Profession fysioterapiassistent

Fysioterapiassistenter arbejder under tilsyn, inden for bestemte rammer, hvor der anvendes aftalte behandlingsprotokoller og -procedurer, såsom indsamling af klienters data og vedligeholdelse af det udstyr, der kræves i fysioterapeutiske foranstaltninger. Det overordnede ansvar fastholdes af den delegerende fagmand.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Registrere sundhedsbrugeres fremskridt i behandlingen

  Registrere sundhedspersoners fremskridt i behandlingen ved observation, lytning og måling af resultater.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Assistere fysioterapeuter

  Bistå fysioterapeuter i forbindelse med styring af kunder.

 • Bidrage til fysioterapitjenester af høj kvalitet

  Deltage i aktiviteter, der fremmer kvalitet, navnlig i forbindelse med erhvervelse og evaluering af udstyr, ressourcer, sikker opbevaring og udbudsstyring.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Vedligeholde fysioterapiudstyr

  Vedligeholde fysioterapiudstyr og -materiel og sikre, at udstyret er sikkert og egnet til formålet.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Oplyse om virkningerne af fysioterapi

  Give oplysninger om terapeutiske resultater og iboende risici for kunden, som sikrer, at kunden forstår, og handler i overensstemmelse med etiske principper og lokale/nationale politikker, når kunden ikke er i stand til at forstå.

 • Fremme sundheds- og sikkerhedspolitikker inden for sundhedsvæsenet

  Fremme overholdelse af lokal, regional, national og europæisk sundheds- og sikkerhedslovgivning, politikker, retningslinjer og protokoller.

 • Bidrage til rehabiliteringsprocessen

  Bidrage til rehabiliteringsprocessen for at forbedre aktivitet, funktion og deltagelse ved hjælp af en personcentreret og evidensbaseret tilgang.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Støtte udskrivning fra fysioterapi

  At støtte udskrivning fra fysioterapi ved at bidrage til overgangen i hele sundhedssystemet, samtidig med at det sikres, at klientens aftalte behov opfyldes korrekt og efter fysioterapeutens anvisninger.

 • Støtte læring inden for sundhedssystemet

  Yde den nødvendige støtte til at fremme læring for klienter, omsorgspersoner, studerende, fagfæller, støttemedarbejdere og andre sundhedspersoner ved at vurdere den lærendes udviklingsbehov og præferencer, udforme aftalte formelle og uformelle læringsmål og levere materialer, der fremmer læring og udvikling.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Informere politiske beslutningstagere om sundhedsrelaterede udfordringer

  Give nyttige oplysninger om sundhedserhverv for at sikre, at politiske beslutninger træffes til fordel for lokalsamfundene.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Efterleve principper for sundhed og sikkerhed

  Overholde og anvende de vigtigste politikker og procedurer for sundhed og velvære i overensstemmelse med arbejdsgiverens politikker. Indberette de sundheds- og sikkerhedsrisici, der er identificeret, og følge de relevante procedurer, hvis der sker en ulykke eller personskade.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Udvikle planer for patientudskrivning

  Tilrettelægge planlægningen af udskrivning, når det er relevant, på tværs af en række sundhedsmiljøer, kommunikere effektivt og sikre, at klienterne og omsorgspersonerne inddrages i beslutningsprocessen.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Indsamle data om sundhedsbrugere under supervision

  Indsamle kvalitative og kvantitative data om sundhedsbrugerens fysiske, psykologiske, følelsesmæssige og sociale status og funktionsduelighed inden for fastsatte parametre, overvåge sundhedsbrugeres respons og status under udførelsen af de pålagte foranstaltninger/test og træffe passende foranstaltninger, herunder rapportering om resultaterne til fysioterapeuten.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Udvikle terapeutiske forhold

  Opretholde det individuelle terapeutiske forhold for at udvikle personens medfødte helbredende egenskaber, opnå et aktivt samarbejde inden for sundhedsuddannelse og helingsprocesser og maksimere potentialet for en sund forandring.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Udvikle planer for overførsel af pleje

  Tilrettelægge overførsel af sundhedsydelser, når det er relevant, på tværs af en række sundhedsmiljøer, kommunikere effektivt og sikre, at patienten/klienten og plejerne inddrages i beslutningsprocessen.

 • Fremme sundhed

  Fremme sundhed, trivsel og forebyggelse af sygdom eller personskader for kunder og erhvervet for at forbedre samfunds- og folkesundheden.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

Source: Sisyphus ODB