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Fødevarers toksicitet

  Årsagerne til madforgiftning og fordærv samt metoder til konservering af fødevarer for at forhindre toksicitet påført kunderne.

 • Enzymatisk forarbejdning

  Enzymprocesser anvendt i fødevareproduktion samt i andre industrielle bioteknologiske processer.

 • Fødevarevidenskab

  Studiet af fødevarers fysiske, biologiske og kemiske sammensætning og de videnskabelige begreber, der ligger til grund for fødevareforarbejdning og ernæring.

 • Fødevareingredienser

  Tekniske egenskaber ved ingredienser til fødevareprodukter.

 • Fødevarebårne sygdomme

  Forstå fødevarebårne sygdomme og forgiftning med henblik på at forebygge problemer med folkesundheden.

 • Lovgivning om animalske produkter

  Gældende retsregler om temperatur, affald, sporbarhed, mærkning, handel og transport af animalske produkter. 

 • Fødevarekonservering

  Forringelsesfaktorer, kontrollerende faktorer (temperatur, tilsætningsstoffer, fugtighed, pH, vandaktivitet osv., herunder emballering) og fødevareforarbejdningsmetoder til konservering af fødevarer.

 • Trusler forbundet med ingredienser

  Ingredienser og potentielle risici, der kan skade mennesker, flora og fauna. Funktioner i ingrediensformler.

 • Sammensætning af fødevarer

  Den kemiske og ernæringsmæssige sammensætning af fødevarer, der gør det muligt at ændre eksisterende produkter og processer og udvikle nye produkter.

 • Patogene mikroorganismer i fødevarer

  Egenskaber for og identificering af patogene mikroorganismer i fødevarer og passende forebyggende metoder til at hæmme formering af disse i fødevarer.

 • Fermenteringsprocesser for drikkevarer

  Fermenteringsprocesser i forbindelse med omdannelse af sukker til alkohol, gasser og syrer. 

 • Bioteknologi

  Den teknologi, der anvender, ændrer eller udnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter med henblik på at udvikle nye teknologier og produkter til specifikke anvendelsesformål.

 • Laboratoriebaserede videnskaber

  Laboratoriebaserede videnskaber som biologi, kemi, fysik, integreret videnskab eller avanceret laboratorievidenskab.

 • Fødevarelovgivning

  Lovgivning vedrørende fødevare- og foderindustrien, herunder fremstilling af fødevarer, hygiejne, sikkerhed, råmaterialer, tilsætningsstoffer, GMO'er, mærkning og miljø- og handelsbestemmelser.

 • Fermenteringsprocesser for fødevarer

  Omdannelse af kulhydrater til alkohol og kuldioxid. Denne proces sker ved hjælp af bakterier eller gær eller en kombination af de to under anaerobe forhold. Fødegæring er også involveret i processen med surbrød og processen med fremstilling af mælkesyre i fødevarer såsom tørre pølser, sauerkraut, yoghurt, pickles og kimchi.

 • Fødevareallergier

  De forskellige fødevareallergier inden for branchen, hvilke stoffer der udløser allergier, og hvordan de kan erstattes eller elimineres (om muligt).

 • Føde- og drikkevareindustrien

  Den pågældende industri og de processer, der er involveret i føde- og drikkevareindustrien, som f.eks. udvælgelse af råvarer, forarbejdning, emballering og oplagring.

 • Fødevareopbevaring

  De rette betingelser og metoder til opbevaring af fødevarer for at modvirke, at de fordærves, idet der tages hensyn til luftfugtighed, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

Færdigheder

 • Opdage mikroorganismer

  Gøre brug af forskellige laboratoriemetoder og -redskaber, som f.eks. genforstærkning og sekvensering med henblik på at påvise og identificere mikroorganismer såsom bakterier og svampe i jord, luft og vandprøver.

 • Overvåge forarbejdningsbetingelser

  Observere målere, videomonitorer og udskrifter til vurdering af, om nærmere angivne forarbejdningsbetingelser er opfyldt. Foretage de nødvendige tilpasninger af variablerne i processen, f.eks. i form af tidspunkter, input, flowhastigheder og temperaturindstillinger.

 • Forbedre kemiske processer

  Indsamle data, der er nødvendige for at forbedre eller ændre kemiske processer. Udvikle nye industriprocesser, designe nye forarbejdningsanlæg/nyt udstyr eller ændre eksisterende processer.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Overvåge udvikling af nye teknologier anvendt inden for fødevareindustrien

  Identificere og undersøge udviklingen og innovationen inden for teknologi og materialer i fødevareindustrien.

 • Håndtere kasserede produkter

  Håndtere produktionsstop på grund af utilstrækkelig produktkvalitet og håndtere relaterede affaldsspørgsmål inden for rammerne af god fremstillingspraksis.

 • Holde sig ajour med nye tiltag inden for fødevarefremstilling

  De nyeste innovative produkter og teknologier til at behandle, bevare, emballere og forbedre fødevarer.

 • Betjene mikroskop

  Betjene et mikroskop, et instrument, der anvendes til at se genstande, der er for små for det blotte øje.

 • Udarbejde visuelle data

  Udarbejde diagrammer og grafer for at præsentere data visuelt.

 • Udpege de faktorer, der forårsager forandringer i fødevarer under opbevaring

  Anerkende de mest relevante faktorer (kemiske, fysiske, miljømæssige osv.), der kan ændre fødevaren under lagringen

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Lede procesoptimering

  Optimere processen ved hjælp af statistiske data. Udvikle eksperimenter på produktionslinjen samt funktionelle processtyringsmodeller.

 • Udføre mikrobiologiske analyser i fødevarekæden

  Udføre analyser til påvisning af forskellige typer af mikroorganismer, f.eks. bakterier, skimmel- og gærsvampe i fødevarekæden.

 • Følge op på laboratorieresultater

  Analysere laboratorieresultater og anvende dem ved at tilpasse produktionsprocessen. Rapportere, gennemgå og om nødvendigt træffe passende foranstaltninger.

 • Udføre risikoanalyse for fødevarer

  Udføre risikoanalyse for fødevarer med henblik på at garantere fødevaresikkerheden.

 • Lede fødevarelaboratorium

  Lede laboratorieaktiviteter på anlægget eller fabrikken og anvende dataene til at overvåge de fremstillede produkters kvalitet.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Analysere fødevare- og drikkevareprøver

  Undersøge, om fødevarer og drikkevarer er sikre til konsum. Kontrollere de rigtige niveauer af centrale bestanddele og korrektheden af etikettens angivelser og indholdet af næringsstoffer. Sikre, at prøver af føde- og drikkevarer er i overensstemmelse med bestemte standarder eller procedurer.

Source: Sisyphus ODB