Profession elektromagnetikingeniør

Elektromagnetikingeniører designer og udvikler elektromagnetiske systemer, enheder og komponenter, såsom elektromagneter i højttalere, elektromagnetiske låse, ledende magneter i MRI'er og magneter i elmotorer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektricitetsprincipper

  Der skabes elektricitet, når elektrisk strøm løber i en leder. Det medfører, at frie elektroner bevæger sig mellem atomerne. Jo flere frie elektroner, der er til stede i et materiale, desto bedre er materialets ledeevne. De tre vigtigste parametre for elektricitet er spænding, strøm (ampere) og modstand (ohm).

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Elektromagneter

  Magneter, hvor magnetfelter genereres af elektrisk strøm. Ved at manipulere med den elektriske strøm kan magnetfelterne ændres og manipuleres, hvilket giver større kontrol end permanente ikke-elektriske magneter. Elektromagneter anvendes almindeligvis i elektrisk udstyr, f.eks. højttalere, harddiske, MRI-apparater og elektriske motorer.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Elektromagnetisme

  Studiet af elektromagnetiske kræfter og samspillet mellem elektriske felter og magnetfelter. Samspillet mellem elektrisk ladede partikler kan skabe magnetfelter med et vist omfang eller en vis frekvens, og elektricitet kan produceres ved at ændre disse magnetfelter.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Mikrobølgeprincipper

  De teknologier, der anvendes til transmission af information eller energi via elektromagnetiske bølger på mellem 1000 og 100.000 MHz.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Forbrugerbeskyttelse

  Gældende lovgivning vedrørende forbrugernes rettigheder på markedet.

 • Miljøtrusler

  Truslerne mod miljøet, som vedrører biologiske, kemiske, nukleare, radiologiske og fysiske farer.

 • Elektromagnetisk spektrum

  De forskellige elektromagnetiske bølgelængder eller frekvenser, der findes på det elektromagnetiske spektrum. Bølgelængder opdeles i flere kategorier efter deres bølgelængde og energiniveau, begyndende fra radiobølgelængder med lang bølgelængde og lavt energiniveau, til mikrobølger, infrarød, synlig belysning, ultraviolet, røntgenstråler og endelig gammastråler med kort bølgelængde og højt energiniveau.

 • Bestemmelser om eludstyr

  Nationale og internationale bestemmelser om anvendelse og fremstilling af elektrisk udstyr på arbejdspladsen. Disse bestemmelser indeholder regler og retningslinjer for emner som generel risikostyring, fremstilling af elektrisk udstyr, afprøvning af elektrisk udstyr, installation af elektrisk udstyr, advarselsmærkater og certifikater.

Færdigheder

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Foretage litteraturgennemgang

  Foretage en omfattende og systematisk undersøgelse af information og publikationer om et specifikt emne. Fremlægge en sammenlignende sammenfatning af litteraturen.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Sikre materialers efterlevelse af krav

  Sikre, at de materialer, som leverandørerne leverer, opfylder de fastsatte krav.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Designe elektromagneter

  Designe og udvikle ledende elektromagneter eller produkter og maskiner, der anvender elektromagnetisme, såsom højtalere og MRI-maskiner. Sørg for, at kravene til ydeevne, pålidelighed og fremstilling er opfyldt.

 • Behandle kundeanmodninger på grundlag af REACH-forordningen

  Besvare private forbrugeranmodninger i henhold til REACH-forordning nr. 1907/2006, hvorved særligt problematiske stoffer bør være minimale. Rådgive kunderne om, hvordan de skal fortsætte og beskytte sig, hvis tilstedeværelsen af særligt problematiske stoffer er højere end forventet.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Gennemføre kvalitetskontrolanalyse

  Gennemføre inspektioner og test af tjenester, processer eller produkter for at vurdere kvaliteten.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Udvikle testprocedurer

  Udvikle testprotokoller for at gøre det muligt at foretage en række analyser af produkter, systemer og komponenter.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller produktkomponenter ved anvendelse af design- og konstruktionsprincipper.

 • Overholde forskrifter vedrørende forbudte materialer

  Overholde bestemmelser, der forbyder tungmetaller i loddemetal, flammehæmmere i plast og ftalatblødgørere i plast og ledningsisoleringer, i henhold til EU's direktiver om begrænsning af farlige stoffer/affald af elektrisk og elektronisk udstyr og kinesisk lovgivning om begrænsning af farlige stoffer.

 • Modellere elektromagnetiske produkter

  Modellere og simulere de konstruerede elektromagneter eller produkter, der anvender elektromagnetisme, ved hjælp af teknisk designsoftware. Vurdere produktets levedygtighed og undersøge de fysiske parametre for at sikre en vellykket produktionsproces.

Source: Sisyphus ODB