Profession flyvemaskinist

Flyvemaskinister har ansvaret for at overvåge og styre forskellige flysystemer, på både fastvingede og rotordrevne luftfartøjer. De arbejder tæt sammen med de to piloter under alle faser af en flyvning. De udfører eftersyn før flyvning, under flyvning og efter flyvning, justeringer og mindre reparationer. De kontrollerer parametre som f.eks. passager- og godsfordeling, brændstofmængde, luftfartøjets præstationer og passende motorhastighed i henhold til piloternes instrukser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Aeronautisk meteorologi

  Forståelse af aeronautisk meteorologi til håndtering af vejrets påvirkning af lufttrafikstyringen (ATM). Forstå, hvordan store ændringer i tryk- og temperaturværdier i lufthavne kan skabe variationer i mod og medvindskomponenter, og medføre driftsbetingelser med lav sigtbarhed. Viden om aeronautisk meteorologi kan bidrage til at mindske den negative indvirkning på ATM-systemet ved at mindske forstyrrelser og de deraf følgende problemer med forstyrrede gennemstrømningshastigheder, tabt kapacitet og påløbne ekstraomkostninger.

 • Sikkerhedsforskrifter for lufthavne

  Kende lufthavnes sikkerhedsbestemmelser og -anvisninger.

 • Fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

  Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

 • Elsystemer anvendt inden for transport

  Forstå, hvordan elsystemer fungerer, samt deres specifikationer og anvendelse i drift og systemer i forbindelse med transport af gods og personer.

 • Flyvekontrolsystemer i luftfartøjer

  Kende indstillingen af, egenskaberne ved og driften af flyvekontrolsystemer i luftfartøjer. Administrere flyvestyreflader, cockpitstyringssystemer, forbindelser og driftsmekanismer, der er nødvendige for styring af et luftfartøjs flyveretning. Betjene luftfartøjets motorbetjeningsorganer med henblik på at ændre dets hastighed.

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

 • Luftfartslov

  Kende lovgivning og bestemmelser for lufttransport. På grund af luftfartens karakter overlapper kendskabet til lovgivningen om lufttransport delvist kendskabet til international lovgivning.

 • Lufthavnsplanlægning

  Kende til lufthavnsplanlægning for forskellige flytyper; bruge disse oplysninger til at mobilisere ressourcer og mennesker for at håndtere flyene, mens de befinder sig i lufthavnen.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

Færdigheder

 • Sørge for, at luftfartøjer overholder forskrifterne

  Sikre, at alle luftfartøjer er i overensstemmelse med den gældende lovgivning, og at alle komponenter og udstyr har officielt gyldige komponenter.

 • Sørge for løbende overholdelse af forskrifter

  Udføre opgaver og procedurer for at sikre, at luftfartscertifikater bevarer deres gyldighed; træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

 • Foretage omfattende inspektion af luftfartøj

  Foretage inspektioner af luftfartøjer og komponenter til luftfartøjer, dvs. deres dele, apparatur og udstyr, med henblik på at identificere funktionsfejl, såsom brændstoflækager eller fejl i elektriske systemer og tryksystemer.

 • Udføre navigationsberegninger

  Løse matematiske problemer for at opnå sikker navigation.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Sørge for efterlevelse af foranstaltninger vedrørende lufthavnssikkerhed

  Sikre overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger i lufthavne forud for boarding af fly.

 • Håndtere stressede situationer

  Håndtere og styre meget stressende situationer på arbejdspladsen ved at følge passende procedurer, kommunikere på en rolig og effektiv måde og forblive rolig, når der træffes beslutninger.

 • Gennemføre procedurer for at opfylde krav vedrørende flyvning af luftfartøj

  Sikre, at driftsattester er gyldige, sikre den maksimale startmasse på 3.175 kg, kontrollere, at minimumsbesætningen er tilstrækkelig i henhold til forskrifter og behov, sikre, at konfigurationsindstillingerne er korrekte og kontrollere, om motorerne er egnede til flyvningen.

 • Bruge meteorologiske oplysninger

  Bruge og fortolke meteorologiske oplysninger for operationer, der er afhængige af klimatiske forhold. Bruge disse oplysninger til at rådgive om sikker drift i forbindelse med vejrforhold.

 • Håndtere udfordrende arbejdsbetingelser

  Håndtere udfordrende omstændigheder i forbindelse med udførelse af arbejde, f.eks. natarbejde, skifteholdsarbejde og atypiske arbejdsforhold.

 • Udføre rutinekontrol under flydrift

  Udføre kontrol før og under flyvning: udføre kontrol af luftfartøjets præstation, rute og brændstofforbrug, tilgængelighed af start- og landingsbane, luftrumsrestriktioner osv.

 • Betjene kontrolpaneler i cockpit

  Betjene kontrolpaneler i cockpit i overensstemmelse med flyvningens behov. Styre indbyggede elektroniske systemer for at sikre en jævn flyvning.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Udføre luftfartøjsvedligeholdelse

  Udføre inspektion og vedligeholdelse af dele af luftfartøjet i overensstemmelse med vedligeholdelsesprocedurer og -dokumentation og udføre reparationer med henblik på at afhjælpe funktions- og forringelsesproblemer.

 • Læse 3D-skærme

  Læse 3D-skærme og forstå de oplysninger, de indeholder, om positioner, afstande og andre parametre.

 • Have visuel forståelse

  Fortolke diagrammer, kort, grafik og andre billedpræsentationer, der anvendes i stedet for tekst på skrift. Den anvendte grafik varierer fra proces til proces; derfor skal fagpersonen have tilstrækkeligt kendskab til området til at følge og bruge de præsenterede oplysninger.

 • Overholde tjeklister

  Følge tjeklister og sikre overholdelse af alle de punkter, der indgår i dem.

 • Sikre, at flyvningen forløber uproblematisk

  Sørge for, at rejsen forløber gnidningsløst og uden hændelser. Før afgang gennemgå, om alle sikkerheds-, catering-, navigations- og kommunikationselementer er på plads.

 • Løse mekaniske problemer i luftfartøjer

  Identificere og løse mekaniske problemer, som opstår under flyvning; identificere fejlfunktion af brændstofmålere, manometre og andre elektriske, mekaniske eller hydrauliske komponenter.

Source: Sisyphus ODB