Profession fiskeskipper

Fiskeskippere planlægger, forvalter og udfører fiskefartøjers fiskeri indenskærs, i kystnære farvande og på åbent hav. De styrer navigeringen. Fiskeskippere kan operere på skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover. De kontrollerer lastning, losning og stevedoring samt indsamling, håndtering, forarbejdning og konservering af fisk.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forebyggelse af forurening

  De processer, der anvendes til at forebygge forurening: forholdsregler for at forhindre forurening af miljøet, procedurer til bekæmpelse af forurening og dertil hørende udstyr samt mulige miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

 • Fiskeriforvaltning

  Principper, metoder og udstyr anvendt i bestandsforvaltning inden for fiskeri; begreberne fangst, bifangst, fiskeriindsats, maksimalt bæredygtigt udbytte, forskellige prøvetagningsmetoder og hvordan prøvemateriale anvendes.

 • Risici forbundet med fiskeri

  Generelle risici, der opstår, når der arbejdes på fiskerifartøjer, og særlige risici, der kun gør sig gældende i forbindelse med visse fangstmetoder. Forebyggelse af farer og ulykker.

 • Internationale søvejsregler

  Grundlæggende aspekter af de internationale søvejsregler, som f.eks. adfærden af fartøjer i hinandens synsfelt, navigationslys og -markører, vigtige lys- og lydsignaler, søfartssignaler og bøjer.

 • International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

  De grundlæggende principper og krav i International Regulation for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

 • Vurdering af risici og trusler

  Sikkerhedsdokumentation og sikkerhedsrelateret kommunikation og information.

 • Fiskeriudstyr

  Identifikation af de forskellige fiskeredskaber, der anvendes til fiskeri, og deres funktionsevne.

 • Adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri

  Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) Code of Conduct for Responsible Fisheries og de fastsatte retningslinjer for professionelle fiskere.

 • Fiskeprodukters forringelse

  Proces for nedbrydning og fordærv af fiskeprodukter: fysiske, enzymatiske, mikrobiologiske og kemiske processer efter høst.

 • Fiskerilovgivning

  Undersøgelse og analyse af forskellige tilgange til dambrugsforvaltning under hensyntagen til internationale bestemmelser og industristandarder med henblik på at analysere regler for dambrugsforvaltning. 

 • Kvalitet af fiskeprodukter

  Faktorer, der påvirker fiskevarers kvalitet. F.eks. forskelle mellem arter, fiskeredskabers indvirkning og parasitters indflydelse på kvalitetsbevarelse.

 • Globalt maritimt nød- og sikkerhedssystem

  Internationalt aftalte sikkerhedsprocedurer, udstyrstyper og kommunikationsprotokoller, der anvendes til at øge sikkerheden og gøre det lettere at redde nødstedte skibe, søfartøjer og fly.

 • Fiskefartøjer

  Betegnelser for fiskerifartøjernes forskellige elementer og udstyr.

 • Maritimmeteorologi

  Videnskabeligt forskningsområde, der vedrører udlægningen af meteorologiske data og deres anvendelse inden for søfartssikkerhed.

Færdigheder

 • Sikre stuvet gods

  Afsikre last med grundlæggende viden om opbevaringsmetoder. Sikre effektiv og sikker transport af varer.

 • Give sikkerhedsuddannelse om bord

  Udvikle og gennemføre sikkerhedsprogrammer for sikkerhedskurser om bord.

 • Bistå i fartøjsmanøvrering

  Deltage i manøvrer i havnen, lægge til kaj og andre fortøjningsoperationer. Bidrage til en sikker navigationsvagt.

 • Bruge navigationspunkter til søs

  Benytte navigationsudstyr til søs, f.eks. kompas eller sekstant, eller navigationshjælpemidler, som f.eks. fyrtårne eller bøjer, radar, satellit- og computersystemer, således at fartøjer kan sejles på vandveje. Arbejde med de seneste diagrammer/kort, meddelelser og publikationer for at fastlægge et fartøjs nøjagtige position.

 • Vedligeholde sikker navigationsvagtordning

  Følge de principper, der gælder for at varetage en navigationsvagt. Overtage, acceptere og videregive en vagt. Styre fartøjet og udføre rutinemæssige opgaver under en vagt. Overholde sikkerheds- og nødprocedurer. Overholde sikkerhedsforanstaltninger under en vagt og træffe øjeblikkelige foranstaltninger i tilfælde af brand eller en ulykke.

 • Opdage unormale forhold om bord

  Identificere uregelmæssigheder om bord, evaluere dem og træffe passende foranstaltninger for at genetablere normal drift af skib. Kontrollere alle systemer (især sikkerhedssystemer) fungerer korrekt. Tilrettelægge handlinger, der skal træffes i tilfælde af et konstateret problem.

 • Navigation til vands

  Sikre, at et fartøj medtager opdaterede og tilstrækkelige kort og passende søkort. Lede processen med udarbejdelse af rejserapporten, fartøjets gennemløbsplan, daglige positionsmeldinger og pilotoplysningsskemaet.

 • Træffe sikkerhedsforanstaltninger under skibsfart

  Anerkende usikre situationer og foretage opfølgende tiltag i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelser. Advare skibsadministrationen med det samme. Gøre brug af personligt beskyttelses- og redningsudstyr.

 • Koordinere brandbekæmpelse

  Tilrettelægge og styre brandbekæmpelsesoperationer i henhold til skibets nødplaner for at garantere sikkerheden.

 • Forberede og gennemføre regelmæssige sikkerhedsøvelser

  Planlægge og udføre regelmæssige sikkerhedsøvelser; maksimere sikkerheden i potentielt farlige situationer.

 • Forebygge forurening til søs

  Tilrettelægge og overvåge miljøbeskyttelse i forbindelse med anvendelse af bestemmelserne om forebyggelse af forurening til søs.

 • Koordinere håndtering af fisk

  Tilrettelægge håndtering af fisk for at undgå forringelse af fiskeprodukter. Kontrollere, at dækket og fiskebeholdere er rene før losning og håndtering. Kontrollér, at hovedet er fjernet, indvolde udtaget, at fisken er vasket og renset og, hvis det er muligt, sorteret i overensstemmelse med hygiejneforskrifter.

 • Koordinere godshåndtering

  Organisere stuvning med en plan for fordeling af lasten for at opnå fartøjets stabilitet og sikkerhed. Ladningsledelse.

 • Vurdere fiskestimer

  Fortolke oplysningerne fra elektronisk udstyr og andre former for støtte til fiskeri for at vurdere karakteristika for en fiskestime.

 • Anvende maritimt engelsk

  Kommunikere på engelsk med sprog, der anvendes i faktiske situationer om bord på skibe, i havne og andre steder i skibskæden.

 • Planlægge fiskeri

  Udarbejde og implementere mere effektive fiskerimanøvrer under hensyntagen til vejrforholdene og udvindingssystemet.

 • Betjene redningsudstyr på skibe

  Betjene redningsbåde og overlevelsesfartøjer. Søsætte bådene efter behov og betjene deres udstyr. Tage sig af overlevende og redningsfartøjet, når de har forladt skibet. Anvende elektroniske anordninger til sporing og formidling af placering, herunder kommunikations- og signalapparater og pyrotekniske nødsignaler.

 • Overleve til søs i tilfælde af skibsforlis

  Identificere mønstringssignaler og de nødsituationer, de signalerer. Overholde de fastlagte procedurer. Iklæde sig og anvende en redningsvest eller en overlevelsesdragt. Springe sikkert ned i vandet fra højde. Svømme og rette en redningsflåde med bunden i vejret op iklædt redningsvest. Holde sig flydende uden redningsvest. Gå om bord i et overlevelsesfartøj fra skibet eller fra vandet iklædt redningsvest. Tage indledende skridt til at gå om bord i et overlevelsesfartøj for at øge overlevelseschancen. Udsætte en vindpose eller et drivanker. Betjene udstyr i overlevelsesfartøjer. Betjene lokaliseringsanordninger, herunder radioudstyr.

 • Bruge meteorologiske oplysninger

  Bruge og fortolke meteorologiske oplysninger for operationer, der er afhængige af klimatiske forhold. Bruge disse oplysninger til at rådgive om sikker drift i forbindelse med vejrforhold.

 • Slukke brand

  Vælg de relevante stoffer og metoder til at slukke brande afhængigt af deres størrelse, såsom vand og forskellige kemiske agenter. Bruge åndedrætsværn.

 • Sørge for, at fartøjet overholder forskrifterne

  Inspicere fartøjer, dele af fartøjer og udstyr; sikre overholdelse af standarder og specifikationer.

 • Kommunikere via det globale maritime nød- og sikkerhedssystem

  Sende en alarm i tilfælde af en nødsituation ved hjælp af en af de forskellige GMDSS-radiosystemer, så alarmen har en meget høj sandsynlighed for at blive modtaget af redningsmyndighederne i land og/eller andre fartøjer i området.

 • Arbejde udenfor

  Kunne håndtere de forskellige klimaforhold såsom varme, regn, kulde eller stærk vind.

 • Vurdere fartøjers trimning

  Vurdere fartøjers trimningsstabilitet med henvisning til et fartøjs stabilitet, mens det er i en statisk tilstand.

 • Svømme

  Bevæge sig i vand ved brug af lemmerne.

 • Levere uddannelse

  Sørge for uddannelse og orientering af nye teammedlemmer eller overdrage denne opgave til et behørigt erfarent teammedlem.

 • Vurdere fartøjers stabilitet

  Vurdere de to former for fartøjsstabilitet, nemlig tværgående og langsgående.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Anvende fiskerimanøvrer

  Udføre drift af skyde- og indhalingsudstyr for at opnå bedst mulig ydeevne i overensstemmelse med reglerne for ansvarlig fisk og sikkerhedsforanstaltningerne.

Source: Sisyphus ODB