Profession elektromekanikingeniør

Elektromekanikingeniører udformer og udvikler udstyr og maskiner, der anvender både elektrisk og maskinteknisk teknologi. De udarbejder udkast og dokumenter, der beskriver de materielle betingelser, monteringsprocessen og andre tekniske specifikationer. Elektromekanikingeniører tester og evaluerer også prototyperne. De fører tilsyn med fremstillingsprocessen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Eldrev

  Elektromekaniske systemer, der anvender elektriske motorer til styring af elektriske maskiners bevægelse og processer.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Miljøtrusler

  Truslerne mod miljøet, som vedrører biologiske, kemiske, nukleare, radiologiske og fysiske farer.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Elektricitetsprincipper

  Der skabes elektricitet, når elektrisk strøm løber i en leder. Det medfører, at frie elektroner bevæger sig mellem atomerne. Jo flere frie elektroner, der er til stede i et materiale, desto bedre er materialets ledeevne. De tre vigtigste parametre for elektricitet er spænding, strøm (ampere) og modstand (ohm).

 • Elektriske maskiner

  Elektriske apparater, der er i stand til at omdanne mekanisk energi til elektrisk energi (generatorer), elektrisk energi til mekanisk energi (motorer) og ændre spændingsniveauet i en vekselstrøm (transformere).

 • Elgeneratorer

  Principper og operationer for udstyr, der kan omdanne mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og generatorer, rotorer, statorer, armaturer og felter.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Ledningsdiagrammer

  Visuel skematisk fremstilling af et elektrisk kredsløb, dets komponenter og forbindelserne mellem disse komponenter.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Elmotorer

  Motorer, som kan omdanne elektrisk energi til mekanisk energi.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Elektromekanik

  De tekniske processer, hvor elektrisk og mekanisk teknik kombineres i anvendelsen af elektromekanik i anordninger, der bruger elektricitet til at skabe mekanisk bevægelse, eller anordninger, der producerer elektricitet ved mekanisk bevægelse.

Færdigheder

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Modellere elektromekaniske systemer

  Modellere og simulere et elektromekanisk system, produkt eller en komponent, så der kan foretages en vurdering af produktets levedygtighed, og så de fysiske parametre kan undersøges, inden produktet faktisk fremstilles.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Teste elektromekaniske systemer

  Teste elektromekaniske systemer, maskiner og komponenter ved anvendelse af passende udstyr. Indsamle og analysere data. Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller produktkomponenter ved anvendelse af design- og konstruktionsprincipper.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Overvåge kvalitetsstandarder for produktion

  Overvåge kvalitetsstandarder inden for fremstilling og efterbehandling.

 • Overholde forskrifter vedrørende forbudte materialer

  Overholde bestemmelser, der forbyder tungmetaller i loddemetal, flammehæmmere i plast og ftalatblødgørere i plast og ledningsisoleringer, i henhold til EU's direktiver om begrænsning af farlige stoffer/affald af elektrisk og elektronisk udstyr og kinesisk lovgivning om begrænsning af farlige stoffer.

 • Designe elektromekaniske systemer

  Lave udkast til skitser og designe elektromekaniske systemer, produkter og komponenter, der anvender CAD-software og -udstyr.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Foretage litteraturgennemgang

  Foretage en omfattende og systematisk undersøgelse af information og publikationer om et specifikt emne. Fremlægge en sammenlignende sammenfatning af litteraturen.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Indsamle tekniske oplysninger

  Anvende systematiske forskningsmetoder og kommunikere med relevante parter med henblik på at finde frem til specifikke oplysninger og evaluere forskningsresultater med henblik på at vurdere, om oplysningerne er relevante og relaterer til de tekniske systemer og udviklingen.

Source: Sisyphus ODB