Profession fødevareteknolog

Fødevareteknologer udvikler processer for fremstilling af fødevarer og relaterede produkter baseret på kemiske, fysiske og biologiske principper og teknologier. De udformer og planlægger anlæg eller udstyr, superviserer personale, udøver kontrol med og forbedrer fødevareteknologier anvendt i fødevareproduktionsprocesser.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Føde- og drikkevareindustrien

  Den pågældende industri og de processer, der er involveret i føde- og drikkevareindustrien, som f.eks. udvælgelse af råvarer, forarbejdning, emballering og oplagring.

 • Fødevarebårne sygdomme

  Forstå fødevarebårne sygdomme og forgiftning med henblik på at forebygge problemer med folkesundheden.

 • Fødevarers toksicitet

  Årsagerne til madforgiftning og fordærv samt metoder til konservering af fødevarer for at forhindre toksicitet påført kunderne.

 • Fødevarevidenskab

  Studiet af fødevarers fysiske, biologiske og kemiske sammensætning og de videnskabelige begreber, der ligger til grund for fødevareforarbejdning og ernæring.

 • Lovgivning om animalske produkter

  Gældende retsregler om temperatur, affald, sporbarhed, mærkning, handel og transport af animalske produkter. 

 • Sporbarhed i fødevareindustrien

  Sporbarhedsforanstaltninger for at imødegå potentielle risici, der kan opstå i fødevarer og foder, for at sikre, at alle fødevarer er sikre for mennesker at spise.

 • Fermenteringsprocesser for fødevarer

  Omdannelse af kulhydrater til alkohol og kuldioxid. Denne proces sker ved hjælp af bakterier eller gær eller en kombination af de to under anaerobe forhold. Fødegæring er også involveret i processen med surbrød og processen med fremstilling af mælkesyre i fødevarer såsom tørre pølser, sauerkraut, yoghurt, pickles og kimchi.

 • Sammensætning af fødevarer

  Den kemiske og ernæringsmæssige sammensætning af fødevarer, der gør det muligt at ændre eksisterende produkter og processer og udvikle nye produkter.

 • Fødevarekonservering

  Forringelsesfaktorer, kontrollerende faktorer (temperatur, tilsætningsstoffer, fugtighed, pH, vandaktivitet osv., herunder emballering) og fødevareforarbejdningsmetoder til konservering af fødevarer.

 • Fødevarematerialer

  Kvaliteten og omfanget af råmaterialer, halvfærdige produkter og slutprodukter i en bestemt fødevaresektor.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

 • Fødevarelovgivning

  Lovgivning vedrørende fødevare- og foderindustrien, herunder fremstilling af fødevarer, hygiejne, sikkerhed, råmaterialer, tilsætningsstoffer, GMO'er, mærkning og miljø- og handelsbestemmelser.

 • Laboratoriebaserede videnskaber

  Laboratoriebaserede videnskaber som biologi, kemi, fysik, integreret videnskab eller avanceret laboratorievidenskab.

 • Bioteknologi

  Den teknologi, der anvender, ændrer eller udnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter med henblik på at udvikle nye teknologier og produkter til specifikke anvendelsesformål.

 • Trusler forbundet med ingredienser

  Ingredienser og potentielle risici, der kan skade mennesker, flora og fauna. Funktioner i ingrediensformler.

 • Fødevareteknologi

  Forskning og udvikling af nye fødevarer, biologiske og farmaceutiske produkter, udvikling og drift af fremstilling og emballering og distribution af lægemidler/fødevarer, udformning og implementering af fødevarefremstillingsprocesser.

 • Fødevareopbevaring

  De rette betingelser og metoder til opbevaring af fødevarer for at modvirke, at de fordærves, idet der tages hensyn til luftfugtighed, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

 • Fødevarers funktionelle egenskaber

  Et fødevareprodukts struktur, kvalitet, næringsværdi og/eller acceptabilitet. En fødevarefunktionel egenskab bestemmes af en fødevares fysiske, kemiske og/eller organoleptiske egenskaber. Et eksempel på en funktionel egenskab kan være opløselighed, absorption, vandbinding, skumdannelsesevne, elasticitet og absorptionsevne for fedtstoffer og fremmedpartikler.  

 • Fødevareallergier

  De forskellige fødevareallergier inden for branchen, hvilke stoffer der udløser allergier, og hvordan de kan erstattes eller elimineres (om muligt).

 • Produktionslinje for konserves

  Trin i konserveringsprocessen fra vask, opberedning og vejning af fødevarer, vask og klargøring af dåser, fyldning af dåser samt andre aktiviteter for at opnå slutproduktet.

 • Smagskombinationer

  Den lange række af smagskombinationer med henblik på at udvikle nye opskrifter eller produkter.

 • Principper for fødevaresikkerhed

  Videnskabelig baggrund for fødevaresikkerhed, som omfatter klargøring, håndtering og opbevaring af fødevarer med henblik på at minimere risikoen for fødevarebårne sygdomme og andre sundhedsfarer.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Patogene mikroorganismer i fødevarer

  Egenskaber for og identificering af patogene mikroorganismer i fødevarer og passende forebyggende metoder til at hæmme formering af disse i fødevarer.

 • Risici i forbindelse med fysiske, kemiske og biologiske farer forbundet med fødevarer og drikkevarer

  Fortolkning af laboratorietest for parametre, der påvirker fødevaresikkerheden, under hensyntagen til risici i forbindelse med fysiske, kemiske og biologiske farer forbundet med fødevarer og drikkevarer.

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

 • Processer for fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Råvarer og produktionsprocesser til fremstilling af færdige fødevarer. Vigtigheden af kvalitetskontrol og andre teknikker indenfor føde- og drikkevareindustrien.

 • Fødevareingredienser

  Tekniske egenskaber ved ingredienser til fødevareprodukter.

 • Kombination af teksturer

  Kombination af teksturer til nye opskrifter eller produkter.

 • Enzymatisk forarbejdning

  Enzymprocesser anvendt i fødevareproduktion samt i andre industrielle bioteknologiske processer.

Færdigheder

 • Holde øje med tendenser inden for fødevarer

  Undersøge resultater og adfærd med hensyn til at forstå tendenser, træk eller kundernes ønsker til kvalitet. Anvende de oplysninger til produktudvikling, produktforbedring og krav om emballering.

 • Lede fødevarelaboratorium

  Lede laboratorieaktiviteter på anlægget eller fabrikken og anvende dataene til at overvåge de fremstillede produkters kvalitet.

 • Omsætte kemisk innovation til praksis

  Tydeligt forklare kemiske innovationer og variationer i produkter, som implementeres på produktionsniveau. Arbejder tæt sammen med kemikere og kontrolingeniører for at sikre, at forbedringerne i processen gennemføres i overensstemmelse med planen.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Vurdere HACCP-implementering på anlæg

  Vurdere den korrekte anvendelse af HACCP på anlæg. Sikre, at anlæggene fungere i henhold til specifikationerne i de skriftlige planer for HACCP, kloakering og forarbejdning.

 • Følge op på laboratorieresultater

  Analysere laboratorieresultater og anvende dem ved at tilpasse produktionsprocessen. Rapportere, gennemgå og om nødvendigt træffe passende foranstaltninger.

 • Udføre risikoanalyse for fødevarer

  Udføre risikoanalyse for fødevarer med henblik på at garantere fødevaresikkerheden.

 • Analysere fødevare- og drikkevareprøver

  Undersøge, om fødevarer og drikkevarer er sikre til konsum. Kontrollere de rigtige niveauer af centrale bestanddele og korrektheden af etikettens angivelser og indholdet af næringsstoffer. Sikre, at prøver af føde- og drikkevarer er i overensstemmelse med bestemte standarder eller procedurer.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Bruge nye teknologier inden for fødevarefremstilling

  Holde sig ajour med nye teknologier og innovationer på alle områder inden for fødevarefremstilling. Læse artikler og opretholde en aktiv udveksling med fagfæller til fordel for virksomheden og dens produkter.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Anvende fødevareteknologiske principper

  Fødevareteknologi: en gren af fødevarevidenskaben, der beskæftiger sig med produktionsprocesser til fremstilling af fødevarer og forbedrer processer til forarbejdning af fødevarer.

 • Forbedre kemiske processer

  Indsamle data, der er nødvendige for at forbedre eller ændre kemiske processer. Udvikle nye industriprocesser, designe nye forarbejdningsanlæg/nyt udstyr eller ændre eksisterende processer.

 • Fortolke data fra fødevarefremstilling

  Fortolke data fra forskellige kilder såsom markedsdata, videnskabelige artikler og kundekrav med henblik på forskning i udvikling og innovation inden for fødevaresektoren.

 • Styre anvendelsen af tilsætningsstoffer i forbindelse med fødevarefremstilling

  Styre anvendelsen af tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler til fødevarer.

 • Udvikle processer for produktion af fødevarer

  Udvikle processer og teknikker til fødevareproduktion eller konservering af fødevarer. Engagere sig i udformning, udvikling, opbygning og drift af industriprocesser og teknikker til fremstilling af fødevarer.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Overvåge udvikling af nye teknologier anvendt inden for fødevareindustrien

  Identificere og undersøge udviklingen og innovationen inden for teknologi og materialer i fødevareindustrien.

 • Tilstræbe forbedringer af ernæringsværdi i forbindelse fremstilling af fødevarer

  Samarbejde med eksperter fra landbrugs- og fødevarefremstillingsindustrien med henblik på at forbedre fødevareværdien, ernæringen og udbuddet.

 • Udarbejde visuelle data

  Udarbejde diagrammer og grafer for at præsentere data visuelt.

 • Udpege de faktorer, der forårsager forandringer i fødevarer under opbevaring

  Anerkende de mest relevante faktorer (kemiske, fysiske, miljømæssige osv.), der kan ændre fødevaren under lagringen

 • Analysere emballagekrav

  Analysere emballagekrav i forhold til produktionsplans udformning. Gennemføre analysen set ud fra ingeniørmæssige, økonomiske, ergonomiske og andre perspektiver.

 • Holde sig ajour med nye tiltag inden for fødevarefremstilling

  De nyeste innovative produkter og teknologier til at behandle, bevare, emballere og forbedre fødevarer.

 • Håndtere kasserede produkter

  Håndtere produktionsstop på grund af utilstrækkelig produktkvalitet og håndtere relaterede affaldsspørgsmål inden for rammerne af god fremstillingspraksis.

 • Evaluere leverandørers dokumentation for ingredienser

  Læse, tilrettelægge og evaluere dokumentation om ingredienser fra leverandører og medproducenter. Identificere mangler og anmode om præciseringer og korrigerende foranstaltninger i henhold til lovgivningskrav.

 • Overvåge forarbejdningsbetingelser

  Observere målere, videomonitorer og udskrifter til vurdering af, om nærmere angivne forarbejdningsbetingelser er opfyldt. Foretage de nødvendige tilpasninger af variablerne i processen, f.eks. i form af tidspunkter, input, flowhastigheder og temperaturindstillinger.

 • Lede procesoptimering

  Optimere processen ved hjælp af statistiske data. Udvikle eksperimenter på produktionslinjen samt funktionelle processtyringsmodeller.

Source: Sisyphus ODB