Profession ekspert i akvatiske dyrs sundhed

Eksperter i akvatiske dyrs sundhed diagnosticerer, forebygger og behandler sygdomme, skader og dysfunktioner hos akvatiske dyr ved at implementere passende prøveudtagningsprotokoller. De fører tilsyn med anvendelsen af lægemidler, herunder vacciner, og indsamler data om fiskesundhed gennem regelmæssig indberetning til det relevante personale. De kan yde pleje til en bred vifte af akvatiske dyr eller specialisere sig i behandlingen af en bestemt gruppe eller inden for et bestemt fagområde. De kan yde rådgivning, støtte og uddannelse til landbrugsmedhjælpere inden for bedste praksis med hensyn til de dyrkede organismers sundhed og velfærd.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Botanik

  Taksonomi eller klassifikation af planteliv, fylogenese og evolution, anatomi og morfologi og fysiologi.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

 • Fiskeanatomi

  Studiet af fiskearters form og morfologi.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • økologi

  Studiet af, hvordan organismer indvirker på hinanden, og deres forbindelse til omgivelserne.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Klinisk mikrobiologi

  Klinisk mikrobiologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Bioteknologi inden for akvakultur

  Bioteknologi og polymerasekædereaktioner med henblik på undersøgelser af bæredygtige produktionsmetoder inden for akvakultur.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

 • Akvatiske arter

  Pleje og bevarelse af akvatiske biologiske arter.

 • Identifikation og klassifikation af fisk

  De processer, der muliggør identifikation og klassificering af fisk.

 • Virologi

  Struktur, karakteristika, udvikling og interaktioner for vira og de sygdomme, som de forårsager.

 • Molekylærbiologi

  Samspillet mellem de forskellige systemer i en celle, samspillet mellem de forskellige typer genetisk materiale og hvordan disse interaktioner er reguleret.

 • Anvendt zoologi

  Videnskaben, der omhandler anvendelse af dyrs anatomi, fysiologi, økologi og adfærd i en given praktisk kontekst.

Færdigheder

 • Bruge specialudstyr

  Bruge specialudstyr såsom elektronmikroskop, telemetri, digital billedanalyse, globale positionsbestemmelsessystemer og computermodellering til undersøgelser og analyser af produktionsmetoder.

 • Bevare naturressourcer

  Beskytte vand og naturressourcer og koordinere tiltag. Arbejde med miljøagenturer og ressourceforvaltningspersonale.

 • Udføre undersøgelser af fiskebestande

  Undersøgelse af fiskebestande i fangenskab med henblik på at fastslå overlevelse, vækst og migration.

 • Udføre forskning af flora

  Indsamle og analysere data om planter med henblik på at opdage deres grundlæggende aspekter såsom oprindelse, anatomi og funktion.

 • Skrive rutinerapporter

  Sammenstille rutinerapporter og identificere passende blanketter eller dokumenter til registrering af data fra manuelle inspektioner og/eller elektroniske systemer. Skrive tydelige observationer efter behov. En skriftlig rapport er sædvanligvis et sammendrag af aflæsninger fra retikulærsystemets rutinemæssige funktion.

 • Overvåge fiskedødelighed

  Overvåge fiskedødeligheden og vurdere mulige årsager.

 • Overvåge behandlet fisk

  Overvåge behandlet fisk for at evaluere virkningen af behandlingen.

 • Udarbejde visuelle data

  Udarbejde diagrammer og grafer for at præsentere data visuelt.

 • Udføre undersøgelser af fiskedødelighed

  Indsamle data om fiskedødelighed. Identificere årsager til dødelighed og finde løsninger.

 • Udføre markundersøgelser

  Deltage i markundersøgelser og evaluering af offentligt og privatejede land- og vandområder.

 • Indsamle biologiske data

  Indsamle biologiske prøver, registrere og sammenfatte biologiske data til brug i tekniske undersøgelser, udvikle miljøforvaltningsplaner og biologiske produkter.

 • Sørge for korrekt bortskaffelse af kemikalier

  Bortskaffelse af kemikalier og behandlinger på en sikker måde i overensstemmelse med procedurerne for håndtering af affald.

 • Arbejde efter sikkerhedsforskrifter for fiskeri

  Overholde politikker og institutionelle bestemmelser for at garantere en sikker arbejdsplads for ansatte inden for fiskeri og akvakultur. Håndtere potentielle risici og farer ved at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Udarbejde fiskebehandlingsplan

  Udarbejde sundhedsbehandlingsplaner for at opfylde specifikke krav vedrørende fiskesygdomme.

 • Vedligeholde behandlingsfortegnelser inden for akvakultur

  Give nøjagtige oplysninger for at kunne føre fortegnelser over de anvendte behandlinger.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Vurdere fisks sundhedstilstand

  Fastlægge og forberede fisks tilstand for sikker anvendelse af behandlinger.

 • Udføre forskning af fauna

  Indsamle og analysere data om dyrelivet for at afdække de grundlæggende aspekter såsom oprindelse, anatomi og funktion.

 • Foretage behandling af fisk

  Foretage behandling af fisk, herunder vaccination af fisk ved nedsænkning og injektion, overvåge konstant for tegn på stress.

 • Implementere videnskabelige beslutningsprocedurer inden for sundhedssystemet

  Gennemføre videnskabelige resultater af evidensbaseret praksis ved at integrere forskningsevidens i beslutningstagningen ved at formulere et fokuseret klinisk spørgsmål som reaktion på et anerkendt oplysningsbehov, søge efter de mest hensigtsmæssige beviser for at opfylde dette behov, foretage en kritisk gennemgang af de fundne beviser, indarbejde beviserne i en handlingsstrategi og vurdere virkningerne af eventuelle afgørelser og foranstaltninger.

 • Diagnosticere symptomer på sygdomme hos akvatiske dyr

  Observere og beskrive symptomer og læsioner hos fisk, bløddyr og krebsdyr. Overvåge unormal fiskeadfærd i forbindelse med fodring, svømning og dukken op ved overfladen.

 • Inspicere fiskebestand

  Indsamle og undersøge fisk for at vurdere fiskebestandens sundhedstilstand.

 • Indsamle fiskeprøver med henblik på diagnosticering

  Indsamle fiske- og skaldyrsprøver til diagnosticering, der foretages af specialister i fiskesygdomme.

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Oplyse kunder om tekniske forhold

  Kommunikere med og støtte kunder og dyrlæger i tilfælde af problemer. Give feedback til produktion og ledelse.

 • Gennemføre foranstaltninger til forebyggelse af fiskesygdomme

  Gennemføre sygdomsforebyggende foranstaltninger for fisk, bløddyr og krebsdyr for landbaserede og vandbaserede akvakulturanlæg.

 • Analysere fiskeprøver med henblik på diagnosticering

  Analysere prøver eller læsioner fra opdrættede akvatiske arter med henblik på professionel diagnose og behandling.

 • Konservere fiskeprøver med henblik på diagnosticering

  Indsamle og bevare larve-, fisk- og bløddyrsprøver eller læsioner med henblik på diagnosticering af specialister i fiskesygdomme.

 • Kontrollere fiskesygdomme

  Identificere symptomerne på fiskesygdomme. Anvende passende foranstaltninger til at behandle eller fjerne diagnosticerede tilstande.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Indsamle forsøgsdata

  Indsamle data fra anvendelsen af videnskabelige metoder, såsom testmetoder, forsøgsdesign eller målinger.

 • Sende biologiske prøver til laboratorium

  Videresende indsamlede biologiske prøver til det pågældende laboratorium med overholdelse af strenge procedurer for mærkning og sporing af oplysninger på prøverne.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Klargøre fiskebehandlingsanlæg

  Klargøre fiskebehandlingsanlæg for effektivt at isolere kontaminerede fisk under behandlingen. Kontrollere anvendelsen af behandlinger for at undgå kontaminering af andre bestande, beholdere og miljøet generelt.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Kontrollere akvatisk produktionsmiljø

  Vurdere virkningerne af biologiske forhold, såsom alger og begroningsorganismer, ved at styre vandindtag, vandindvinding og iltforbrug.

 • Formidle specialiserede veterinæroplysninger

  Formidle relevansen af og fremskridtene inden for specialisering til praktiserende dyrlæger og ikke-dyrlæger.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Udvikle akvakulturstrategier

  Udvikle strategier for akvakulturplaner baseret på rapporter og forskning med henblik på at behandle specifikke fiskeopdrætsforhold. Planlægge og tilrettelægge arbejdet med henblik på at forbedre akvakulturproduktion og løse yderligere problemer.

Source: Sisyphus ODB