Profession brandmand inden for søfart

Brandmænd inden for søfart er ansvarlige for beredskabsindsatsen i tilfælde af brandudbrud eller andre farlige situationer til søs. De reagerer aktivt til begrænsning af brande og andre farer på skibe, i dokker og andre marine faciliteter. De sikrer, at det marine anlæg er i overensstemmelse med bestemmelserne om sundhed og sikkerhed. De regulerer også oprydningen på stedet og vurderer skaden.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

 • Flådeoperationer

  Operationelle procedurer og forskrifter for militære flådeorganisationer, på baser og om bord på skibe under missioner.

 • Hydraulik

  Kraftoverførselssystemerne, der anvender kraften fra flydende væsker til at overføre elektricitet.

 • Brandsikkerhedsforskrifter

  De retsregler, der skal anvendes ved brandsikkerhed og brandforebyggelse i et anlæg.

 • Brandforebyggelsesprocedurer

  Bestemmelserne om forebyggelse af brand og eksplosion og om udstyr, systemer og metoder.

Færdigheder

 • Vælge farekontrol

  Foretage passende valg af farekontrolforanstaltninger og risikostyring

 • Håndtere akutpleje

  Håndtere situationer, hvor beslutningstagning under tidspres er afgørende for at redde liv.

 • Slukke brand

  Vælg de relevante stoffer og metoder til at slukke brande afhængigt af deres størrelse, såsom vand og forskellige kemiske agenter. Bruge åndedrætsværn.

 • Betjene skibsmaskinsystemer

  Anvende principper for skibsmaskiner, herunder marine dieselmotorer, dampturbiner, kedler, transmissionsinstallationer, propeller, forskelligt tilbehør, styreanordninger, automatiske styresystemer og dækmaskiner. Følge sikkerheds- og nødprocedurer til drift af fremdrivningsmaskineri, herunder kontrolsystemer. Forberede, betjene og vedligeholde de følgende maskindele og kontrolsystemer: hovedmotor og dampkedel og dertil hørende hjælpe- og dampkedelanlæg, hjælpemotorer og tilknyttede systemer og andet tilbehør såsom køle-, luftkonditionerings- og ventilationsanlæg. Træffe de nødvendige foranstaltninger til at forebygge skader på disse systemer.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Evakuere mennesker fra bygninger

  Evakuere en person fra en farlig bygning eller situation med henblik på beskyttelse, så offeret når i sikkerhed og om nødvendigt kan modtage lægehjælp.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Betjene søfartskommunikationssystemer

  Betjene ombordværende søfartskommunikationssystemer; kommunikere med andre skibe eller kontrolcentre i land f.eks. for at sende hastende beskeder angående sikkerhed; sende eller modtage alarmer mv.

 • Gennemføre eftersøgnings- og redningsaktioner

  Bistå med bekæmpelse af naturkatastrofer og civile katastrofer, såsom skovbrande, oversvømmelser og trafikulykker. Udføre eftersøgnings- og redningsaktioner.

 • Undersøge søfartsulykker

  Undersøge søfartsulykker og indsamle bevismateriale i tilfælde af erstatningskrav.

 • Arbejde som et team i et farligt miljø

  Samarbejde med andre i et farligt, undertiden larmende, miljø, såsom en bygning i brand eller en metalsmedningsfacilitet, for at opnå en højere grad af effektivitet, samtidig med at der tages højde for medarbejdernes sikkerhed.

 • Bruge forskellige typer brandslukkere

  Forstå og anvende forskellige metoder til brandslukning og forskellige typer og klasser af brandslukningsudstyr.

 • Forebygge havforurening

  Gennemføre inspektioner og træffe foranstaltninger for at forebygge eller modvirke havforurening. Overholde internationale kodekser og resolutioner.

 • Sikre fartøjets sikkerhed

  Sikre, at sikkerhedskravene til fartøjerne opfyldes i overensstemmelse med de retlige normer. Kontrollere, om sikkerhedsudstyret er installeret og funktionsdygtigt. Kommunikere med maskinmestre for at sikre, at fartøjets tekniske dele fungerer effektivt og kan udføre de opgaver, der er nødvendige for den kommende rejse.

 • Håndtere alvorlige hændelser

  Tage øjeblikkelige skridt til at reagere på alvorlige hændelser, der påvirker enkeltpersoners sikkerhed på private eller offentlige steder, såsom trafikulykker.

Source: Sisyphus ODB