Profession chef for rørledningstransport

Chefer for rørledningstransport fører tilsyn med de daglige driftsmæssige aspekter af transport af varer via rørledningsinfrastruktur. De har et overblik over nettet og planlægger de forskellige ruter til at transportere varer fra et sted til et andet. De tilstræber den mest effektive og billigste rute. De fejlfinder opståede problemer i netværk og lokaliteter, sikrer gennemførelse af lovgivning og følger op på transportmålene.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forskrifter for rørledningstransport

  Have viden om forskrifter for rørledningstransport og deres anvendelse på rørledninger. Anvende forskrifter for rørledningstransport ved opførelse af nye anlæg.

 • Sikkerhedsforskrifter for gods transporteret via rørledninger

  Kende til de sikkerhedskrav og sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at undgå ulykker under transporten af gods via rørledninger. Sikre foranstaltninger til transport af olie og råolieprodukter, olefin, ammoniak, CO2, brint m.m.

 • Rørledningstyper

  Kende forskellige typer rørledninger og deres forskellige anvendelser. Skelne mellem rørledninger, der anvendes til transport af varer over korte og lange afstande, og forstå deres respektive fødesystemer.

Færdigheder

 • Følge op på rørledningsaktiviteter

  Følge op på aktiviteter i forbindelse med planen, distributionsplanen og de tjenester, som ydes af rørledningsinfrastrukturen. Sikre, at rørledningstildelingerne gennemføres og opfylder kundeaftaler.

 • Afbøde miljømæssige virkninger af rørledningsprojekter

  Bestræbe sig på at afbøde den potentielle indvirkning, som rørledninger og de varer, der transporteres i dem, kan have på miljøet. Investere tid og ressourcer i overvejelse af de miljømæssige virkninger af rørledningen, de foranstaltninger, der kan træffes for at beskytte miljøet, og den potentielle stigning i projektets omkostninger.

 • Sørge for, at rørledningsinfrastrukturer overholder forskrifterne

  Sørge for, at forskrifterne for rørledninger opfyldes. Sørge for, at rørledningsinfrastrukturen er i overensstemmelse med de juridiske mandater, og at reglerne for transport af varer via rørledningerne overholdes.

 • Rådgive om udvælgelse af lokaliteter

  Studere geologiske kort og data og analysere luftfotos; give råd om udvælgelse af lokaliteter og arkæologiske emner.

 • Overvåge arbejdssted

  Regelmæssigt sikre, at arbejdsforholdene på arbejdspladsen lever op til arbejdsmiljøkravene, og sikre, at det foreslåede arbejde ikke udgør en trussel mod andres fysiske integritet.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Fastsætte ledelsesprioriteter for rørledningsnet

  Opstille prioriteter for udførelsen af aktiviteter i rørledningsnet. Analysere de forskellige spørgsmål inden for infrastrukturen og løse problemer, der kan påvirke driften i væsentlig grad, og de problemer, der kan give store udgifter, hvis der ikke gøres noget ved dem.

 • Overholde OHSAS 18001

  Kende og følge standarderne for arbejdsmiljøstyringssystemer. Bestræbe sig på at gennemføre praksis, der mindsker risikoen for ulykker på arbejdspladsen.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Teste rørledningsinfrastruktur

  Udføre test af rørledninger, herunder undersøge, om der foregår en kontinuerlig materialestrøm gennem dem, undersøge for lækager og vurdere, om rørledningen er placeret hensigtsmæssigt.

 • Analysere forskellige typer vand

  Planlægge borehuller samt teste og analysere overfladevand og grundvand.

 • Analysere rutemuligheder for rørledningsprojekter

  Analysere tilstrækkelige rutemuligheder for udvikling af rørledningsprojekter. Sikre, at vigtige elementer som f.eks. miljø, en placerings egenskaber, formål og andre elementer tages i betragtning. Analysere de bedste muligheder for ruter og samtidig forsøge at opretholde en balance mellem budget og kvalitet.

 • Udvikle beredskabsplaner

  Udarbejde procedurer for specifikke foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en nødsituation, under hensyntagen til alle de risici og farer, der kan være forbundet med dem, og sikre, at planerne er i overensstemmelse med lovgivningen om sikkerhed og udgør den sikreste handlemåde.

 • Undersøge steder til installation af rørledning

  Udføre undersøgelser af forskellige typer lokaliteter, f.eks. til lands eller på havet, med henblik på planlægning og opførelse af rørledningsinfrastruktur.

Source: Sisyphus ODB