Profession havnekoordinator

Havnekoordinatorer forvalter en trafikdivisions drift for havnemyndigheder. De håndhæver regler og bestemmelser, f.eks. fortøjning af skibe, håndtering og opbevaring af gods og anvendelse af havnefaciliteter. De styrer ordenshåndhævelse og rengøring af havnens land-, gade-, bygnings- og vandområder. Havnekoordinatorer sikrer også, at aktiviteter vedrørende indkomst dokumenteres og indberettes til regnskabsafdelingen. De rådgiver havnemyndigheder om takster og revision af havneafgifter og anmoder rederier om at benytte havnefaciliteter. De styrer aktiviteter med udarbejdelse af daglige og årlige skibsfarts- og fragtstatistikker.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Matche fartøjer med søtransportruter

  Forståelse for hvordan særlige skibstyper transporterer forskellig slags fragt og drives på forskellige sejlruter. Kende de nuværende søruter for at planlægge skibes ankomst og afgang fra havne.

 • Søfartøjstyper

  Kende en lang række søfartøjer og deres kendetegn og specifikationer. Anvende den pågældende viden til at sikre, at der tages hensyn til alle sikkerhedsmæssige, tekniske og vedligeholdelsesmæssige foranstaltninger i forbindelse med leveringen heraf.

 • Fartøjets fysiske dele

  Detaljeret kendskab til fartøjets forskellige fysiske komponenter. Sørge for vedligeholdelse og pleje for at sikre optimal drift.

 • Råvarer inden for søtransport

  Kendskab til de vigtigste råvarer inden for søtransport, dvs. olie, korn, malm, kul og gødningsstoffer, samt deres karakteristika og underinddelinger.

 • Havneforskrifter

  Kende havnestandarder og lovforskrifter, primært baseret på kommunal lovgivning, havnelovgivning eller søfartslov.

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

 • Toldforskrifter for passagerer

  Have et kendskab til toldforskrifter for passagerer; vide, hvilke officielle dokumenter eller erklæringer der kræves fra forskellige typer af passager.

Færdigheder

 • Koordinere dokarbejde

  Koordinere forsendelser af gods ind og ud af dokken. Placere kraner og sortere containere i partier og tage hensyn til de enkelte containeres nøjagtige mål og vægt.

 • Administrere procedurer til forbedring af havneoperationer

  Forvalte alle forbedringsprocedurer i forbindelse med havneoperationer, herunder deres udvikling og gennemførelse. Forstå havneaktiviteter, operationer og måden, hvorpå disse udføres, for at styre forbedringer.

 • Samarbejde med havnebrugere

  Kommunikere og samarbejde med havnebrugere, f.eks. speditører, fragtkunder og havneforvaltere.

 • Koordinere fartøjers ruter

  Udvikle, forvalte og koordinere fartøjers ruter over hele verden sammen med andre interessenter.

 • Forudse logistikbehov i forbindelse med havnearbejde

  Forudse havnelogistik i forhold til afsejling og ankomst. Forvalte arbejdsstyrken med henblik på havnearbejde.

 • Gennemføre komplette nødplansøvelser

  Gennemføre og mobilisere alle indsatser, støtteorganisationer, ressourcer og kommunikationsfunktioner i lufthavnen for at gennemføre beredskabsøvelser for at forberede og uddanne lufthavnspersonale til at kunne håndtere virkelige nødsituationer.

 • Betjene søfartskommunikationssystemer

  Betjene ombordværende søfartskommunikationssystemer; kommunikere med andre skibe eller kontrolcentre i land f.eks. for at sende hastende beskeder angående sikkerhed; sende eller modtage alarmer mv.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende havne

  Håndhæve overholdelsen af bestemmelserne i havne og havnebyer. Kommunikere med relevante myndigheder for at identificere potentielle risici.

 • Administrere lastaktiviteter på fartøj

  Administrere og føre tilsyn med sikker og rettidig lastning og losning af gods fra skibe i havn.

 • Anvende sikkerhedsstyring

  Anvende og føre tilsyn med foranstaltninger og forskrifter vedrørende sikkerhed og sikring for at opretholde et sikkert miljø på arbejdspladsen.

 • Føre tilsyn med losning

  Føre tilsyn med aflæsning af udstyr, gods, varer og andet. Sikre, at alt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med regler og standarder.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Læsse skibe

  Læsse og losse gods på skibe. Føre tilsyn med lastning og losning af fragt.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Føre tilsyn med af- og påmønstring af besætningsmedlemmer

  Føre tilsyn med af- og påmønstring af besætningsmedlemmer og sikre, at sikkerhedsforskrifterne følges i henhold til specifikationerne.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Føre tilsyn med lastning

  Føre tilsyn med lasteudstyr, ladning, varer og andre elementer. Sikre, at al fragt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med forskrifter og standarder.

 • Anvende procedurer med henblik på at sikre, at fragt overholder toldforskrifterne

  Anvende de forskellige procedurer, der er nødvendige for at opfylde toldforpligtelserne ved transport af varer på tværs af grænserne og ankomst via havne/lufthavne eller ethvert andet logistikknudepunkt, såsom udarbejdelse af skriftlige toldangivelser. Anvende forskellige procedurer til forskellige typer varer og sikre, at shippingreglerne overholdes.

 • Foregribe vedligeholdelse af installationer

  Forberede ressourcer og aktiviteter med henblik på vedligeholdelse af anlæg i overensstemmelse med budgetmæssige behov.

 • Betjene havnekommunikationssystemer

  Drive telefon- og radiokommunikationssystemer samt mere komplekse kommunikationssystemer, der anvendes i havne ved indre vandveje, i forbindelse med koordineringen af havneoperationer.

 • Administrere havneoperationer

  Gennemføre en havnestrategi for at opnå tilstrækkelige indtægter og sikre optimal kundeservice.

 • Sørge for løbende overholdelse af forskrifter

  Udføre opgaver og procedurer for at sikre, at luftfartscertifikater bevarer deres gyldighed; træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

 • Føre tilsyn med ombordtagning og afsætning af passagerer

  Føre tilsyn med ombordtagning og afsætning af passagerer samt sikre, at sikkerhedsforskrifterne følges i henhold til specifikationer.

Source: Sisyphus ODB