Profession dyreadfærdskonsulent

Dyreadfærdskonsulenter arbejder med dyr og mennesker for at undersøge, observere, vurdere og forstå dyreadfærd i forbindelse med specifikke faktorer og forebygge eller håndtere uhensigtsmæssig eller problematisk adfærd i enkelte dyr gennem udvikling af passende miljøer og forvaltningsordninger i overensstemmelse med national lovgivning. 

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyrs neurofysiologi

  Specialeområde inden for veterinærvidenskaben, der vedrører studiet af, hvordan dyrs nervesystem fungerer, herunder nerveimpulsernes og ionkanalernes funktionsmåde, de samlede reaktioner fra nervestammer, fiberkanaler og cellekerner, de hæmmende og stimulerende postsynaptiske funktioner såvel som de neuromuskulære forgreninger, de forskellige typer af motoriske enheder og motorisk styring og lillehjernen.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Dyretræning

  Dyrs reaktioner på bestemte betingelser eller stimuli. Dyreadfærd, etologi, læringsteori, træningsmetoder, udstyr samt kommunikation og arbejde med dyr og mennesker.

 • Dyreanatomi

  Studiet af dyrekropsdele, deres struktur og dynamiske forhold alt efter den specifikke profession.

 • Dyrs neuroanatomi

  Studiet om dyrs centrale og perifere nervesystem, herunder komponenter som fiberkanaler og de visuelle, sensoriske, auditive og motoriske veje.

 • Dyrs fysiologi

  Undersøgelse af dyrs mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokemiske funktion samt deres organer og celler.

 • Tegn på dyresygdomme

  Fysiske, adfærdsmæssige og miljømæssige tegn på sundhed og sygdom hos forskellige dyr.

 • Arbejdssikkerhed i veterinærmiljø

  Sikker arbejdspraksis på dyrlægeklinikker mhp. at identificere farer og dermed forbundne risici for at forebygge ulykker eller hændelser. Dette omfatter skader påført af dyr, zoonotiske sygdomme, kemikalier, udstyr og arbejdsmiljø.

 • Biosikkerhed i forbindelse med dyr

  Kendskab til hygiejne og biosikkerhedsforanstaltninger i arbejdet med dyr, herunder årsager, overførsel og forebyggelse af sygdomme samt anvendelse af politikker, materialer og udstyr.

 • Dyrevelfærd

  Universelt anerkendte dyrevelfærdsbehov som anvendt på arter, situation og erhverv. Disse er: behov for et egnet miljø behov for en egnet kost behov for at kunne udleve normale adfærdsmønstre behov for at gå sammen med eller være adskilt fra andre dyr behov for beskyttelse mod smerte, lidelse, skade og sygdom.

 • Miljøforbedringer for dyr

  Typer, metoder og anvendelse af forbedringer, så dyr kan udvise naturlig adfærd, herunder tilvejebringelse af miljømæssige stimuli, fodringsaktiviteter, puslespil, genstande til håndtering, sociale aktiviteter og træningsaktiviteter.

 • Dyreadfærd

  Dyrs naturlige adfærdsmønstre, dvs. hvordan normal og unormal adfærd kommer til udtryk alt efter art, miljø, interaktion mellem mennesker og dyr og beskæftigelse.

 • Dyreevolution

  Dyrenes evolutionære historie og arternes udvikling og deres adfærd gennem domesticering.

Færdigheder

 • Træne dyr og personer til at samarbejde

  Uddanne dyr og personer til at samarbejde, herunder matching mellem enkeltpersoner og dyr, udformning af integrerede uddannelsesprogrammer for mennesker og dyr, gennemførelse af integrerede uddannelsesprogrammer, evaluering af integrerede uddannelsesprogrammer for mennesker og dyr i forhold til aftalte resultater og evaluering af foreneligheden mellem enkeltpersoner og dyr i forhold til fysiske egenskaber.

 • Håndtere udfordrende personer

  Arbejde sikkert og kommunikere effektivt med enkeltpersoner og grupper af mennesker, som befinder sig i vanskeligt håndterbare situationer. Dette kan omfatte genkendelse af tegn på aggressivitet, angst, trusler og metoder til håndtering heraf for at garantere den omhandlede persons og andres sikkerhed.

 • Udforme træningsprogrammer for personer og dyr

  Udvikle programmer til at træne mennesker og dyr i at arbejde sammen. Opstille formål og mål. Evaluere gennemførelsen af træningsprogrammet og fremskridtene for både personen og dyret.

 • Vurdere dyreadfærd

  Observere og evaluere dyrs adfærd for at kunne arbejde med dem på en sikker måde og genkende afvigelser fra normal adfærd, som signalerer problemer i sundhed og velfærd.

 • Administrere dyrevelfærd

  Planlægge, administrere og evaluere anvendelsen af de fem universelt anerkendte dyrevelfærdsbehov, alt efter art, situation og eget erhverv.

 • Håndtere veterinære nødsituationer

  Håndtere uforudsete hændelser vedrørende dyr og omstændigheder, der kræver en hurtig indsats på en passende professionel måde.

 • Vurdere mulighederne for samarbejde mellem personer og dyr

  Sikre arbejdsmæssig harmoni mellem mennesker og dyr med hensyn til fysiske egenskaber, kapacitet, temperament og potentiale.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Give dyr et berigende miljø

  Tilvejebringe et berigende miljø for dyr, der gør det muligt at udøve deres naturlige adfærd, herunder tilpasse de miljømæssige forhold, tilvejebringe fodrings- og intelligenslege samt sørge for aktiviteter, så de kan udfolde sig, aktiviteter af social art og træningsaktiviteter.

 • Anvende sikre arbejdsmetoder i veterinærmiljø

  Anvende sikre arbejdsmetoder i veterinærmiljø for at identificere farer og risici i forbindelse hermed med henblik på at forebygge uheld eller hændelser. Dette omfatter skader forårsaget af dyr, zoonotiske sygdomme, kemikalier, udstyr og arbejdsmiljøer.

 • Udforme planer til at imødegå uønsket adfærd hos dyr

  Indhente oplysninger om dyrs adfærd, fortolke relevante oplysninger om dyret, vurdere eksterne faktorers indvirkning og vurdere opdræts-/forvaltningspraksis på dyret for at udarbejde en plan til at tackle uønsket adfærd.

 • Administrere animalsk biosikkerhed

  Planlægge og anvende passende biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv samlet biosikring. Vedligeholde og følge biosikkerhedsprocedurer og infektionskontrol, når der arbejdes med dyr, herunder erkendelse af potentielle sundhedsproblemer og iværksættelse af passende foranstaltninger, oplysninger om foranstaltninger til hygiejnekontrol på stedet og biosikkerhedsprocedurer samt rapportering til andre.

 • Interagere med dyr på en sikker måde

  Sikre sikker og human interaktion med dyret og undgå faktorer, der vil påvirke dets adfærd i negativ retning. Dette omfatter brug af træningshjælpemidler/-udstyr, som er udformet så dyrene ingen overlast lider, hverken fysisk eller psykisk, samt oplysning om deres anvendelse til ejere/brugere for at sikre, at de anvendes korrekt, og at dyrenes velfærd beskyttes.

 • Gennemføre træningsprogrammer for dyr

  Gennemføre træningsprogrammer for dyr med henblik på grundlæggende træning eller for at opfylde specifikke mål efter et udviklet træningsprogram og gennemgå og registrere fremskridt med hensyn til at nå de fastsatte mål.

 • Rådgive om dyrevelfærd

  Udarbejde og give information til enkeltpersoner eller grupper af personer om, hvordan man fremmer dyrs sundhed og trivsel, og hvordan risici for dyresundhed og -velfærd kan reduceres. Give anbefalinger til korrigerende foranstaltninger.

 • Formidle dyretræning

  Formidle træning i grundlæggende håndtering, habituering og lydighed for at gøre det muligt at udføre de daglige opgaver og samtidig minimere risiciene for dyret, handleren og andre.

 • Overvåge dyrs velfærd

  Overvåge dyrenes fysiske tilstand og adfærd og indberette eventuelle bekymringer eller uventede ændringer, herunder tegn på sundhed eller dårlig sundhed, dyrenes udseende, tilstand af dyrenes fysiske rammer, indtagelse af føde og vand samt miljøforhold.

 • Udforme træningsprogrammer for dyr

  Vurdere behovet for træning af dyret og vælge passende metoder og aktiviteter til opfyldelse af træningsmålene.

 • Udvælge dyr til træning

  Udvælge dyr til træning ved hjælp af udvælgelseskriterier, herunder forventet resultat af træningen, alder, temperament, art og raceforskelle. Udvælgelse af dyr til træning omfatter grundlæggende træning eller træning til at opfylde specifikke mål.

 • Gennemføre motionsaktiviteter for dyr

  Give mulighed for motion, der passer til de respektive dyr og opfylde deres særlige fysiske krav.

 • Fremme dyrevelfærd

  Fremme god praksis og arbejde med medfølelse for at opretholde og fremme høje dyrevelfærdsnormer til enhver tid ved at tilpasse den personlige adfærd og forvalte miljøfaktorer.

 • Administrere dyrehygiejne

  Planlægge og anvende passende hygiejneforanstaltninger til at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv generel hygiejne. Opretholde og følge hygiejneprocedurer og -bestemmelser i arbejdet med dyr og kommunikere hygiejnekontrol på stedet og protokoller til andre. Håndtere sikker bortskaffelse af affald i henhold til bestemmelsessted og lokale forskrifter.

 • Kontrollere flytning af dyr

  Lede, kontrollere eller begrænse en del af et eller flere dyrs bevægelse.

Source: Sisyphus ODB