Profession investeringsfondsassistent

Investeringsfondsassistenter yder rådgivning om finansiel planlægning relateret til finansielle produkter og fungerer som hovedkontaktpunkt for nye og gamle kunder. De bistår i og udfører det forberedende arbejde i forbindelse med oprettelsen og forvaltningen af fonde og bidrager til gennemførelsen af beslutninger om kapitalforvaltning, der træffes af portefølje- eller fondsforvalteren.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Finansieringsmetoder

  De finansielle muligheder for at finansiere projekter, såsom de traditionelle metoder, dvs. lån, venturekapital, offentlige eller private tilskud, og alternative metoder, såsom crowdfunding.

 • Finansielle markeder

  Den finansielle infrastruktur, der åbner mulighed for handel med værdipapirer, der udbydes af virksomheder og enkeltpersoner, inden for lovgivningsmæssige finansielle rammer.

 • Finansielle produkter

  De forskellige typer instrumenter, der gælder for forvaltning af likviditet, der er tilgængelige på markedet, f.eks. aktier, obligationer, optioner eller fonde.

 • Bankvirksomhed

  De brede og fortsat voksende bankaktiviteter og finansielle produkter, der forvaltes af banker, som spænder fra detailbankydelser, korporativ bankvirksomhed, investeringsbankvirksomhed og privatbanker til forsikring, børshandel, varehandel, handel med aktier, futures og optioner.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • Værdipapirer

  De finansielle instrumenter, der handles på finansielle markeder, og som repræsenterer både ejendomsretten over ejeren og betalingsforpligtelsen over for udstederen. Formålet med værdipapirer er at tilvejebringe kapital og afdække risici på de finansielle markeder.

Færdigheder

 • Bistå i fondsforvaltning

  Forberede gennemførelsen af fondsforvalterens beslutninger og komme med forslag til forvaltningsrelaterede emner som f.eks. udvikling af finansielle produkter eller indførelse af nye salgskanaler.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Administrere værdipapirer

  Administrere de værdipapirer, der ejes af selskabet eller organisationen, dvs. gældsbeviser, egenkapitalinstrumenter og afledte finansielle instrumenter, med det formål at opnå det højeste afkast heraf.

 • Tilbyde finansielle tjenesteydelser

  Levere en bred vifte af finansielle tjenesteydelser til kunder som f.eks. finansielle produkter, finansiel planlægning, forsikringer, penge og investeringsforvaltning.

 • Udarbejde årsregnskaber

  Indsamle, bogføre og udarbejde regnskaber, der viser et selskabs finansielle situation ved udgangen af en bestemt periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet bestående af fem dele, som er opgørelsen over finansiel situation, totalindkomstopgørelsen, egenkapitaludviklingen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Analysere økonomiske tendenser

  Analysere udviklingen i national eller international handel, forretningsforbindelser, bankvæsen og udviklingen i de offentlige finanser, og hvordan disse faktorer indgår i et samspil med hinanden i en given økonomisk kontekst.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Kommunikere med bankmedarbejdere

  Kommunikere med fagfolk på bankområdet for at indhente oplysninger om en bestemt økonomisk sag eller et specifikt projekt til personlige eller erhvervsmæssige formål eller på vegne af en kunde.

 • Rådgive om finansielle spørgsmål

  Konsultere, rådgive og foreslå løsninger med hensyn til finansiel forvaltning, såsom erhvervelse af nye aktiver, afholdelse af investeringer og metoder til skatteeffektivitet.

 • Udarbejde et regnskab

  Færdiggøre projektregnskaber. Udarbejde et egentligt budget, sammenligne forskellen mellem det planlagte og det faktiske budget og drage endelige konklusioner.

Source: Sisyphus ODB