Profession dæksdreng

Dæksdrenge er ufaglærte medlemmer af dæksafdelingen på et indlandsfartøj. Denne stilling er normalt det første skridt på vejen til at blive en matros og mere. De udfører en række forskellige opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af dæksområder, motor og andet udstyr, fortøjning og kasten los samt (i et vist omfang) skibets styring.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sikkerhedsudstyr i fartøjer

  Opnå teoretisk og praktisk viden om sikkerhedsudstyr, der anvendes i fartøjer, herunder udstyr såsom redningsbåde, redningskranse, sikkerheds- og branddøre, sprinkleranlæg osv. Betjene udstyr i nødsituationer.

 • Fragttyper

  Skelner mellem forskellige typer fragt, f.eks. styrtgods, flydende bulklast og tunge materialer.

 • Farer om bord

  Forebygge (elektriske) farer om bord og effektiv håndtering af disse, hvis de skulle opstå; sørge for sikker indskibning og landsætning fra skibet.

 • Internationale forskrifter for håndtering af fragt

  De konventioner, retningslinjer og regler, der foreskriver lastning og losning af gods i internationale havne.

 • Miljøaspekter af indlandsskibsfart

  At overveje miljømæssige aspekter af skibenes drift med henblik på at anvende fartøjer på en effektiv og miljøvenlig måde. At forstå miljøaspekter ved sejlads på indenlandske vandveje.

 • Nationale forskrifter for håndtering af fragt

  De nationale forskrifter for lastning og losning af gods i havne i det pågældende land.

Færdigheder

 • Følge procedurer i tilfælde af alarm

  Følge sikkerhedsprocedurer i tilfælde af alarm, handle i overensstemmelse med virksomhedens instruktioner og procedurer.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

 • Betjene livredningsapparater

  Betjene af overlevelsesfartøjer og deres udsætningsanordninger og -indretninger. Betjene livredningsapparater som f.eks. livredningsapparater med radio, satellitbaserede EPIRB'er, SARTS, redningsdragter og termiske beskyttelsesmidler.

 • Læse stuvningsplaner

  Læse og forstå indholdet i stuvningsplaner, grundlæggende viden om stuvning af forskellige typer last.

 • Hjælpe passagerer sikkert fra borde

  Bistå passagererne, når de forlader fartøjet, flyet, toget eller en anden transportform. Sørge for, at der er taget højde for sikkerhedsforanstaltningerne og -procedurerne.

 • Male skibsdæk

  Finde og fjerne rust med grundmaling og forsegling; male fartøjsdæk for at beskytte mod oxidering.

 • Lade fortøjningen gå

  Følge standardprocedurerne for at lade fortøjningen gå. Forvalte kommunikationen mellem skibet og land.

 • Udføre daglig vedligeholdelse af skibsmaskineri

  Udføre daglige vedligeholdelsesopgaver for maskineri i skibe, som f.eks. pumper, rørsystemer og ballastsystemer.

 • Vedligeholde servicebog

  Vedligeholde servicebogen, hvor data vedrørende tiden om bord, aktiviteter, kaptajners underskrifter og andre oplysninger registreres.

 • Svømme

  Bevæge sig i vand ved brug af lemmerne.

 • Vedligeholde fartøjets tekniske udstyr efter instrukser

  Drive og vedligeholde teknisk udstyr og anordninger i henhold til tekniske instrukser.

 • Bistå ved opankring

  Bistå ved opankring, betjene udstyr og hjælpe til ved ankringsmanøvrer.

 • Formidle rapporter fra passagerer

  Videregive oplysninger fra passagerer til overordnede. Fortolke passagerernes krav og følge op på anmodninger.

 • Bistå, når passagerer går om bord

  Hjælpe passagerer, når de kommer om bord på skibe, luftfartøjer, tog og andre transportformer. Være opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og -procedurer.

 • Bruge ballast

  Håndtere ballastsystem; tømme og fylde ballasttanke.

 • Rengøre dele af fartøjer

  Rengøre maskinrum og fartøjsdele under anvendelse af passende rengøringsmidler; sikre overholdelse af miljøregler.

 • Overholde tjeklister

  Følge tjeklister og sikre overholdelse af alle de punkter, der indgår i dem.

 • Vedligeholde fartøjets motorrum

  Vedligeholde et fartøjs motorer og udstyret i maskinrummet. Foretage kontrol forud for afgang og løbende undersøgelser under rejsen.

 • Sætte redningsbåde i vandet

  Søsætte og bjærge redningsbåde i henhold til internationale søfartsforskrifter.

 • Anvende forskrifter for godstransport

  Fremvise viden om relevante lokale, nationale, europæiske og internationale regler, standarder og kodekser for godstransport.

 • Læsse skibe

  Læsse og losse gods på skibe. Føre tilsyn med lastning og losning af fragt.

 • Bruge forskellige typer brandslukkere

  Forstå og anvende forskellige metoder til brandslukning og forskellige typer og klasser af brandslukningsudstyr.

 • Udføre vedligeholdelse og rengøring af fartøjer

  Følge overstyrmandens instruktioner i forbindelse med vedligeholdelse af udstyr, som f.eks. malerarbejde, lakering, splejsning af tove og afskylningsopgaver.

 • Klargøre motorrum til drift

  Klargøre og starte hovedmotor og hjælpemotorer; klargøre maskineri i motorrum inden afgang; kende og overholde startprocedurer i henhold til tjekliste.

 • Gennemføre sikkerhedskontroløvelser

  Organisere og gennemføre sikkerhedsøvelser samt sørge for sikkerheden i potentielt farlige situationer.

 • Forstå forskellige typer låse og deres betjening

  Mestre forskellige tekniske konstruktioner og funktioner af broer og sluser på navigationsområdet. Udføre ind- og udslusningsprocedurer.

 • Vedligeholde tovværk

  Vedligeholde splejsninger og knuder på reb.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Hjælpe med at styre passagerers adfærd i nødsituationer

  Vide, hvordan man bruger livredningsudstyr i nødsituationer. Yde bistand, hvis der opstår udsivning, kollision eller brand, og støtte evakuering af passagerer. Have kendskab til krisestyring og styring af en større menneskemængde og yde førstehjælp om bord.

 • Fortøje skib

  Brug reb til at fastgøre og løsne skibet før afgang eller ved ankomst.

 • Overholde trafikforskrifter på indre vandveje

  Forstå og anvende færdselsreglerne for sejlads på indre vandveje for at garantere sikkerheden og undgå kollisioner.

 • Bruge udstyr for sikker stuvning

  Anvende værktøj og udstyr til sikker stuvning og sikre korrekt lastning og surring af varer.

 • Fortøje fartøjer

  Følge standardprocedurerne for at fortøje fartøjer. Forvalte kommunikationen mellem skibet og kysten.

 • Vaske skibsdæk

  Rengøre skibets dæk ved at feje og vaske det grundigt. Fjerne overflødigt salt og vand for at undgå iltning.

 • Træffe sikkerhedsforanstaltninger under skibsfart

  Anerkende usikre situationer og foretage opfølgende tiltag i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelser. Advare skibsadministrationen med det samme. Gøre brug af personligt beskyttelses- og redningsudstyr.

Source: Sisyphus ODB