Profession flyvelederinstruktør

Flyvelederinstruktører underviser personer i alle driftsmæssige spørgsmål vedrørende luftnavigeringstjenester, såsom styring af flytrafik og kommunikation med henblik på navigation på flyvepladser. De underviser i alle de direktiver, der udstedes af flyvekontroltjenesten, med henblik på at bibringe et kendskab til sikkerhed og hurtig afvikling af lufttrafikken.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Flyvekontrolaktiviteter

  Have en forståelse af de opgaver, der udføres af flyveledere, herunder interaktion og effektiv kommunikation mellem luftfartøjet og flyveledere, opfølgende aktiviteter og sikring af problemfri drift på flyvninger.

 • Geografiske informationssystemer

  Værktøjer, der indgår i geografisk kortlægning og positionering, såsom GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling).

 • Meteorologi

  Det videnskabelige studie af atmosfæren, atmosfæriske fænomener og atmosfæriske virkninger på vejret.

 • Flytrafikledelse

  Indgående forståelse af de vigtigste aktiviteter inden for flytrafikledelse, såsom flyvekontrol, lufttrafikregulering og luftfartsinformationstjenester.

 • Luftfartslov

  Kende lovgivning og bestemmelser for lufttransport. På grund af luftfartens karakter overlapper kendskabet til lovgivningen om lufttransport delvist kendskabet til international lovgivning.

 • Procedurer for forskellige luftfartsnavigationsområder

  Kende relevante oplysninger om forskellige luftfartsområder, herunder tilgængelighed af navigationsfaciliteter og -tjenester og de dertil knyttede procedurer samt generelle luftnavigationsprocedurer.

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

 • Geografiske ruter

  Fortolkning af geografiske oplysninger såsom beliggenhed og afstand mellem dem.

 • Fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

  Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

 • Overvågningsradarer

  Vide, at sekundære overvågningsradarstationer med pulskodning A/C løbende udsender forespørgsler til alle luftfartøjer inden for deres område. Vide, at sekundære overvågningsradarstationer med pulskodning S udsender forespørgsler til luftfartøjer inden for deres område.

 • Aeronautisk meteorologi

  Forståelse af aeronautisk meteorologi til håndtering af vejrets påvirkning af lufttrafikstyringen (ATM). Forstå, hvordan store ændringer i tryk- og temperaturværdier i lufthavne kan skabe variationer i mod og medvindskomponenter, og medføre driftsbetingelser med lav sigtbarhed. Viden om aeronautisk meteorologi kan bidrage til at mindske den negative indvirkning på ATM-systemet ved at mindske forstyrrelser og de deraf følgende problemer med forstyrrede gennemstrømningshastigheder, tabt kapacitet og påløbne ekstraomkostninger.

 • Pædagogik

  Den disciplin, der vedrører teori og praksis inden for uddannelse, herunder de forskellige undervisningsmetoder til uddannelse af enkeltpersoner eller grupper.

Færdigheder

 • Have visuel forståelse

  Fortolke diagrammer, kort, grafik og andre billedpræsentationer, der anvendes i stedet for tekst på skrift. Den anvendte grafik varierer fra proces til proces; derfor skal fagpersonen have tilstrækkeligt kendskab til området til at følge og bruge de præsenterede oplysninger.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Forberede undervisningsplaner på faglige uddannelser

  Forberede undervisningsplaner på forskellige typer faglige uddannelser. Samle, tilpasse og integrere vigtige studiefag i et kursus for at sikre integreret undervisning.

 • Uddanne personale i krav vedrørende flynavigering

  Planlægge og udføre træning på jorden og flyinstrukser; anvende navigeringsmetoder i henhold til kravene i missionen.

 • Anvende tekniske kommunikationsfærdigheder

  Forklare de tekniske detaljer for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre interesserede parter på en klar og koncis måde.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Evaluere træning

  Vurdere træningens resultater og -mål, kvaliteten af undervisningen og give gennemsigtig åben feedback til undervisere og praktikanter.

 • Bruge meteorologiske oplysninger

  Bruge og fortolke meteorologiske oplysninger for operationer, der er afhængige af klimatiske forhold. Bruge disse oplysninger til at rådgive om sikker drift i forbindelse med vejrforhold.

 • Forberede eksamener på faglige uddannelser

  Forberede undersøgelser, der skal teste både den teoretiske og den praktiske forståelse af indholdet og de procedurer, der er anvendt i forbindelse med et kursus eller et undervisningsprogram. Udvikle eksamener, der vurderer den vigtigste viden, som praktikanter bør have opnået ved at deltage i kurset.

 • Bruge ATS-dokument

  Bruge ATS-dokument til forebyggelse af sammenstød mellem manøvrerende fly; sikre ordnet lufttrafik.

 • Gennemføre undersøgelsesforløb for lærlinge

  Undersøge den praktiske viden hos praktikanter og studerende. Følge procedurerne for at sikre gennemsigtighed og nøjagtighed i vurderingen.

 • Undervise i flyvekontrol

  Undervise flyveledere ved at formidle viden om flyveteori og lufttrafikbestemmelser samt give instruktion i praktisk udførelse af procedurer inden for flyveledelsestjenester.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Overholde flyvekontrolinstrukser

  Handle i overensstemmelse med instrukser fra flyveledere.

 • Evaluere uddannelsesprogrammer

  Evaluere igangværende uddannelsesprogrammer og rådgive om potentiel optimering.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

Source: Sisyphus ODB