Profession fotoniktekniker

Fotonikteknikere beskæftiger sig med produktion, transmission, transformation og detektion af lys. De forsker i, udformer, samler, tester og anvender fotoniske komponenter eller systemer inden for flere anvendelsesområder, fra optisk kommunikation til medicinsk instrumentering, materialebehandling eller sensorteknologi.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fremstilling af optiske produkter

  Processen og de forskellige faser i fremstillingen af et optisk produkt, fra design og prototypefremstilling til klargøring af optiske komponenter og linser, samling af optisk udstyr og midlertidig og endelig prøvning af optiske produkter og komponenter heraf.

 • Karakteristika ved optisk glas

  Karakteristika ved optisk glas såsom brydningsindeks, dispersion og kemiske egenskaber.

 • Optik

  Den videnskab, der undersøger elementerne og reaktionen af lys.

 • Standarder for optisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsregler for anvendelse og fremstilling af optisk udstyr, herunder optiske materialer, optiske komponenter, optiske systemer, oftalmisk udstyr, optomekanisk udstyr, optisk måleudstyr, fotografisk udstyr og optoelektronisk udstyr.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Typer af optiske instrumenter

  Være i besiddelse af oplysninger om typerne af optiske instrumenter og linser, såsom mikroskoper og teleskoper, og om deres mekanik, komponenter og egenskaber.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Fotonik

  Videnskab og teknologi til generering, styring og detektering af lyspartikler. Det udforsker fænomener og anvendelser, hvor der anvendes lys til overførsel eller behandling af oplysninger eller til fysisk ændring af materialer.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Optisk teknik

  Underdisciplin inden for ingeniørvidenskab, der beskæftiger sig med udvikling af optiske instrumenter og applikationer, såsom teleskoper, mikroskoper, linser, lasere, fiberoptisk kommunikation og billeddannelsessystemer.

 • Optiske komponenter

  De komponenter og materialer, der er nødvendige for at opbygge optiske instrumenter som linser og rammer.

 • Refraktionseffekt

  Refraktionseffekt eller optisk kraft er, i hvor høj grad et optisk system, såsom en linse, konvergerer eller divergerer lys. Divergerende linser har en negativ refraktionseffekt, mens konvergerende linser har en positiv refraktionseffekt.

 • Lasere

  Anordninger, der kan frembringe lys ved hjælp af optisk forstærkning af den stimulerede emission af elektromagnetisk stråling, såsom gaslasere, faststoflasere, fiberlasere, fotonlasere og halvlederlasere. Den rumlige og tidsmæssige sammenhæng mellem lasere giver mulighed for koncentration af lys på ét sted, f.eks. laserpenne, samt lysets koncentration i tid, så lyset kan fremstilles på meget kortere tid end andet lys og kan også afgive en enkelt lysfarve.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

Færdigheder

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Designe optiske prototyper

  Designe og udvikle prototyper af optiske produkter og komponenter ved brug af teknisk tegnesoftware.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Foretage litteraturgennemgang

  Foretage en omfattende og systematisk undersøgelse af information og publikationer om et specifikt emne. Fremlægge en sammenlignende sammenfatning af litteraturen.

 • Designe optiske systemer

  Designe og udvikle optiske og billeddannende systemer, produkter og komponenter, såsom lasere, mikroskoper, optiske fibre, kameraer og maskiner til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI).

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Gennemføre kvalitetskontrolanalyse

  Gennemføre inspektioner og test af tjenester, processer eller produkter for at vurdere kvaliteten.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Udvikle procedurer for optisk test

  Udvikle prøvningsprotokoller for at gøre det muligt at foretage en række analyser af optiske systemer, produkter og komponenter.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Teste optiske komponenter

  Teste optiske systemer, produkter og komponenter med passende optiske testmetoder som f.eks. aksial stråletest og skrå stråletest.

 • Modellere optiske systemer

  Modellere og simulere optiske systemer, produkter og komponenter ved anvendelse af teknisk designsoftware. Vurdere produktets levedygtighed og undersøge de fysiske parametre for at sikre en vellykket produktionsproces.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

Source: Sisyphus ODB