Profession højesteretsdommer

Højesteretsdommere præsiderer ved retter af højere instans, der beskæftiger sig med komplekse straffe- og civilretlige sager. De undersøger sagen under proceduren med henblik på at formulere en dom eller at lede en jury med henblik på at nå frem til en konklusion og træffe afgørelse om eventuelle straffe, hvis en overtrædende part kendes skyldig. De træffer foranstaltninger og sikrer, at retssagen føres på en retfærdig måde i overensstemmelse med lovgivningen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fængselsprocedurer

  Juridiske bestemmelser og politikker vedrørende fængselsvæsenet og andre fængselsprocedurer.

 • Domstolsprocedurer

  De regler, der gælder i forbindelse med behandlingen af en retssag og under retsmøderne, og hvordan disse handlinger forløber.

 • Civilret

  Retsregler og deres anvendelse i tvister mellem forskellige parter.

 • Juridisk terminologi

  Særlige betegnelser og udtryk, der anvendes på det retlige område.

 • Strafferet

  Retsreglerne, forfatningerne og bestemmelserne for afstraffelse af lovovertrædere.

 • Civilproces

  De retlige procedurer og standarder, som retter følger i civile retssager.

Færdigheder

 • Udvise uvildighed

  Udføre opgaver for tvistens parter eller klienter på grundlag af objektive kriterier og metoder, idet der ses bort fra fordomme eller partiskhed, med henblik på at træffe eller fremme objektive beslutninger.

 • Høre vidneforklaringer

  Afhøring af vidner under retsmøder eller i forbindelse med en undersøgelse med henblik på at vurdere redegørelsens betydning, dens indvirkning på den sag, der undersøges, og bidrage til at nå frem til en afgørelse.

 • Udvise ansvarlighed

  Påtage sig ansvar og stå til ansvar for faglige beslutninger, som du selv eller andre træffer som led i et job eller en rolle.

 • Høre retlige argumenter

  Høre retlige argumenter, der fremføres under et retsmøde eller en anden sammenhæng, hvor retssager behandles og afgøres, på en måde, der giver begge parter lige muligheder for at fremføre deres argumenter, og som gør, at der kan træffes en afgørelse ud fra argumenterne på en ærlig og upartisk måde.

 • Vejlede juryer

  Vejlede en jury med hensyn til aktiviteter under retsmøderne og i beslutningsprocessen for at sikre, at de agerer upartisk, og at de har hørt alt bevismateriale, alle argumenter og alle vidneforklaringer, så de kan træffe den bedste beslutning, som dommeren kan lægge til grund for en dom.

 • Sørge for ro i retssalen

  Sørge for, at der er ro i retssalen under en forhandling.

 • Fortolke loven

  Fortolke loven i forbindelse med efterforskningen af en sag for at få kendskab til de korrekte procedurer i sagen, sagens specifikke status og de involverede parter, de mulige udfald, og hvordan man præsenterer de bedste argumenter for det mest gunstige resultat.

 • Føre tilsyn med domstolssager

  Føre tilsyn med procedurerne under et retsmøde for at sikre, at de er i overensstemmelse med lovgivningen, finder sted på en velordnet og ærlig måde og sikre, at ingen moralske eller etiske grænser overskrides under afhøring eller fremlæggelse af retlige argumenter.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Træffe juridiske beslutninger

  Træffe afgørelser i retssager for at nå frem til en officiel konklusion, der skal fuldbyrdes, hvorved der træffes en afgørelse, som er juridisk bindende for de parter, der er involveret i sagen.

Source: Sisyphus ODB