Profession investeringsrådgiver for erhvervskunder

Investeringsrådgivere for erhvervskunder yder strategisk rådgivning om finansielle tjenesteydelser til virksomheder og andre institutioner. De sikrer, at kunderne overholder lovgivningen i deres bestræbelser på at rejse kapital. De leverer teknisk ekspertise og oplysninger om fusioner og virksomhedsovertagelser, obligationer og aktier, privatiseringer og omstruktureringer, kapitaltilførsler og emissionsgarantier, herunder markeder for egen- og fremmedkapital.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fusioner og virksomhedsovertagelser

  Processen med at sammenslutte separate virksomheder og nogenlunde lige store virksomheder og et større selskabs køb af et mindre selskab. Finansielle aftaler, juridiske konsekvenser og konsolidering af regnskaber og opgørelser ved udgangen af regnskabsåret.

 • Kreditkontrolprocesser

  De forskellige teknikker og procedurer, der anvendes til at sikre, at der gives kredit til de egnede kunder, og at de betaler til tiden.  

 • Finansieringsmetoder

  De finansielle muligheder for at finansiere projekter, såsom de traditionelle metoder, dvs. lån, venturekapital, offentlige eller private tilskud, og alternative metoder, såsom crowdfunding.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • Teknikker til værdiansættelse af en virksomhed

  Processerne til værdiansættelse af virksomhedens aktiver og forretningens værdi i henhold til teknikker, såsom aktivbaseret tilgang, forretningssammenligning og tidligere indtægter.

 • Værdipapirer

  De finansielle instrumenter, der handles på finansielle markeder, og som repræsenterer både ejendomsretten over ejeren og betalingsforpligtelsen over for udstederen. Formålet med værdipapirer er at tilvejebringe kapital og afdække risici på de finansielle markeder.

 • Moderne porteføljeteori

  Teori inden for finansiering rettet mod enten at maksimere fortjenesten ved en investering, der svarer til den risiko, der løbes, eller at mindske risikoen ved en investerings forventede fortjeneste ved at vælge den rette kombination af finansielle produkter.

 • Aktiemarkedet

  Markedet, hvor aktier i offentligt ejede selskaber udstedes og handles.

 • Bankvirksomhed

  De brede og fortsat voksende bankaktiviteter og finansielle produkter, der forvaltes af banker, som spænder fra detailbankydelser, korporativ bankvirksomhed, investeringsbankvirksomhed og privatbanker til forsikring, børshandel, varehandel, handel med aktier, futures og optioner.

Færdigheder

 • Udvikle investeringsportefølje

  Oprette en investeringsportefølje for en kunde, der omfatter en forsikringspolice eller en lang række policer til dækning af specifikke risici, såsom finansielle risici, bistand, genforsikring, industrielle risici eller naturkatastrofer og tekniske katastrofer.

 • Rådgive om juridiske krav for deltagelse på de finansielle markeder

  Konsultere og vejlede om juridiske ændringer, som virksomheden skal gennemgå for at deltage på det finansielle marked, f.eks. at udarbejde udbyttepolitikker, definere virksomhedens ejerskab og struktur, og at overholde de standarder, der fastsættes af de organismer, som regulerer markedet.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Yde juridisk rådgivning om investeringer

  Undersøge virksomhedsinvesteringer og deres juridiske konsekvenser med henblik på at rådgive organisationer om de retlige procedurer, udarbejdelsen af kontrakter og skatteeffektiviseringsoperationer.

 • Undersøge kreditvurderinger

  Undersøge og søge oplysninger om kreditværdighed for selskaber og virksomheder, der stilles til rådighed af kreditoplysningsbureauer, med henblik på at fastslå sandsynligheden for, at debitor misligholder sine forpligtelser.

 • Overvåge aktiemarkedet

  Observere og analysere børsmarkedet og dets tendenser dagligt for at indsamle ajourførte oplysninger med henblik på at udvikle investeringsstrategier.

 • Gennemgå investeringsporteføljer

  Mødes med kunder for at gennemgå eller opdatere en investeringsportefølje og yde finansiel rådgivning om investeringer.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

Source: Sisyphus ODB