Profession inspektør inden for farlige materialer

Inspektører inden for farlige materialer fører tilsyn med faciliteter, der håndterer farlige materialer for at sikre overholdelse af sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og lovgivning om håndtering af farlige materialer. De efterforsker overtrædelser, overvåger tests af nød- og risikoberedskabsplaner og rådgiver om forbedring af faciliteternes operationer og procedurer samt om bestemmelser om farlige stoffer. De rådgiver også fabrikker om potentielle farer for et samfund og om bedre sikkerhedsforskrifter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Typer af farligt affald

  De forskellige typer affald, der udgør en risiko for miljøet eller den offentlige sundhed og sikkerhed, f.eks. radioaktivt affald, kemikalier og opløsningsmidler, elektronik og kviksølvholdigt affald.

 • Oplagring af farligt affald

  Bestemmelser og procedurer vedrørende oplagring af materialer og stoffer, der udgør sundheds- og sikkerhedsrisici.

 • Passende emballering af farligt gods

  Være klar over, at emballage til forskellige typer af farligt gods (bortset fra begrænsede og undtagne mængder) skal udformes og konstrueres efter FN's specifikationer og gennemgå praktiske transportrelaterede tests, som f.eks. fald, stabling og trykpåvirkning. Den skal også opfylde behovene hos de materialer, den skal indeholde. Emballagen skal være certificeret af en kompetent myndighed.

 • Radioaktiv forurening

  De forskellige årsager til tilstedeværelsen af radioaktive stoffer i væsker, faste stoffer eller gasser eller på overflader og måden, hvorpå forurenende stoffer, deres risici og koncentrationen af forurenende stoffer kan identificeres.

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

 • Transport af farlige materialer

  Regler og sikkerhedsprocedurer, der er tilknyttet transport af farlige materialer og produkter, såsom farligt affald, kemikalier, sprængstoffer og brændbare materialer.

 • Behandling af farligt affald

  De metoder, der anvendes til behandling og bortskaffelse af farligt affald, f.eks. asbest, farlige kemikalier og forskellige forurenende stoffer, samt de omgivende miljøforskrifter og miljølovgivningen.

 • Forebyggelse af forurening

  De processer, der anvendes til at forebygge forurening: forholdsregler for at forhindre forurening af miljøet, procedurer til bekæmpelse af forurening og dertil hørende udstyr samt mulige miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

 • Affalds- og skrotprodukter

  De tilgængelige affalds- og restprodukter, deres funktioner, egenskaber og retlige og myndighedskrav.

Færdigheder

 • Sikre efterlevelse af lovforskrifter om affald

  Gennemføre og overvåge virksomhedsprocedurer for indsamling, transport og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med alle forskrifter og lovkrav.

 • Sikre materialers efterlevelse af krav

  Sikre, at de materialer, som leverandørerne leverer, opfylder de fastsatte krav.

 • Revidere tilladelser til transport af farligt gods

  Kontrollere, om de varer, der skal transporteres, og deres certificeringer opfylder forskrifterne samt sikre, at certifikaterne svarer til varerne. Førerne skal sikre, at deres køretøj læsses korrekt med lasten, hvilket for farligt gods kræver et underskrevet pakkecertifikat (dette certifikat kan indgå i bemærkningen vedrørende farligt gods).

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Implementere miljøbeskyttelsesforanstaltninger

  Håndhæve miljøkriterier for at forebygge miljøskader. Stræbe efter en effektiv ressourceudnyttelse for at forebygge spild og reducere omkostninger. Motivere kolleger til at tage relevante skridt til at arbejde på en miljøvenlig måde.

 • Udvikle strategier for håndtering af farligt affald

  Udvikle strategier til at øge den effektivitet, hvormed et anlæg behandler, transporterer og bortskaffer farligt affald, såsom radioaktivt affald, kemikalier og elektronik.

 • Rådgive om procedurer for affaldshåndtering

  Rådgive organisationer om gennemførelsen af affaldsregulering og om strategier til forbedring af affaldshåndtering og affaldsminimering med henblik på at fremme miljømæssigt bæredygtig praksis og miljøbevidsthed.

 • Kontrollere, at forskrifter for farligt affald overholdes

  Kontrollere en organisations eller facilitets strategier for håndtering af farligt affald for at sikre, at de handler i overensstemmelse med den relevante lovgivning, og at der træffes foranstaltninger til at forbedre beskyttelsen mod eksponering og sikre sundhed og sikkerhed.

Source: Sisyphus ODB