Profession dyrlægetekniker

Dyrlægeteknikere yder teknisk og administrativ støtte til dyrlægen i overensstemmelse med national lovgivning.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyrevelfærd

  Universelt anerkendte dyrevelfærdsbehov som anvendt på arter, situation og erhverv. Disse er: behov for et egnet miljø behov for en egnet kost behov for at kunne udleve normale adfærdsmønstre behov for at gå sammen med eller være adskilt fra andre dyr behov for beskyttelse mod smerte, lidelse, skade og sygdom.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Tegn på dyresygdomme

  Fysiske, adfærdsmæssige og miljømæssige tegn på sundhed og sygdom hos forskellige dyr.

 • Dyrs fysiologi

  Undersøgelse af dyrs mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokemiske funktion samt deres organer og celler.

 • Arbejdssikkerhed i veterinærmiljø

  Sikker arbejdspraksis på dyrlægeklinikker mhp. at identificere farer og dermed forbundne risici for at forebygge ulykker eller hændelser. Dette omfatter skader påført af dyr, zoonotiske sygdomme, kemikalier, udstyr og arbejdsmiljø.

 • Miljøforbedringer for dyr

  Typer, metoder og anvendelse af forbedringer, så dyr kan udvise naturlig adfærd, herunder tilvejebringelse af miljømæssige stimuli, fodringsaktiviteter, puslespil, genstande til håndtering, sociale aktiviteter og træningsaktiviteter.

 • Dyreadfærd

  Dyrs naturlige adfærdsmønstre, dvs. hvordan normal og unormal adfærd kommer til udtryk alt efter art, miljø, interaktion mellem mennesker og dyr og beskæftigelse.

 • Biosikkerhed i forbindelse med dyr

  Kendskab til hygiejne og biosikkerhedsforanstaltninger i arbejdet med dyr, herunder årsager, overførsel og forebyggelse af sygdomme samt anvendelse af politikker, materialer og udstyr.

 • Dyreanatomi

  Studiet af dyrekropsdele, deres struktur og dynamiske forhold alt efter den specifikke profession.

Færdigheder

 • Klargøre område til veterinærkirurgi

  Forberede det kirurgiske miljø, herunder lokaler til klargøring, operationsstuer, udstyr og materialer før kirurgi.

 • Overvåge dyrs tilstand på dyrehospital

  Overvåge de indlagte dyr og foretage passende justeringer på områder som f.eks. ernæring, hygiejne og smertebehandling.

 • Bistå ved bedøvelse af dyr

  Assistere dyrlægen med at administrere bedøvelse til dyr, herunder vedligeholdelse og overvågning af bedøvelse under veterinærprocedurer.

 • Bistå veterinærkirurg som sygeplejerske

  Yde bistand i forbindelse med håndtering af udstyr og materialer på en steril måde under kirurgiske indgreb i operationssalen.

 • Bistå ved almindelige procedurer i dyrlægepraksis

  Bistå dyrlæger ved at gøre både dyret og udstyret klart til medicinske procedurer og ved at yde pleje og støtte til det dyr, der gennemgår en medicinsk procedure.

 • Klargøre dyr til bedøvelse

  Klargøre dyr til bedøvelse, herunder ved hjælp af kontrol og procedurer for bedøvelse før bedøvelse, og rapportere fund.

 • Lede infektionskontrol på afdelingen

  Gennemføre en række foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, formulere og etablere sundheds- og sikkerhedsprocedurer og -politikker.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Bistå ved veterinærkirurgi

  Bistå dyrlægen under kirurgiske indgreb ved at udføre en generel operationsassistents opgaver.

 • Håndtere veterinære nødsituationer

  Håndtere uforudsete hændelser vedrørende dyr og omstændigheder, der kræver en hurtig indsats på en passende professionel måde.

 • Håndtere udfordrende personer

  Arbejde sikkert og kommunikere effektivt med enkeltpersoner og grupper af mennesker, som befinder sig i vanskeligt håndterbare situationer. Dette kan omfatte genkendelse af tegn på aggressivitet, angst, trusler og metoder til håndtering heraf for at garantere den omhandlede persons og andres sikkerhed.

 • Anvende sikre arbejdsmetoder i veterinærmiljø

  Anvende sikre arbejdsmetoder i veterinærmiljø for at identificere farer og risici i forbindelse hermed med henblik på at forebygge uheld eller hændelser. Dette omfatter skader forårsaget af dyr, zoonotiske sygdomme, kemikalier, udstyr og arbejdsmiljøer.

 • Kontrollere flytning af dyr

  Lede, kontrollere eller begrænse en del af et eller flere dyrs bevægelse.

 • Overvåge dyrs velfærd

  Overvåge dyrenes fysiske tilstand og adfærd og indberette eventuelle bekymringer eller uventede ændringer, herunder tegn på sundhed eller dårlig sundhed, dyrenes udseende, tilstand af dyrenes fysiske rammer, indtagelse af føde og vand samt miljøforhold.

 • Klargøre udstyr til veterinær bedøvelse

  Forberede det nødvendige udstyr og materialer til bedøvelse af dyr.

 • Støtte billeddiagnosticering af dyr

  Klargøre udstyr og dyr til billeddiagnosticering. Udføre eller støtte procedurer for billeddiagnosticering. Sørge for pleje af det dyr, der skal diagnosticeres.

 • Støtte diagnosticering af dyr

  Forberede udstyr og dyr til veterinærprøver. Udføre eller støtte indsamling af prøver. Opbevare prøver fra dyr til analyse og meddele resultaterne heraf. Sørge for pleje af det dyr, der skal undersøges.

 • Bistå ved administration af væsker til dyr

  Klargøre udstyr til indgift af væsker til dyr, observere dyret under behandlingen og registrere væskebalance.

 • Klargøre dyr til veterinærkirurgi

  Klargøre dyr til mindre og større kirurgiske indgreb og foretage korrekt anbringelse og anvendelse af aseptisk klargøring af huden.

 • Vedligeholde arbejdsmiljøet i dyrlægepraksis

  Forberede og vedligeholde arbejdsmiljøer til brug, herunder udstyr og materialer, for at sikre, at udstyr og materialer er tilgængelige.

 • Administrere animalsk biosikkerhed

  Planlægge og anvende passende biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv samlet biosikring. Vedligeholde og følge biosikkerhedsprocedurer og infektionskontrol, når der arbejdes med dyr, herunder erkendelse af potentielle sundhedsproblemer og iværksættelse af passende foranstaltninger, oplysninger om foranstaltninger til hygiejnekontrol på stedet og biosikkerhedsprocedurer samt rapportering til andre.

 • Give dyr førstehjælp

  Give nødbehandling for at undgå forringelse af tilstand, lidelse og smerte, indtil dyrlægehjælp kan søges. Der skal udføres grundlæggende akut behandling af ikke-dyrlæger før førstehjælp ydet af en dyrlæge. Ikke-dyrlæger, der yder akut behandling, forventes at søge behandling hos en dyrlæge så hurtigt som muligt.

Source: Sisyphus ODB