Profession ejendomsadministrator

Ejendomsadministratorer håndterer og fører tilsyn med de driftsmæssige aspekter af erhvervs- eller beboelsesejendomme såsom private lejligheder, kontorbygninger og detailforretninger. De forhandler kontrakter om leje, identificerer og planlægger nye ejendomsprojekter og opførelse af nye bygninger ved at indgå partnerskaber med en bygherre for at finde frem til det egnede sted for nye bygninger, koordinere forundersøgelsen for nye bygninger og føre tilsyn med alle de administrative og tekniske aspekter, der er forbundet med udvidelsen af virksomheden. De vedligeholder lokalerne og søger at øge deres værdi. De ansætter, uddanner og fører tilsyn med personale.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Regnskabsanalyse

  En proces til vurdering af de finansielle muligheder, midler og status for en virksomhed eller enkeltperson ved at analysere regnskaber og rapporter med henblik på at træffe velbegrundede forretningsmæssige eller finansielle beslutninger.

 • Ejendomsmarked

  Tendenser omkring køb, salg eller leje af ejendom, herunder den grund og de bygninger og naturressourcer, der hører til ejendommen; de kategorier af beboelsesejendomme og ejendomme til erhvervsformål, inden for hvilke disse ejendomme handles.

 • Ejendomsret

  Den lov og lovgivning, som regulerer alle de forskellige måder, hvorpå ejendom kan håndteres, f.eks. ejendomstyper, behandling af formueretlige tvister og ejendomskontraktregler.

 • Budgetprincipper

  Principperne for udarbejdelse af overslag over og planlægning af erhvervsaktiviteter, udarbejdelse af det almindelige budget og udarbejdelse af rapporter.

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • økonomistyring

  Det økonomiske område, der vedrører den praktiske analyse af og redskaber til udpegning af økonomiske ressourcer. Det omfatter virksomheders struktur, investeringskilder og selskabsværdiforøgelse på grund af ledelsens beslutningstagning.

Færdigheder

 • Inddrive leje

  Modtage og behandle betalinger fra lejere af ejendomme, f.eks. beboelses- eller erhvervsejendomme, og sikre, at den betalte leje er i overensstemmelse med aftalen, og at lejen betales rettidigt.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Organisere en skadesvurdering

  Organisere en skadesvurdering ved at udpege en ekspert til at identificere og undersøge skaden, give oplysninger og vejledning til eksperter og følge op på eksperterne og udarbejde en skaderapport.

 • Sørge for bogføring

  Holde styr på og færdiggøre alle formelle dokumenter, der repræsenterer en virksomheds eller et projekts økonomiske transaktioner.

 • Føre tilsyn med ejendomsudviklingsprojekter

  Føre tilsyn med gennemførelsen af nye projekter vedrørende ejendomsudvikling, f.eks. renovering, genudlejning, køb af jord, byggeprojekter og salg af forbedrede ejendomme. Sikre, at operationerne er rentable, sker rettidigt og er i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Håndhæve økonomiske politikker

  Læse, forstå og håndhæve virksomhedens overholdelse af de finansielle politikker med hensyn til alle organisationens finanspolitiske og regnskabsmæssige procedurer.

 • Revidere entreprenører

  Undersøge og dokumentere forskellige leverandørvirksomheder for at afgøre, om de overholder regler og standarder for sikkerhed, miljø og design, konstruktion og afprøvning osv.

 • Tegne forsikringspolicer

  Skrive en kontrakt, der omfatter alle nødvendige data, såsom det forsikrede produkt, betalingen, hvor ofte betaling skal foretages, den forsikredes personlige oplysninger og betingelserne for, at forsikringen er gyldig eller ikke gyldig.

 • Spore finansielle transaktioner

  Iagttage, spore og analysere finansielle transaktioner foretaget i virksomheder eller banker. Afgøre, om transaktionen er gyldig, og kontrollere mistænkelige transaktioner eller transaktioner med høj risiko for at undgå dårlig forvaltning.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Rådgive om finansielle spørgsmål

  Konsultere, rådgive og foreslå løsninger med hensyn til finansiel forvaltning, såsom erhvervelse af nye aktiver, afholdelse af investeringer og metoder til skatteeffektivitet.

 • Kontrollere finansielle ressourcer

  Føre tilsyn med og kontrollere budgetter og finansielle ressourcer, der sikrer en forsvarlig forvaltning af virksomhedens ledelse.

 • Udarbejde en finansiel plan

  Udarbejde en finansiel plan i overensstemmelse med finans- og kunderegler, herunder investorprofil, finansiel rådgivning samt forhandlings- og transaktionsplaner.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

 • Administrere personale

  Ansætte og uddanne medarbejdere for at øge deres værdi for organisationen. Dette omfatter en række menneskelige ressourcer, udvikling og gennemførelse af politikker og processer med henblik på at skabe et arbejdsmiljø, der støtter medarbejderne.

 • Sammenligne ejendomsværdier

  Indhente oplysninger om værdien af ejendomme, der kan sammenlignes med en ejendom, der har behov for værdiansættelse, for at foretage mere nøjagtige vurderinger og skøn eller for at fastsætte eller forhandle om den pris, til hvilken ejendommen kan sælges eller udlejes.

 • Overvåge leverandørpræstationer

  Administrere entreprenørens indsats og vurdere, om de opfylder den aftalte standard, og om nødvendigt korrigere manglende overholdelse.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Analysere forsikringsrisiko

  Analysere sandsynligheden for og størrelsen af den risiko, der skal forsikres, og anslå værdien af kundens løsøre eller faste ejendom.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Lave en projektvurdering

  Gennemføre evalueringen og vurderingen af potentialet i et projekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Gennemføre en standardiseret undersøgelse baseret på omfattende undersøgelser og forskning til støtte for beslutningsprocessen.

Source: Sisyphus ODB