Profession ekspert i biomedicin

Eksperter i biomedicin udfører avanceret translationel forskning på området for biomedicinsk videnskab og fungerer som undervisere inden for deres erhverv eller i andre specialistroller.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Biomedicinske teknikker

  De forskellige metoder og teknikker, der anvendes i biomedicinske laboratorier, såsom molekylære og biomedicinske teknikker, billeddannelsesteknikker, genmodificering, elektrofysiologiske teknikker og in silico-teknikker.

 • Biomedicinsk videnskab

  De principper for naturvidenskab, der anvendes på lægemidler. Medicinske videnskaber som medicinsk mikrobiologi og klinisk virologi anvender biologiske principper for medicinsk viden og opfindelser.

 • Analysemetoder i biomedicinsk videnskab

  De forskellige forskningsmæssige, matematiske eller analytiske metoder, der anvendes inden for biomedicinsk videnskab.

 • Biosikkerhed i biomedicinsk laboratorium

  Principperne og metoderne til administration af smittefarlige materialer i laboratoriemiljøet, niveauer af biosikkerhed, klassificering og risikovurdering, en levende organismes patogenicitet og toksicitet samt mulige farer for miljøet med henblik på at minimere eventuelle risici for menneskers sundhed og miljøet.

 • Pædagogik

  Den disciplin, der vedrører teori og praksis inden for uddannelse, herunder de forskellige undervisningsmetoder til uddannelse af enkeltpersoner eller grupper.

 • Biomedicinske forskeres rolle i sundhedssystemet

  En biomedicinsk forskers rolle og ansvar i henhold til reguleringssystemet for sundhedsydelser.

 • Erhvervsspecifik etik i forbindelse med sundhedspleje

  Moralske standarder og procedurer, etiske spørgsmål og forpligtelser, der er specifikke for erhverv inden for sundhedspleje, og bl.a. omfatter respekt for den menneskelige værdighed, selvbestemmelse, informeret samtykke og patientfortrolighed.

Færdigheder

 • Registrere data fra biomedicinske test

  Bruge informationsteknologi til nøjagtigt at registrere og analysere data fra biomedicinske forsøg, udarbejde skriftlige rapporter om data og dele resultaterne med de relevante personer.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Bistå ved laboratoriedokumentation

  Bistå med at dokumentere laboratoriearbejdet, især under hensyntagen til politikker og standardiserede driftsprocedurer.

 • Studere emner

  Gennemføre effektiv forskning om relevante emner med henblik på at kunne frembringe summariske oplysninger, der er relevante for forskellige målgrupper. Forskningen kan omfatte bøger, tidsskrifter, internettet og/eller mundtlige drøftelser med kyndige personer.

 • Udføre sundhedsrelateret forskning

  Forske i sundhedsrelaterede emner og formidle resultaterne mundtligt gennem offentlige præsentationer eller ved udarbejdelse af rapporter og andre publikationer.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Træffe kliniske beslutninger

  Reagere på et informationsbehov ved at indsamle og analysere tilgængelige resultater for at understøtte kliniske beslutninger.

 • Validere biomedicinske analyseresultater

  Klinisk validere resultaterne af den biomedicinske analyse i henhold til ekspertise og autorisationsniveau.

Source: Sisyphus ODB