Profession holdleder for gartneriproduktion

Holdledere for gartneriproduktion er ansvarlige for at lede og arbejde sammen med et team. De tilrettelægger daglige arbejdsplaner for produktionen af gartneriafgrøder og deltager i produktionen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Plantearter

  Mangfoldigheden af planter, træer og buske og deres særlige kendetegn. 

 • Planteformering

  Forskellige formeringsmetoder, materialer og frø samt deres kriterier for sundhed og kvalitet.

 • Drivhustyper

  Forskellige typer væksthuse (plast, glas) og andre havebrugsfaciliteter, såsom drivbænke, såbede, vandingssystemer, opbevarings- og beskyttelsesfaciliteter osv.

 • Miljølovgivning inden for land- og skovbrug

  Kendskab til miljølovgivning, politikker, principper, der er relevante for landbrug og skovbrug. Bevidsthed om indvirkningen på miljøet af lokale landbrugsprocedurer og -praksisser. Midler til at tilpasse produktionen til nye miljøregler og -politikker.

 • Havebrugsprincipper

  Almindelig havebrugspraksis, herunder, men ikke begrænset til plantning, beskæring, korrigerende beskæring og gødning.

 • Typer af opbevaringsfaciliteter

  Forskellige typer af udstyr og faciliteter, der anvendes til at opbevare oplysninger og deres kvalitetskriterier.

 • Vandingsprincipper

  Metoder, principper og systemer til vandtilførsel til jorden eller til afgrøder ved hjælp af rørledninger, sprinklere, grøfter eller vandløb.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Plantehøstmetoder

  De forskellige metoder, tidsplanlægningen og udstyret, der indgår i høstningen af forskellige afgrøder og planter.

 • Beskæringsteknikker

  Metoder til selektivt at fjerne dele af træer og planter for at fremme bedre vækst og fornyelse.

 • Gødningsprincipper

  Studiet af plante-, jordbundsstrukturen samt klimatiske og miljømæssige forhold inden for agronomisk produktion.

 • Kvalitetskriterier for opbevaringsanlæg

  Kvalitetskriterier for opbevaringsanlæg som f.eks. sikre aflåsningssystemer, ventilation, regelmæssig inspektion af brandsikringssystemer osv.

 • Jordstruktur

  Forskellige jordelementer og jordtyper i forbindelse med plantevækst.

 • Projektledelsesprincipper

  Forskellige elementer og faser i projektledelsen.

 • Skadedyrsbekæmpelse i planter

  Typer af og karakteristika ved skadedyr i planter og afgrøder. Forskellige metoder til bekæmpelse af skadedyr, aktiviteter med anvendelse af konventionelle eller biologiske metoder, der tager hensyn til typen af plante eller afgrøde, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Beskæringstyper

  Forskellige tilgange til beskæring af træer, såsom udtynding, fjernelse osv.

 • Principper for afgrødeproduktion

  Principper for dyrkning af afgrøder, den naturlige cyklus, naturpleje, vækstbetingelser og principper for økologisk og bæredygtig produktion. Kvalitetskriterier og krav til frø, planter og afgrøder.

 • Ledelsesprincipper

  Sæt af træk og værdier, der er retningsgivende for en leders handlinger i forhold til vedkommendes medarbejdere og virksomheden, og som sætter kursen i karriereforløb. Disse principper er også et vigtigt værktøj til selvevaluering med henblik på at identificere styrker og svagheder og udvikle sig selv.

 • Plantesygdomsbekæmpelse

  Typer af og karakteristika ved sygdomme i planter og afgrøder. Forskellige kontrolmetoder, aktiviteter, hvor der anvendes konventionelle eller biologiske metoder under hensyntagen til plante-/afgrødernes art, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

Færdigheder

 • Formere planter

  Udføre formeringsaktiviteter ved anvendelse af passende formeringsmetoder, såsom formering af podede planter eller generativ formering, med hensyntagen til plantetypen. Udføre formeringskontrol, idet der tages hensyn til de krævede vilkår og betingelser for en bestemt plantetype.

 • Beskære planter

  Foretage beskæring med relevante redskaber til forskellige formål som vedligeholdelsesbeskæring, beskæring med henblik på vækst, beskæring af hensyn til frugtsætning, fjernelse af knopper og mængdemindskning.

 • Træffe selvstændige driftsbeslutninger

  Træffe omgående beslutninger om nødvendigt uden at henvise til andre, idet der tages hensyn til omstændighederne og de relevante procedurer og lovgivning. Fastslå selv, hvilken mulighed der er den bedste i en bestemt situation.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Pleje planter

  Bestemme behovet for pleje og udføre pleje ved dyrkning, vedligeholdelse, vanding og sprøjtning af planter og træer manuelt eller ved hjælp af passende udstyr, idet der tages hensyn til plantearten og overholdelse af sikkerhedskravene.

 • Høste afgrøder

  Slå, plukke eller klippe landbrugsprodukter manuelt eller ved hjælp af passende redskaber og maskiner. Tage hensyn til produkternes relevante kvalitetskriterier, forskrifter for hygiejne og brug af passende metoder.

 • Overvåge marker

  Overvåge plantager, marker og produktionsområder med henblik på, hvornår afgrøderne er fuldt udvoksede. Anslå, hvor meget skade vejret kan forårsage på afgrøderne.

 • Etablere jord- og planteforbedringsprogrammer

  Udvikle og rådgive om gennemførelse af programmer for jordens sundhed og planteernæring.

 • Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse

  Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse ved hjælp af konventionelle eller biologiske metoder, der tager højde for klima-, plante- eller afgrødetype, sundhed og sikkerhed og miljøbestemmelser. Opbevare og håndtere pesticider i overensstemmelse med anbefalinger og lovgivning.

 • Dyrke planter

  Drive plantedyrkningsvirksomhed. Foretage vækstkontrol, der tager hensyn til de krævede vilkår og betingelser for en bestemt plantetype.

 • Klargøre areal til beplantning

  Klargøre areal til beplantning og jord til beplantning ved at gøde, jorddækning og udførelse af ukrudtsbekæmpelse. Tage hensyn til området, jorden og plantearter.

 • Oplagre produkter

  Oplagre produkter, som sikrer kvalitet og overensstemmelse med standarder og bestemmelser. Sikre, at lagerlokaler overholder hygiejnestandarder ved at regulere temperaturen og sørge for opvarmning og luftkonditionering i lagerlokalerne.

 • Føre tilsyn med hygiejneprocedurer på landbrugsbedrift

  Sikre, at hygiejneprocedurer på landbrugsbedrifter overholdes, idet der tages hensyn til regler for særlige indsatsområder, for eksempel husdyr, planter, lokale landbrugsprodukter osv.

 • Optimere produktion

  Analysere og identificere styrker og svagheder ved løsninger, konklusioner eller tilgange til problemer; formulere og planlægge alternativer.

 • Oplagre afgrøder

  Oplagre og konservere afgrøder i overensstemmelse med standarder og forskrifter for at sikre, at de er af god kvalitet. Sørge for, at opbevaringsfaciliteterne holdes i overensstemmelse med de hygiejnestandarder, der regulerer temperatur-, varme- og aircondition af lagerfaciliteter.

 • Forberede beplantningsområde

  Forberede beplantningsområde og jord til plantning ved f.eks. at gøde, tildække med halm eller grene med håndkraft eller maskineri; forberede frø og planter til såning og plantning ved at sikre kvaliteten af frø og planter. Så og plante ved håndkraft ved hjælp af mekaniske redskaber eller maskiner og i overensstemmelse med national lovgivning.

 • Vedligeholde drivhus

  Arbejde med vedligeholdelse af drivhuse. Rense vinduer, afløb og tagrender i drivhuse.

 • Betjene havebrugsudstyr

  Betjene havebrugsudstyr og hjælp med servicering. Sikre, at køretøjerne er i forskriftsmæssig stand, før arbejdet påbegyndes.

 • Sikre jordens frugtbarhed

  Analysere jord for at bestemme typen og mængden af den gødning, der er nødvendig for maksimal produktion.

 • Føre tilsyn med gartnermedarbejdere

  Føre tilsyn med gartnermedarbejdere ved at planlægge, tildele og evaluere deres daglige aktiviteter.

 • Vedligeholde lageranlæg

  Vedligeholde eller sikre vedligeholdelse af rengøringsudstyr, opvarmning eller luftkonditionering af lagerfaciliteter og temperaturen i lokalerne.

 • Koordinere drivhusmiljø

  Tage sig af opvarmning og afkøling af drivhuse. Samarbejde med administrator for bygninger og grunde om at holde vandingssystemerne og haveredskaberne i god stand.

 • Bruge landbrugsinformationssystemer og -databaser

  Anvende relevante informationssystemer og databaser til at planlægge, forvalte og drive landbrugsvirksomhed og landbrugsproduktion.

Source: Sisyphus ODB