Profession industribrandmand

Industribrandmænd er ansvarlige for beredskabsindsatsen i tilfælde af brandudbrud eller andre farlige situationer i industriområder eller anlæg. De reagerer aktivt for at begrænse brande og udslip af andre farlige stoffer til beskyttelse af industriarbejdere og -lokaler. De sikrer, at den industrielle facilitet er i overensstemmelse med bestemmelserne om sundhed og sikkerhed. De regulerer også oprydningen på stedet og vurderer skaden.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Brandsikkerhedsforskrifter

  De retsregler, der skal anvendes ved brandsikkerhed og brandforebyggelse i et anlæg.

 • Hydraulik

  Kraftoverførselssystemerne, der anvender kraften fra flydende væsker til at overføre elektricitet.

 • Brandforebyggelsesprocedurer

  Bestemmelserne om forebyggelse af brand og eksplosion og om udstyr, systemer og metoder.

 • Forskrifter vedrørende stoffer

  Nationale og internationale bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, f.eks. forordning (EF) nr. 1272/2008.

 • Industriværktøjer

  De redskaber og det udstyr, der anvendes til industrielle formål, både elektriske redskaber og håndværktøj og deres forskellige anvendelser.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Industriteknologi

  Det tekniske område, der vedrører udvikling, forbedring og gennemførelse af komplekse processer og systemer for viden, personer, udstyr osv.

Færdigheder

 • Håndtere akutpleje

  Håndtere situationer, hvor beslutningstagning under tidspres er afgørende for at redde liv.

 • Begrænse brande

  Træffe de nødvendige foranstaltninger i forhold til at forebygge spredning af brande.

 • Bruge forskellige typer brandslukkere

  Forstå og anvende forskellige metoder til brandslukning og forskellige typer og klasser af brandslukningsudstyr.

 • Slukke brand

  Vælg de relevante stoffer og metoder til at slukke brande afhængigt af deres størrelse, såsom vand og forskellige kemiske agenter. Bruge åndedrætsværn.

 • Undgå kontaminering

  Undgå sammenblanding eller kontaminering af materialer.

 • Håndtere alvorlige hændelser

  Tage øjeblikkelige skridt til at reagere på alvorlige hændelser, der påvirker enkeltpersoners sikkerhed på private eller offentlige steder, såsom trafikulykker.

 • Evakuere mennesker fra bygninger

  Evakuere en person fra en farlig bygning eller situation med henblik på beskyttelse, så offeret når i sikkerhed og om nødvendigt kan modtage lægehjælp.

 • Vurdere forurening

  Analysere tegn på forurening. Rådgive om, hvordan man oprenser.

 • Overvåge status for kemisk proces

  Overvåge, at den kemiske proces overholder kravene, kontrollere alle indikatorer eller advarselssignaler, der gives af instrumenter såsom registreringsinstrumenter, flowmetre og panellygter.

 • Gennemføre eftersøgnings- og redningsaktioner

  Bistå med bekæmpelse af naturkatastrofer og civile katastrofer, såsom skovbrande, oversvømmelser og trafikulykker. Udføre eftersøgnings- og redningsaktioner.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Vælge farekontrol

  Foretage passende valg af farekontrolforanstaltninger og risikostyring

 • Lede fabriksarbejde

  Føre tilsyn med fabrikkens drift, planlægge, udforme, organisere, kontrollere og lede produktionsaktiviteterne.

 • Arbejde med kemikalier

  Håndtere kemikalier og udvælge specifikke kemikalier til bestemte processer. Være opmærksom på, hvilke reaktioner der opstår, når de kombineres.

 • Arbejde sikkert med kemikalier

  Træffe de nødvendige foranstaltninger til opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter.

 • Arbejde som et team i et farligt miljø

  Samarbejde med andre i et farligt, undertiden larmende, miljø, såsom en bygning i brand eller en metalsmedningsfacilitet, for at opnå en højere grad af effektivitet, samtidig med at der tages højde for medarbejdernes sikkerhed.

 • Hjælpe personer i forurenede områder

  Bistå personer i forbindelse med rensning af jord og grundvand samt personer, der risikerer at blive eksponeret i forbindelse med sikkerhedsoperationer, f.eks. ved at anvise brug af beskyttelsesudstyr, når de ankommer til eller forlader områder med restriktioner og brug af rensningsudstyr.

 • Bortskaffe farligt affald

  Bortskaffe farlige materialer såsom kemiske eller radioaktive stoffer i henhold til miljø-, sundheds-, og sikkerhedsbestemmelser.

 • Vurdere risikofaktorer

  Bestemme den indflydelse, som økonomiske, politiske og kulturelle risikofaktorer spiller, og yderligere spørgsmål.

Source: Sisyphus ODB