Profession fysioterapeut

Fysioterapeuter er selvstændige erhvervsudøvende i sundhedssektoren, der har ansvaret for at udvikle, vedligeholde eller genetablere motorfunktioner og førlighed gennem hele livet ved hjælp af evidensbaseret praksis. De afhjælper smerter og behandler eller forebygger fysiske tilstande i forbindelse med skade, sygdom eller andre former for funktionsnedsættelse. Fysioterapeuter sætter patienter og deres plejere i stand til at håndtere tilstanden uden for et klinisk miljø. De arbejder inden for deres fagområde og i henhold til deres faglige adfærdskodeks. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Medicinsk informatik

  Processer og værktøjer, der anvendes til analyse og formidling af medicinske data ved hjælp af datamatiserede systemer.

 • Kinetik

  Undersøgelse af bevægelse og årsagerne hertil.

 • Intensiv terapi

  Medicinsk fagområde, der vedrører diagnosticeringen og behandlingen af livstruende lidelser.

 • Humanfysiologi

  Den videnskab, der undersøger de menneskelige organer samt samspil og mekanismer.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Kirurgi

  De væsentlige procedurer i forbindelse med kirurgisk praksis, såsom princippet om sikker kirurgi, patofysiologi i sårheling, knudebinding, håndtering af væv, tilbagetrækning og alle andre instrumenter og procedurer, der anvendes på operationsstuen.

 • Psykologi

  Menneskelig adfærd og resultater med individuelle forskelle med hensyn til færdigheder, personlighed, interesser, læring og motivation.

 • Obstetrik og gynækologi

  Obstetrik og gynækologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Rehabilitering

  De metoder og procedurer, der anvendes til at hjælpe en syg eller tilskadekommen person med at genskabe tabte færdigheder og genvinde uafhængighed og kontrol.

 • Biomekanik

  Anvendelsen af mekaniske midler til at forstå biologiske organismers funktion og struktur.

 • Sociologi

  Gruppens adfærd og dynamik, samfundsmæssige tendenser og påvirkninger, menneskers migration, etnisk oprindelse, kulturer og deres historie og oprindelse.

 • Ortopædisk kirurgi

  Ortopædisk kirurgi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Geriatri eller alderdommens sygdomme

  Geriatri eller alderdommens sygdomme er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • åndedrætsterapi

  Behandling med fokus på håndtering af luftvejene under forskellige medicinske forhold eller situationer som f.eks. nødsituationer eller traumer.

 • Neurologi

  Neurologi eller medicinske nervesygdomme er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Akut kirurgi

  Karakteristika og metoder for et kirurgisk indgreb i akutte situationer.

 • Pædiatri

  Pædiatri er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Psykiatri

  Psykiatri er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Terapeutisk massage

  Massageteknikker, der anvendes til at lindre smerte og andre symptomer, der er forbundet med en række forskellige medicinske tilstande.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Almen medicin

  Almen medicin er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Lede sundhedspersonale

  De ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, der kræves i forbindelse med sundhedspleje.

 • Medicinsk terminologi

  Betydningen af medicinske termer og forkortelser, lægerecepter og forskellige lægespecialer, og hvornår de skal anvendes korrekt.

 • Ortopædisk manuel fysioterapi

  Et specialiseret område af fysioterapi til behandling af lidelser i bevægeapparatet baseret på en klinisk begrundelse og brug af meget specifikke behandlingsmetoder, herunder manuelle teknikker og terapeutiske øvelser.

Færdigheder

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Opstille behandlingsstrategier for udfordringer for folkesundheden

  Identificere mulige behandlingsprotokoller for menneskers sundhedsproblemer i et givet samfund i sager som infektionssygdomme med store konsekvenser på globalt plan.

 • Fremme sundheds- og sikkerhedspolitikker inden for sundhedsvæsenet

  Fremme overholdelse af lokal, regional, national og europæisk sundheds- og sikkerhedslovgivning, politikker, retningslinjer og protokoller.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Fortolke medicinske resultater

  Fortolke, integrere og anvende resultaterne af diagnostisk billeddannelse, laboratorietest og andre undersøgelser som led i vurderingen af klienten i samråd med andre sundhedspersoner.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Udvikle fysioterapeutiske tjenester

  Udvikle en sikker og effektiv fysioterapeutisk tjeneste af høj kvalitet.

 • Anvende klinisk fysioterapi

  Anvende af klinisk fysioterapi i forskellige praksisområder ved hjælp af en holistisk og evidensbaseret tilgang.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Vedligeholde fysioterapiudstyr

  Vedligeholde fysioterapiudstyr og -materiel og sikre, at udstyret er sikkert og egnet til formålet.

 • Udføre sundhedsrelateret forskning

  Forske i sundhedsrelaterede emner og formidle resultaterne mundtligt gennem offentlige præsentationer eller ved udarbejdelse af rapporter og andre publikationer.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Måle effektiviteten af den leverede tjeneste

  Gøre brug af en problemløsningsmetode til udvikling og måling af anbefalinger til forbedring af kvaliteten af den faglige praksis i stadig mere uforudsigelige sammenhænge og bidrage til forandring og udvikling inden for erhvervet eller tjenesten på lokalt, regionalt eller nationalt plan.

 • Styre klinisk risiko

  Forbedre kvaliteten og sikre leveringen af sundhedsydelser, idet der lægges særlig vægt på at identificere de omstændigheder, der bringer kunder, deres familier og omsorgspersoner, personale, studerende og andre i fare for at komme til skade og handle for at forhindre eller kontrollere disse risici.

 • Formulere en behandlingsplan

  Formulere en behandlingsplan og en evaluering (analyse) på grundlag af indsamlede data efter en vurdering baseret på en proces med et klinisk ræsonnement.

 • Udvikle terapeutiske forhold

  Opretholde det individuelle terapeutiske forhold for at udvikle personens medfødte helbredende egenskaber, opnå et aktivt samarbejde inden for sundhedsuddannelse og helingsprocesser og maksimere potentialet for en sund forandring.

 • Justere fysioterapeutiske indgreb

  Justere fysioterapeutiske indgreb, der er baseret på en revurdering af klientens reaktion på behandlingen.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Deltage i fysioterapeutisk forskning

  Engagere sig forskelligt i forskningsaktiviteter for at forbedre kvaliteten af og evidensgrundlaget for fysioterapi.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Efterleve principper for sundhed og sikkerhed

  Overholde og anvende de vigtigste politikker og procedurer for sundhed og velvære i overensstemmelse med arbejdsgiverens politikker. Indberette de sundheds- og sikkerhedsrisici, der er identificeret, og følge de relevante procedurer, hvis der sker en ulykke eller personskade.

 • Supervisere fysioterapeutassistenter

  Føre tilsyn med og sørge for læringsmuligheder for fysioterapeuter.

 • Foretage triage af klienter til fysioterapi

  Foretage triage af klienter til fysioterapi, prioritere vurdering af dem og angive, hvor der er behov for yderligere ydelser.

 • Anvende kognitive adfærdsbehandlingsteknikker

  Anvende kognitive adfærdsbehandlingsteknikker for personer, hvis behandling omfatter kognitiv omskoling, håndtering af dysfunktionelle følelser, maladaptiv adfærd og kognitive processer og indhold gennem en række systematiske procedurer.

 • Lede fysioterapipersonale

  Rekruttere, uddanne, lede, udvikle og overvåge fysioterapeutiske medarbejdere, hvor det er hensigtsmæssigt, og sikre, at der leveres en klinisk effektiv service til klienterne, hvor det anerkendes, at der er behov for videreuddannelse af både en selv og andet fysioterapeutisk personale.

 • Informere politiske beslutningstagere om sundhedsrelaterede udfordringer

  Give nyttige oplysninger om sundhedserhverv for at sikre, at politiske beslutninger træffes til fordel for lokalsamfundene.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Yde støtte ved selvbehandling

  Informere kunden om evidensbaserede oplysninger og strategier vedrørende selvbehandling.

 • Ordinere sundhedsprodukter

  Ordinere sundhedsprodukter, når det er angivet for den terapeutiske virkning, som er afpasset efter kundens behov og i overensstemmelse med evidensbaseret praksis, nationale og praktiske protokoller og inden for rammerne af praksis.

 • Bidrage til rehabiliteringsprocessen

  Bidrage til rehabiliteringsprocessen for at forbedre aktivitet, funktion og deltagelse ved hjælp af en personcentreret og evidensbaseret tilgang.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Støtte læring inden for sundhedssystemet

  Yde den nødvendige støtte til at fremme læring for klienter, omsorgspersoner, studerende, fagfæller, støttemedarbejdere og andre sundhedspersoner ved at vurdere den lærendes udviklingsbehov og præferencer, udforme aftalte formelle og uformelle læringsmål og levere materialer, der fremmer læring og udvikling.

 • Henvise sundhedsbrugere

  Foretage henvisninger til andre fagfolk på grundlag af sundhedsbrugerens krav og behov, navnlig i erkendelse af, at der er behov for yderligere diagnoser eller behandlinger i sundhedssektoren.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Udvikle planer for overførsel af pleje

  Tilrettelægge overførsel af sundhedsydelser, når det er relevant, på tværs af en række sundhedsmiljøer, kommunikere effektivt og sikre, at patienten/klienten og plejerne inddrages i beslutningsprocessen.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Indsamle sundhedsbrugers generelle data

  Indsamle kvalitative og kvantitative data om sundhedsbrugerens anagrafiske data og yde støtte til udfyldelse af det nuværende og tidligere historiske spørgeskema og registrere de foranstaltninger/prøvninger, der udføres af behandleren.

 • Udvikle planer for patientudskrivning

  Tilrettelægge planlægningen af udskrivning, når det er relevant, på tværs af en række sundhedsmiljøer, kommunikere effektivt og sikre, at klienterne og omsorgspersonerne inddrages i beslutningsprocessen.

 • Vise lederskab

  Lede og påvirke andre med henblik på at fremme og bidrage til politikudvikling, fortalervirksomhed, udvidelse af grænser og strategi på forskellige niveauer.

 • Fremme sundhed

  Fremme sundhed, trivsel og forebyggelse af sygdom eller personskader for kunder og erhvervet for at forbedre samfunds- og folkesundheden.

 • Foretage fysioterapeutisk diagnosticering

  Give en fysioterapeutisk diagnosticering/et klinisk indtryk af kundens tilstand, arbejde sammen med kunden med henblik på at identificere funktionsnedsættelser, aktivitet og deltagelsesbegrænsninger som følge af sygdom, tilskadekomst og/eller aldring og anlægge en holistisk tilgang.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Bidrage til fysioterapitjenester af høj kvalitet

  Deltage i aktiviteter, der fremmer kvalitet, navnlig i forbindelse med erhvervelse og evaluering af udstyr, ressourcer, sikker opbevaring og udbudsstyring.

 • Oplyse om virkningerne af fysioterapi

  Give oplysninger om terapeutiske resultater og iboende risici for kunden, som sikrer, at kunden forstår, og handler i overensstemmelse med etiske principper og lokale/nationale politikker, når kunden ikke er i stand til at forstå.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Supervisere fysioterapistuderende

  Overvåge, oplyse og tilbyde uddannelsesmuligheder til fysioterapistuderende.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Forvalte budgettet for en plejeafdeling

  Forvalte budgettet for en plejeafdeling. Samarbejde om budgetplanlægningsprocesser, herunder udgifter til artikler, der er nødvendige for passende sundhedstjenester og administration.

 • Foretage fysioterapeutisk vurdering

  Foretage en fysioterapeutisk vurdering, der omfatter data indsamlet fra subjektive, fysiske undersøgelser og oplysninger fra andre relevante kilder, for at opretholde klienters sikkerhed, komfort og værdighed under vurderingen.

 • Udvikle strategiske planer for fysioterapeutiske tjenester

  Bidrage til udviklingen af systemer, politikker og procedurer for levering af fysioterapeutiske tjenesteydelser, udveksle viden og bidrage til interne og eksterne læringsmuligheder.

 • Registrere sundhedsbrugeres fremskridt i behandlingen

  Registrere sundhedspersoners fremskridt i behandlingen ved observation, lytning og måling af resultater.

Source: Sisyphus ODB