Profession fiskerikonsulent

Fiskerikonsulenter rådgiver om fiskebestande og deres levesteder. De styrer moderniseringen af kystfiskeriet og fremsætter forslag til forbedringer. Fiskerikonsulenter udarbejder planer og politikker for fiskeriforvaltning. De kan yde rådgivning om beskyttede landbrugsbedrifter og vilde fiskebestande.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Identifikation og klassifikation af fisk

  De processer, der muliggør identifikation og klassificering af fisk.

 • Vandpolitik

  Have en solid forståelse af politikker, strategier, institutioner og bestemmelser vedrørende vand.

 • Fiskerilovgivning

  Undersøgelse og analyse af forskellige tilgange til dambrugsforvaltning under hensyntagen til internationale bestemmelser og industristandarder med henblik på at analysere regler for dambrugsforvaltning. 

 • Fiskeriforvaltning

  Principper, metoder og udstyr anvendt i bestandsforvaltning inden for fiskeri; begreberne fangst, bifangst, fiskeriindsats, maksimalt bæredygtigt udbytte, forskellige prøvetagningsmetoder og hvordan prøvemateriale anvendes.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

Færdigheder

 • Overvåge produktion i yngelanlæg

  Overvåge og opretholde produktion i yngelanlæg, overvåge bestande og bevægelser.

 • Vurdere fisks sundhedstilstand

  Fastlægge og forberede fisks tilstand for sikker anvendelse af behandlinger.

 • Udarbejde matrikelrapport

  Skrive en matrikelrapport med oplysninger om ejendomsskel, terrænets højde og dybde osv.

 • Behandle indsamlede data

  Analysere og fortolke data indsamlet fra en lang række kilder, f.eks. satellitundersøgelser, luftfotografering og lasermålingssystemer.

 • Støtte uddannelsesprocedurer inden for fiskeriet

  Støtte kollegerne i deres arbejde ved at øge deres jobspecifikke knowhow.

 • Rådgive ejere af yngelanlæg

  Fremsætte anbefalinger vedrørende yngleanlæg og korrekt drift.

 • Udvikle business case

  Indsamle relevante oplysninger for at udarbejde et velskrevet og velstruktureret dokument, der kan bane vejen for et givet projekt.

 • Udføre forskning inden undersøgelse

  Indhente oplysninger om ejendom og dens grænser forud for undersøgelsen ved at søge efter domme, vurderingsdokumenter og skøder.

 • Vurdere produktionspotentiale for område

  Vurdere et områdes produktionspotentiale. Vurdere et naturområdes næringsressourcer og vurdering af fordele og begrænsninger ved et område.

 • Anvende fiskeribiologi inden for fiskeriforvaltning

  Forvalte fiskeressourcerne gennem anvendelse af specifikke teknikker baseret på fiskeribiologi.

 • Rådgive om miljøgenopretning

  Rådgive om udvikling og gennemførelse af foranstaltninger, der tager sigte på at fjerne forureningskilder og forurening fra miljøet.

 • Analysere forretningsmål

  Studere data i henhold til forretningsstrategier og -mål og udfærdige strategiske planer på både kort og lang sigt.

 • Rådgive om jord- og vandbeskyttelse

  Rådgive om virkningene af praksis inden for jord- og vandforvaltning med hensyn til at begrænse tab på grund af forurening, udvaskning af nitrat og begrænsning af jorderosion.

 • Inspicere fiskeæg

  Inspicere fiskeæg. Fjerne døde, ulevedygtige og misfarvede æg ved brug af en sugesprøjte.

 • Undersøge fiskemigrering

  Udføre forskning og undersøge fiskenes vandring og bevægelse under hensyntagen til de miljømæssige faktorer, som f.eks. indflydelsen af vandets saltholdighed.

 • Estimere status for fiskeri

  Genkende de grundlæggende biologiske data med henblik på at vurdere fiskeriets status: Genkende den fangede art ved simpel okulær kontrol og sammenligne mængden og størrelsen af fangsterne i forhold til tidligere perioder.

Source: Sisyphus ODB