Profession familieplejekonsulent

Familieplejekonsulenter hjælper og støtter mentalt eller fysisk misbrugte børn, så de på lovlig vis kan blive adskilt fra deres forældre. De hjælper dem med at komme på fode igen ved at placere dem i passende familier og sikre, at børnenes velfærd prioriteres højt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kundeservice

  Processer og principper i forhold til kunden, klienten, brugeren af tjenesteydelser og personlige tjenesteydelser; disse kan omfatte procedurer til at vurdere kundens eller tjenesteydelsesbrugerens tilfredshed.

 • Social retfærdighed

  Udvikling og principper for menneskerettigheder og social retfærdighed og måden, de bør anvendes på i hvert enkelt tilfælde.

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Unges psykologiske udvikling

  Have en forståelse af udviklingen og udviklingsbehovene hos børn og unge og observere adfærden og tilknytningsforholdene med henblik på at opdage forsinket udvikling.

 • Sociale videnskaber

  Udvikling af sociologiske, antropologiske, psykologiske, politiske og socialpolitiske teorier.

 • Juridiske krav i den sociale sektor

  De fastsatte lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige krav i den sociale sektor.

 • Børneforsorg

  Lovgivning og praksis til beskyttelse af børn mod og forebyggelse af misbrug og skade.

Færdigheder

 • Relatere emfatisk

  Anerkende, forstå og dele følelser og indblik oplevet af en anden.

 • Overholde lovgivningen inden for sociale tjenester

  Handle i henhold til regler og lovkrav med hensyn til levering af sociale ydelser.

 • Træffe beslutninger i forbindelse med socialt arbejde

  Træffe beslutninger, når der er behov for det, og forblive inden for rammerne af den bevilligede myndighed og tage højde for input fra brugeren af tjenesten og andre omsorgspersoner.

 • Fremme tjenestebrugeres rettigheder

  Støtte kundens ret til at styre sit liv, træffe informerede valg om de tjenester, de modtager, respektere og, hvis det er relevant, fremme både klientens og omsorgspersonernes individuelle synspunkter og ønsker.

 • Gennemføre interview inden for sociale tjenester

  Tilskynde kunder, kolleger, ledere eller offentlige embedsmænd til at tale fuldt ud, frit og sandfærdigt med henblik på at udforske den interviewede persons erfaringer, holdninger og meninger.

 • Sikre tjenestebrugernes tillid

  Etablere og opretholde kundens tiltro og tillid, kommunikere på en passende, åben, nøjagtig og enkel måde og være ærlig og pålidelig.

 • Håndtere stress inden for organisationen

  Håndtere stresskilder og pres i ens eget arbejdsliv, såsom arbejdsrelateret, ledelsesmæssig, institutionel og personlig stress, og hjælpe andre med at gøre det samme for at fremme dine kollegers trivsel og undgå udbrændthed.

 • Hjælpe tjenestebrugere med at teknologiske hjælpemidler

  Samarbejde med enkeltpersoner med henblik på at identificere passende hjælpemidler, støtte dem i at anvende særlig teknologisk støtte og gennemgå deres effektivitet.

 • Fremme beskyttelsen af unge

  Forstå beskyttelse, og hvad der skal gøres i tilfælde af faktisk eller potentiel skade eller misbrug.

 • Kommunikere professionelt med kolleger inden for andre områder

  Kommunikere professionelt og samarbejde med andre faggrupper inden for sundheds- og socialsektoren.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Forebygge sociale problemer

  Forebygge sociale problemer i at udvikle sig, definere og gennemføre tiltag, der kan forebygge sociale problemer og stræbe efter at forbedre livskvaliteten for alle borgere.

 • Fremme brugeres behov inden for de sociale tjenester

  Tale for og på vegne af brugere af tjenesten ved at anvende kommunikative færdigheder og viden om relevante områder for at bistå dem, der er mindre gunstigt stillede.

 • Rapportere om social udvikling

  Rapportere resultater og konklusioner om samfundets sociale udvikling på en letforståelig måde, præsentere disse mundtligt og skriftligt for en række målgrupper fra ikke-eksperter til eksperter.

 • Inddrage brugere og plejere i planlægningen af pleje

  Evaluere enkeltpersoners behov i forbindelse med deres behandling, inddrage familier eller omsorgspersoner i at støtte udviklingen og gennemførelsen af støtteplaner. Sikre revision og overvågning af disse planer.

 • Evaluere kommende plejeforældre

  Interviewe de potentielle plejeforældre, gennemføre en omfattende baggrundskontrol af deres medicinske, finansielle eller strafferetlige oplysninger med aflægning af besøg i deres hjem for at sikre, at barnet lever sikkert under deres værgemål, og drage objektive og informerede slutninger.

 • Tilskynde brugere af sociale tjenester til at være selvhjulpne i deres dagligdag

  Tilskynde og støtte brugeren af tjenesten for at være selvhjulpne i deres daglige aktiviteter og pleje, bistå brugerne med spisning, mobilitet, personlig pleje, rede seng, vaske tøj, tilberede måltider, tage tøj på, transportere den pågældende til læge og hjælpe med at bruge medicin eller løbe ærinder.

 • Håndtere social krise

  Identificere, reagere på og motivere enkeltpersoner i sociale krisesituationer rettidigt ved brug af alle ressourcer.

 • Levere sociale ydelser i forskellige kultursamfund

  Levere tjenester med opmærksomhed på forskellige kulturelle og sproglige traditioner med respekt og anerkendelse over for disse samfund og i overensstemmelse med politikker vedrørende menneskerettigheder, lighed og mangfoldighed.

 • Benytte en holistisk tilgang inden for sociale tjenester

  Tage den sociale servicebruger i betragtning i enhver situation ved at anerkende forbindelserne mellem mikrodimension, meso-dimension og makrodimension af sociale problemer, social udvikling og sociale politikker.

 • Forberede unge til voksenlivet

  Samarbejde med børn og unge for at identificere de færdigheder og evner, de skal bruge for at blive habile borgere og voksne, og forberede dem på uafhængighed.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

 • Give socialrådgivning

  Bistå og vejlede de sociale servicebrugere med henblik på at løse personlige, sociale eller psykologiske problemer og udfordringer.

 • Fremme social forandring

  Fremme ændringer i forholdet mellem enkeltpersoner, familier, grupper, organisationer og lokalsamfund ved at tage højde for og håndtere uforudsigelige forandringer på mikro-, makro- og mellem-niveau.

 • Bidrage til beskyttelse af personer mod skade

  Gøre brug af etablerede processer og procedurer til at udfordre og indberette farlig, urimelig, diskriminerende eller udnyttende adfærd og praksis, så arbejdsgiveren eller den kompetente myndighed får kendskab til en sådan adfærd.

 • Vurdere situationen for brugere af sociale tjenester

  Vurdere den sociale situation for brugere af tjenester, så der skabes balance mellem nysgerrighed og respekt for dialogen, tages hensyn til deres familier, organisationer og samfund og de dermed forbundne risici, og behov og ressourcer identificeres for at opfylde fysiske, følelsesmæssige og sociale behov.

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Føre fortegnelser over arbejde med tjenestebrugere

  Føre nøjagtige, præcise, ajourførte og rettidige registreringer af arbejdet med tjenestebrugerne under overholdelse af lovgivning og politikker vedrørende privatlivets fred og sikkerhed.

 • Anvende socialt retfærdige arbejdsprincipper

  Arbejde i overensstemmelse med forvaltningsmæssige og organisatoriske principper og værdier med fokus på menneskerettigheder og social retfærdighed.

 • Overvåge tjenestebrugeres sundhed

  Gennemføre rutineovervågning af kundens sundhed, f.eks. ved at tage temperatur og måle puls.

 • Udføre personcentreret pleje

  Behandle enkeltpersoner som partnere i planlægning, udvikling og evaluering af behandling for at sikre, at det passer til deres behov. Sætte dem og deres omsorgspersoner i centrum for alle beslutninger.

 • Støtte skadede brugere af sociale tjenester

  Træffe foranstaltninger, når der er bekymring for, at personer er i fare for at blive udsat for skade eller misbrug, og støtte dem, der laver en indberetning.

 • Beskytte udsatte brugere af sociale tjenester

  Gribe ind for at yde fysisk, moralsk og psykologisk støtte til personer, der befinder sig i farlige eller vanskelige situationer, og evt. flytte dem til et sikkert sted.

 • Assistere handicappede brugere af sociale tjenester

  Hjælpe brugere med mobilitetsproblemer og andre fysiske handicap, såsom inkontinens, hjælp til brug og pasning af hjælpemidler og personligt udstyr.

 • Følge sundheds- og sikkerhedsforskrifter inden for social pleje

  Sikre hygiejnisk arbejdspraksis, der respekterer sikkerheden ved dagpleje, hjemmepleje og pleje i hjemmet.

 • Gennemføre videreuddannelsesprogrammer inden for socialt arbejde

  Foretage løbende faglig udvikling (CPD) med henblik på løbende at opdatere og udvikle viden, færdigheder og kompetencer inden for rammerne af det sociale arbejde.

 • Støtte børns velfærd

  Skabe et miljø, der støtter og værdsætter børn og hjælper dem med at håndtere deres egne følelser og relationer til andre.

 • Træffe beslutning om anbringelse af barn

  Vurdere, om barnet skal fjernes fra hjemmet, og vurdere anbringelsen af barnet i familiepleje.

 • Sørge for beskyttelse af brugernes privatliv

  Respektere og bevare kundens værdighed og privatliv, beskytte vedkommendes fortrolige oplysninger og klart forklare politikken om fortrolighed over for kunden og andre involverede parter.

 • Gennemføre risikovurdering af brugere af sociale tjenester

  Følge risikovurderingspolitikker og procedurer for at vurdere risikoen for, at en klient skader [sletter] sig selv eller andre og tage passende skridt for at minimere risikoen.

 • Anvende problemløsning inden for sociale tjenester

  Systematisk anvende en trinvis problemløsningsproces i forbindelse med levering af sociale tjenesteydelser.

 • Hjælpe tjenestebrugere med at udvikle kompetencer

  Tilskynde og støtte sociale tjenestebrugere i sociokulturelle aktiviteter i organisationen eller i samfundet, støtte udviklingen af fritids- og arbejdskvalifikationer.

 • Hjælpe brugere af sociale tjenester med at udfærdige klager

  Hjælpe brugere af sociale tjenester og omsorgspersoner med at klage, tage klager alvorligt og reagere på dem eller videregive dem til den relevante person.

 • Støtte en positiv holdning blandt brugere af sociale tjenester

  Samarbejde med enkeltpersoner for at identificere vanskeligheder, der er forbundet med deres selvværd og identitetsfølelse, og støtte dem i at gennemføre strategier såsom udvikling af mere positive opfattelser af sig selv.

 • Vurdere unges udvikling

  Evaluere de forskellige aspekter af børns og unges udviklingsbehov.

 • Støtte børn med traumer

  Støtte børn, der har været udsat for traumer, identificere deres behov og arbejde på måder, der fremmer deres rettigheder, inklusion og trivsel.

 • Besøge plejefamilier

  Regelmæssigt aflægge besøg hos familien, når barnet er blevet tildelt en plejefamilie, for at overvåge kvaliteten af den omsorg, der gives barnet samt barnets fremskridt i miljøet.

 • Assistere handicappede, så de kan deltage i samfundsaktiviteter

  Lette handicappede personers inklusion i lokalsamfundet og støtte dem i at etablere og opretholde forbindelser via adgang til lokale aktiviteter, steder og tjenesteydelser.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Anvende kvalitetsstandarder inden for sociale tjenester

  Anvende kvalitetsstandarder inden for sociale tjenesteydelser, samtidig med at værdierne og principperne for den sociale indsats opretholdes.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Håndtere stress

  Bevare en afbalanceret mental tilstand og en effektiv ydeevne under pres eller ugunstige omstændigheder.

 • Arbejde med lokalsamfund

  Etablere sociale projekter, der tager sigte på udvikling af lokalsamfundet og aktiv borgerdeltagelse.

 • Hjælpe brugere af sociale tjenester med at forvalte deres kompetencer

  Yde støtte til enkeltpersoner for at bestemme, hvilke færdigheder de har brug for i dagligdagen, og hjælpe dem med at udvikle deres færdigheder.

 • Støtte en positiv holdning blandt unge

  Hjælpe børn og unge med at vurdere deres sociale, følelsesmæssige og identitetsmæssige behov og udvikle et positivt selvbillede, give dem mere selvværd og forbedre deres selvtillid.

 • Hjælpe brugere af sociale tjenester med specifikke kommunikationsbehov

  Identificere personer, som har særlige kommunikationspræferencer og -behov, og støtte dem i at interagere med andre mennesker og overvåge kommunikationen med henblik på at identificere ændrede behov.

 • Kommunikere med brugere af sociale tjenester

  Anvende verbal, ikke-verbal, skriftlig og elektronisk kommunikation. Være opmærksom på sociale brugeres særlige behov, karakteristika, evner, præferencer, alder, udviklingsstadium og kultur.

 • Demonstrere lederskab inden for sociale tjenester

  Gå forrest i den praktiske håndtering af arbejdsretlige sager og aktiviteter.

 • Henvise tjenestebrugere til samfundsressourcer

  Henvise kunder til samfundsressourcer til tjenester som f.eks. job- eller gældsrådgivning, retshjælp, bolig, lægebehandling eller økonomisk bistand og give konkrete oplysninger, f.eks. om, hvor de skal henvende sig, og hvordan de ansøger.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Opbygge et forhold til brugere af sociale tjenester

  Udvikle samarbejdsrelationer, håndtere brud eller spændinger i relationen, fremme tilknytning, vække brugeres tillid og samarbejde ved at lytte til brugeren, vise omsorg, varme og ærlighed.

 • Opfylde standarder for praksis inden for sociale tjenester

  Arbejde med social omsorg og socialt arbejde på lovlig, sikker og effektiv vis i overensstemmelse med standarder.

 • Revidere plan for social tjeneste

  Gennemgå planer for sociale ydelser under hensyntagen til brugernes synspunkter og præferencer. Opfølgning på planen med en vurdering af omfanget og kvaliteten af de leverede ydelser.

Source: Sisyphus ODB