Profession driftskoordinator med ansvar for rørlægning

Driftskoordinatorer med ansvar for rørlægning sporer og sammenfatter alle overholdelses- og overensstemmelsesaktiviteter i rørledningsinfrastruktur og -felter. De sikrer, at arbejdet udføres inden for de lovgivningsmæssige rammer. De bestræber sig på at udvikle og gennemføre politikker for overholdelse af reglerne og anbefaler, hvordan risikoen minimeres. De inspicerer lokaliteter, indsamler dokumentation og rapporterer om overholdelse af kravene til ledelsen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljøpolitik

  Lokale, nationale og internationale politikker til fremme af miljømæssig bæredygtighed og udvikling af projekter, der mindsker miljøkonsekvenser og forbedrer miljøets tilstand.

 • Sikkerhedsforskrifter for gods transporteret via rørledninger

  Kende til de sikkerhedskrav og sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at undgå ulykker under transporten af gods via rørledninger. Sikre foranstaltninger til transport af olie og råolieprodukter, olefin, ammoniak, CO2, brint m.m.

 • Forskrifter for rørledningstransport

  Have viden om forskrifter for rørledningstransport og deres anvendelse på rørledninger. Anvende forskrifter for rørledningstransport ved opførelse af nye anlæg.

Færdigheder

 • Følge op på prioriteter for styring af rørledningsintegritet

  Følge op på prioriterede tiltag i rørledningsinfrastrukturen, såsom fuldstændig dækning, servicesammenhæng og facilitering.

 • Teste rørledningsinfrastruktur

  Udføre test af rørledninger, herunder undersøge, om der foregår en kontinuerlig materialestrøm gennem dem, undersøge for lækager og vurdere, om rørledningen er placeret hensigtsmæssigt.

 • Sørge for, at rørledningsinfrastrukturer overholder forskrifterne

  Sørge for, at forskrifterne for rørledninger opfyldes. Sørge for, at rørledningsinfrastrukturen er i overensstemmelse med de juridiske mandater, og at reglerne for transport af varer via rørledningerne overholdes.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Finde fejl i rørledningsinfrastruktur

  Opdage fejl i rørledningsinfrastruktur under opførelse eller under drift. Detektere fejl som f.eks. konstruktionsfejl, korrosion, terrænbevægelser, varmtvandshane lavet ved en fejl m.v.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Udføre kontoropgaver

  Udføre administrative opgaver såsom arkivere, maskinskrive rapporter og opretholde korrespondance.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Analysere databaseoplysninger om rørledninger

  Hente og analysere forskellige typer oplysninger, der er indhentet fra rørproducenters databaser. Analysere oplysninger såsom risici, KPI'er for projektledelse, godstransporttider og dokumentbackupprocesser.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Kombinere flere vidensområder

  Kombinere input og overvejelser fra forskellige områder af forskellig art (f.eks. tekniske, konstruktionsmæssige, ingeniørmæssige, sociale) i udviklingen af projekter eller i den daglige udførelse af en opgave.

 • Overvåge virksomhedspolitik

  Overvåge virksomhedens politik og foreslå forbedringer for virksomheden.

 • Overholde tjeklister

  Følge tjeklister og sikre overholdelse af alle de punkter, der indgår i dem.

 • Overvåge målerdata

  Overvåge de data, der vises på en måler, i forbindelse med måling af tryk, temperatur, materialetykkelse og andet.

Source: Sisyphus ODB