Profession driftsleder for akvakulturbrug

Driftsledere for akvakulturbrug fører tilsyn med produktionsprocesser på storskala akvakulturbedrifter og inspicerer akvakulturbrug med henblik på at vedligeholde og forbedre resultaterne. De opretholder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, udarbejder forvaltningsplaner med henblik på at mindske risikoen for skadedyr, rovdyr og sygdomme og overvåger både bortskaffelsen af bio- og kemikalieaffald og vedligeholdelsen af udstyr og maskiner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Vandstrømme

  Forstå indvirkningen af vandstrømme på fiskebrug i bure, damme, laguner og floder.

 • Forsikringsprincipper

  Have en forståelse af forsikringsprincipper, herunder tredjepartsansvar, lager og faciliteter.

 • Vandpolitik

  Have en solid forståelse af politikker, strategier, institutioner og bestemmelser vedrørende vand.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Principper for design af indeslutningssystemer

  Konstruktionselementer i forskellige indeslutningssystemer, f.eks. bure, båse, net, damme og tanke.

 • Viden om ferskvandsøkosystemer

  Have en forståelse af ferskvandsøkosystemer.

 • Identifikation og klassifikation af fisk

  De processer, der muliggør identifikation og klassificering af fisk.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

 • Brandbekæmpelse på akvakulturanlæg

  De nødvendige metoder og det nødvendige udstyr til at slukke brande på akvakulturanlæg.

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

 • Registrering af hændelser og ulykker

  Metoder til indberetning og registrering af hændelser og ulykker på arbejdspladsen.

 • Hurtig reaktion i sundhedsmæssige krisesituationer

  Metoder til hurtig reaktion i sundhedsmæssige krisesituationer på arbejdspladsen.

Færdigheder

 • Udvikle driftsplan for at mindske risici inden for akvakultur

  Udarbejde en forvaltningsplan for at mindske risikoen for skadedyr, rovdyr og sygdomme. Overvåge gennemførelsen af planen, navnlig sygdomsforebyggende foranstaltninger, i hele akvakulturanlægget.

 • Føre tilsyn med affaldsbortskaffelse

  Overvågne bortskaffelsen af biologisk affald og kemikalieaffald i henhold til bestemmelser.

 • Udarbejde arbejdsanvisninger

  Tilrettelægge arbejdsmetoder og fremgangsmåder for nye opgaver.

 • Udvikle beredskabsplaner

  Udarbejde procedurer for specifikke foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en nødsituation, under hensyntagen til alle de risici og farer, der kan være forbundet med dem, og sikre, at planerne er i overensstemmelse med lovgivningen om sikkerhed og udgør den sikreste handlemåde.

 • Håndtere vandstrømme og -opdæmninger

  Håndtere vandstrømme og -opdæmninger i damme, laguner og sluser.

 • Føre tilsyn med spildevandsrensning

  Føre tilsyn med spildevandsrensning i henhold til miljøbestemmelser.

 • Identificere risici på akvakulturanlæg

  Identificere farer og vurdere risici for sundheden og sikkerheden i akvakulturanlæg.

 • Etablere sikkerhedsrutiner for område

  Oprette sikkerhedsrutiner på stedet.

 • Vedligeholde sikkerhedssystemer

  Udføre aktiviteter til vedligeholdelse af brandbekæmpelse og dertil hørende sikkerhedssystemer.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Vedligeholde akvakulturudstyr

  Overvåge og vedligeholde akvakulturudstyr og -maskiner, f.eks. indeslutningssystemer, løftemateriel, transportredskaber, desinfektionsudstyr, varmeudstyr, iltningsudstyr, elektrisk udstyr, airliftpumper, dykpumper, vakuumpumper.

 • Inspicere akvakulturudstyr

  Inspicere akvakulturredskaber og -maskiner for at sikre, at de fungerer korrekt.

 • Føre tilsyn med akvakulturanlæg

  Føre tilsyn med akvakulturanlæg og identificere udstyrets behov. Forstå tegninger af akvakulturudstyr, planer og konstruktionsprincipper for forskellige indeslutningssystemer.

 • Udvælge akvakulturudstyr

  Bestemme akvakulturudstyr i overensstemmelse med virksomhedens behov.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Føre tilsyn med vedligeholdelsesarbejde

  Føre tilsyn med haveanlæggets vedligeholdelsesarbejde: græsslåning, trimning, sprøjtning, lugning og beskæring.

 • Vedligeholde vandkvalitet i forbindelse med akvakultur

  Vedligeholde vandkvalitet i damme, laguner og sluser.

 • Udvikle akvakulturstrategier

  Udvikle strategier for akvakulturplaner baseret på rapporter og forskning med henblik på at behandle specifikke fiskeopdrætsforhold. Planlægge og tilrettelægge arbejdet med henblik på at forbedre akvakulturproduktion og løse yderligere problemer.

 • Levere kurser internt på akvakulturanlæg

  Levere kurser internt på akvakulturanlæg gennem instruktion og demonstration af færdigheder. Sørge for at gennemføre og føre tilsyn med en uddannelsesudviklingsplan.

 • Sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed inden for akvakultur

  Sørge for, at der er fastlagt sundheds- og sikkerhedsprocedurer, som gælder for alle akvakulturanlæg, herunder bure, og at disse følges. Sikre, at personale og den brede offentlighed får instrukser, og at alt arbejde udføres i overensstemmelse med de relevante sundheds- og sikkerhedsregler.

 • Træffe rettidige beslutninger

  Tilstræbe optimal rettidig beslutningstagning inden for organisationen.

 • Kontrollere akvatisk produktionsmiljø

  Vurdere virkningerne af biologiske forhold, såsom alger og begroningsorganismer, ved at styre vandindtag, vandindvinding og iltforbrug.

Source: Sisyphus ODB