Profession ejendomsleder

Ejendomsledere fører tilsyn med boligtjenester for lejere eller beboere. De arbejder for boligforeninger eller private organisationer, for hvilke de opkræver lejeafgifter, inspicerer ejendomme, foreslår og gennemfører forbedringer vedrørende reparation eller naboproblemer, opretholder kommunikation med lejere, behandler boligansøgninger og samarbejder med lokale myndigheder og ejendomsadministratorer. De ansætter, uddanner og fører tilsyn med personale.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Bygningskonstruktionsprincipper

  Komponentelementer og principper for konstruktion af bygninger som f.eks. typer af murkonstruktion og fundamenter, defekter i mure og tage og måder til afhjælpning af sådanne defekter.

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • økonomistyring

  Det økonomiske område, der vedrører den praktiske analyse af og redskaber til udpegning af økonomiske ressourcer. Det omfatter virksomheders struktur, investeringskilder og selskabsværdiforøgelse på grund af ledelsens beslutningstagning.

 • Regnskabsanalyse

  En proces til vurdering af de finansielle muligheder, midler og status for en virksomhed eller enkeltperson ved at analysere regnskaber og rapporter med henblik på at træffe velbegrundede forretningsmæssige eller finansielle beslutninger.

 • Bygningsreglementer

  Det sæt retningslinjer, der fastlægger minimumsstandarder for bygninger og andre konstruktioner for at beskytte den offentlige sundhed og sikkerhed.

 • Ejendomsret

  Den lov og lovgivning, som regulerer alle de forskellige måder, hvorpå ejendom kan håndteres, f.eks. ejendomstyper, behandling af formueretlige tvister og ejendomskontraktregler.

Færdigheder

 • Håndtere udskiftning af lejere

  Drøfte administrative spørgsmål med de tidligere og kommende lejere og inspicere lejeboliger (lokaler, lejligheder, huse) for at sikre, at renoverings- og vedligeholdelsesaftalen er overholdt.

 • Rådgive om finansielle spørgsmål

  Konsultere, rådgive og foreslå løsninger med hensyn til finansiel forvaltning, såsom erhvervelse af nye aktiver, afholdelse af investeringer og metoder til skatteeffektivitet.

 • Håndhæve økonomiske politikker

  Læse, forstå og håndhæve virksomhedens overholdelse af de finansielle politikker med hensyn til alle organisationens finanspolitiske og regnskabsmæssige procedurer.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Levere oplysninger om ejendomme

  Levere oplysninger om en ejendoms positive og negative aspekter og de praktiske forhold angående eventuelle finansielle transaktioner eller forsikringsprocedurer, såsom sted, ejendommens opbygning, behov for renovering eller reparation, ejendommens pris og omkostningerne ved forsikring.

 • Planlægge lokalefordeling

  Planlægge den bedste tildeling og udnyttelse af rum og ressourcer eller omorganisere nuværende lokaler.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Kommunikere med lejere

  Kommunikere på en positiv og samarbejdende måde med lejere af en ejendom eller en del af en ejendom, såsom lejligheder og enheder i erhvervsejendomme, for at fremme effektive procedurer med hensyn til leje og andre kontraktmæssige aftaler samt for at sikre, at lejerne er tilfredse.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Undersøge bygningers tilstand

  Overvåge og vurdere forholdene i bygninger for at opdage fejl, strukturelle problemer og skader. Vurdere bygningernes generelle renlighed i forbindelse med vedligeholdelse og fast ejendom.

 • Udarbejde en finansiel plan

  Udarbejde en finansiel plan i overensstemmelse med finans- og kunderegler, herunder investorprofil, finansiel rådgivning samt forhandlings- og transaktionsplaner.

 • Tjekke efterlevelse af byggeforskrifter

  Afgøre, om en konstruktion er i overensstemmelse med love og forskrifter.

 • Samarbejde med ejendomsejere

  Etablere gode arbejdsrelationer med ejeren, meddele problemer og renoveringsbehov og rådgive om valg af lejere.

 • Informere om lejeaftaler

  Informere udlejere eller lejere om udlejeres og lejeres pligter og rettigheder, f.eks. udlejerens eller lejerens ansvar for vedligeholdelse af ejendommen og udsættelsesrettigheder i tilfælde af kontraktbrud, og lejerens ansvar for at betale leje rettidigt og undgå uagtsomhed.

 • Administrere personale

  Ansætte og uddanne medarbejdere for at øge deres værdi for organisationen. Dette omfatter en række menneskelige ressourcer, udvikling og gennemførelse af politikker og processer med henblik på at skabe et arbejdsmiljø, der støtter medarbejderne.

 • Inddrive leje

  Modtage og behandle betalinger fra lejere af ejendomme, f.eks. beboelses- eller erhvervsejendomme, og sikre, at den betalte leje er i overensstemmelse med aftalen, og at lejen betales rettidigt.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

 • Undersøge ansøgninger om sociale ydelser

  Undersøge, om borgere, der ansøger om sociale sikringsydelser, kan komme i betragtning ved at gennemgå dokumenter, interviewe borgere, og undersøge den relevante lovgivning.

Source: Sisyphus ODB