Profession diagnostisk radiograf

Diagnostiske radiografer planlægger, forbereder og udfører diagnostiske billeddannelsesundersøgelser og efterbehandling ved hjælp af forskellige hjælpemidler og teknikker såsom røntgenstråler, kraftige magnetfelter eller MR-billeddannelse og højfrekvent lyd (ultralyd).

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Medicinske kontraststoffer

  Stoffer, der anvendes i medicinske billeddannelsesteknikker for at øge synligheden af visse detaljer i organer eller celler.

 • Farmaceutiske produkter

  De tilbudte farmaceutiske produkter, deres funktionaliteter, egenskaber og retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Medicinsk terminologi

  Betydningen af medicinske termer og forkortelser, lægerecepter og forskellige lægespecialer, og hvornår de skal anvendes korrekt.

 • Pædiatri

  Pædiatri er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Evidensbaseret radiografi

  De radiografiske principper, der kræver anvendelse af beslutningstagning vedrørende kvalitet og radiografi baseret på dokumenteret klinisk ekspertise samt den seneste forskning på området.

 • Humanfysiologi

  Den videnskab, der undersøger de menneskelige organer samt samspil og mekanismer.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Medicinsk onkologi

  Karakteristika, udvikling, diagnosticering og behandling af tumorer og kræft hos mennesker.

 • Strålingsbeskyttelse

  Foranstaltninger og procedurer til beskyttelse af mennesker og miljøet mod de skadelige virkninger af ioniserende stråling.

 • Strålingsfysik inden for sundhedspleje

  Strålingsfysik i forbindelse med konventionel radiologi, CT, MRI, ultralyd, diagnostisk nuklearmedicin og principperne herfor, såsom anvendelsesområder, indikationer, kontraindikationer, begrænsninger og strålingsfarer.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Radiobiologi

  Den måde, som ioniserende stråling interagerer med en levende organisme på, hvordan den kan anvendes til at behandle forskellige former for kræft og virkningerne heraf.

 • Erhvervsspecifik etik i forbindelse med sundhedspleje

  Moralske standarder og procedurer, etiske spørgsmål og forpligtelser, der er specifikke for erhverv inden for sundhedspleje, og bl.a. omfatter respekt for den menneskelige værdighed, selvbestemmelse, informeret samtykke og patientfortrolighed.

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

Færdigheder

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Klargøre patienter til billeddannelsesprocedurer

  Instruere patienter forud for deres eksponering for billedbehandlingsudstyr og positionere patient og billedbehandlingsudstyr korrekt for at opnå det bedste billede af det område, der undersøges.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Vurdere reaktion på stråling

  Analysere patientens reaktion på strålebehandling og bestemme yderligere tiltag f.eks. at afbryde behandlingen.

 • Bestemme imaging-teknikker, der skal anvendes

  Bestemme egnede imagingteknikker, som kan levere de relevante diagnostiske oplysninger til den læge, der har anmodet herom.

 • Evaluere strålebehandling

  Analysere og evaluere strålebehandlingen for at sikre, at det opfylder det ordinerede tilstrækkeligt.

 • Vedligeholde imaging-udstyr

  Kontrollere billedbehandlingsudstyr og kvalitetssikringsprocesser. Indberette fejl.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Beregne eksponering for stråling

  Beregne strålingsdata om procedurer, såsom eksponeringens varighed og intensitet.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Klargøre til diagnostiske imaging-procedurer

  Opstille udstyr til diagnostiske imaging-procedurer, og sikre at lokalet er klar til patienten.

 • Udføre billeddiagnosticering

  Der foretages billeddiagnosticering, såsom magnetisk resonans, for at se, hvordan patienten reagerer på behandling eller for at diagnosticere en abnormalitet.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Anvende procedurer for strålingsbeskyttelse

  Kontrollere regler vedrørende ioniserende stråling og sikre, at disse er i overensstemmelse med direktivet om medicinsk eksponering.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Bestemme, om medicinske billeder er egnet til diagnosticering

  Bedømme medicinske billeder for at sikre, at de er tydelige. Fastslå, om de er egnede til videre brug, eller om der skal tages nye billeder. Analysere billeder for deres egnethed med hensyn til behandlingsplanlægning.

 • Gennemføre aktiviteter efter undersøgelse

  Udføre aktiviteter efter undersøgelse, f.eks. kontakt med læge, rengøring af rummet og tale med patienter.

 • Anvende radiologisk sundhedsvidenskab

  Anvende radiologisk sundhedsvidenskab afhængigt af situationen og patientens respons på behandlingen.

 • Bestemme patients eksponeringsfaktorer

  Bestemme de eksponeringsfaktorer, der skal anvendes til at frembringe et klart billede af patologien eller traumet.

 • Efterbehandle medicinske billeder

  Udføre efterbehandling af medicinske billeder eller fremkalde røntgenfilm efterfulgt af kontrol af de færdige billeder med henblik på at afgøre, om der er behov for yderligere pleje.

 • Bruge systemer til behandlingsverifikation

  Gennemføre forskellige metoder og verifikationssystemer for at kontrollere og tilpasse strålebehandlinger i henhold til patientens respons.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Yde psykologisk støtte til patienter

  Yde målrettet psykologisk og følelsesmæssig støtte til bekymrede, sårbare og forvirrede sundhedsplejebrugere i forbindelse med den behandling, de har modtaget.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Anvende medicinske billeddannelsesteknikker

  Bruge billeddannelsesteknikker, såsom røntgenstråler og ultralyd, til at se på den bestemte kropsdel hos patienten. Bruge en bred vifte af teknologi og udstyr til dette formål.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Sikre, at forskrifterne for strålingsbeskyttelse overholdes

  Sikre, at virksomheden og medarbejderne gennemfører de retlige og operationelle foranstaltninger, der er indført for at sikre beskyttelse mod stråling.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Betjene medicinsk imaging-udstyr

  Fremstille medicinske billeder af høj kvalitet ved hjælp af teknologisk avanceret medicinsk billedbehandlingsudstyr, såsom CT (computertomografi), MRI-billeddannelse, mobile røntgenapparater, ultralyd, nuklearmedicin med positronemissiontomografi (PET) og enkelt foton-computertomografi (SPECT).

 • Overholde organisationens etiske kodeks

  Efterleve de organisatoriske europæiske og regionale specifikke standarder og etiske regler, forstå organisationens motiver og fælles aftaler og anvende denne viden.

 • Administrere radiologiinformationssystemer

  Udvikle og vedligeholde en database til lagring, administration og distribution af radiologiske billeder og data.

Source: Sisyphus ODB