Profession jordemoder

jordemoder
Credits: Shutterstock.com

Jordemødre bistår kvinder under fødsler ved at yde den nødvendige støtte, pleje og rådgivning under graviditeten, fødselsveerne og postpartumperioden, styrer fødsler og plejer den nyfødte. De rådgiver om sundhed, forebyggelse, forberedelse til forældreskab, påvisning af komplikationer hos mor og barn, adgang til lægebehandling, fremme af en normal fødsel og gennemførelse af nødforanstaltninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Relaterede professioner barselshjælp

 • Barselshjælper i private hjem
 • Jordemoder assistent

Viden

 • Neonatologi

  Den gren af pædiatrien, der beskæftiger sig med diagnosticering og behandling af nyfødte.

 • Patologi

  Elementerne af en sygdom, årsagen, mekanismerne for udvikling, den morfologiske udvikling og de kliniske følger af disse ændringer.

 • Juridisk beskyttelse under barsel

  De juridiske aspekter vedrørende barselsdækning, der tilbydes mødre efter fødslen.

 • Forberedelse til fødsel

  De procedurer, der skal følges med henblik på at føde spædbørn og det nødvendige tekniske udstyr inden for obstetrikken.

 • Anæstesiologi

  Anæstesiologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Epidemiologi

  Den gren af medicin, der beskæftiger sig med incidens, fordeling og kontrol af sygdomme. Sygdomsætiologi, overførsel, undersøgelse af udbrud og sammenligninger af behandlingsvirkninger.

 • Obstetrisk ultralyddiagnostik

  De forskellige typer sonografi og de oplysninger, der gives ved anvendelse til obstetrik, som f.eks. datering og vækst i graviditeten samt visualisering af fosteret i livmoderen.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Patologi vedrørende kvinders reproduktionssystem

  Sygdomme i det kvindelige reproduktionssystem, såsom kræft i æggestokkene, de ydre kønsdele og skeden, bækkenbetændelse, ovariecyster og placentumsygdomme.

 • Seksualundervisning

  Formidle oplysninger og rådgivning vedrørende menneskers seksuelle reproduktion, følelsesmæssige forbindelser mellem seksuelle partnere, prævention og menneskers seksualitet generelt.

 • Laktation

  Brystets fysiologi og funktion under amning, i det omfang det er relevant for rådgivning af kvinder under graviditeten og efter fødslen.

 • Analgetika

  Medicineringstyper, der anvendes til lindring af smerter i forskellige sygdomstilfælde.

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Postpartumperiode

  De ændringer og mulige problemer, der kan opstå i de første seks uger efter fødslen.

 • Erhvervsspecifik etik i forbindelse med sundhedspleje

  Moralske standarder og procedurer, etiske spørgsmål og forpligtelser, der er specifikke for erhverv inden for sundhedspleje, og bl.a. omfatter respekt for den menneskelige værdighed, selvbestemmelse, informeret samtykke og patientfortrolighed.

 • Psykologi

  Menneskelig adfærd og resultater med individuelle forskelle med hensyn til færdigheder, personlighed, interesser, læring og motivation.

 • Graviditet

  Processen i forbindelse med undfangelse og fostrets udvikling i livmoderen, graviditetssymptomer, risici og komplikationer, sygdomme og fødselstidspunkt.

 • Embryologi

  Den normale udvikling af et foster, ætiologien af udviklingsmæssige anomalier, såsom genetiske aspekter og organogenese, og den naturlige historie bag abnormiteter, der diagnosticeres før fødslen.

 • Klinisk mikrobiologi

  Klinisk mikrobiologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Forberedelse til forældreskab

  Ændringerne, såsom de psykologiske aspekter, der påvirker forældre efter fødslen.

 • Genoplivning

  Den nødprocedure, der finder anvendelse på fysiske personer uden puls for at bringe dem tilbage til bevidsthed.

 • Diætetik

  Menneskelig ernæring og kostændring med henblik på at optimere sundheden i kliniske og andre miljøer. Ernæringens rolle med hensyn til at fremme sundhed og forebygge sygdom igennem hele livsforløbet.

 • Radiologiske procedurer

  De radiologiske procedurer med digital billeddannelse og andre billeddannelsesteknikker.

 • Sundhedsuddannelse

  De faktorer, der påvirker sundheden og den uddannelsesmæssige tilgang til at hjælpe folk med at træffe sunde livsvalg.

 • Afslapningsteknikker

  De forskellige metoder og teknikker, der anvendes til at mindske stress og skabe ro i sindet og afslapning. Dette omfatter aktiviteter som yoga, qigong eller tai-chi.

 • Fødsel

  Processen med at bringe et barn til verden, symptomerne og tegnene på veer, udtrykningen af spædbarnet og alle de dermed forbundne trin og procedurer, herunder dem, der vedrører komplikationer og fødsel før tiden.

Færdigheder

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Rådgive om prævention

  Rådgive om de forskellige metoder, der anvendes til at forebygge graviditet, såsom svangerskabsforebyggende midler eller kondomer.

 • Give uddannelse i familieliv

  Levere kulturelt følsom sundhedsuddannelse og -tjenester med fokus på kvinder, familie og samfund og fremme et sundt familieliv og planlægning af graviditet.

 • Opstille behandlingsstrategier for udfordringer for folkesundheden

  Identificere mulige behandlingsprotokoller for menneskers sundhedsproblemer i et givet samfund i sager som infektionssygdomme med store konsekvenser på globalt plan.

 • Støtte informeret samtykke

  Sørge for, at patienterne og deres familier er fuldt informeret om risici og fordele ved de foreslåede behandlinger eller procedurer, så de kan give informeret samtykke, inddrage patienter og deres familier i plejen og behandlingen af dem.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Rådgive om risikograviditeter

  Identificere og rådgive om tidlige tegn på risikograviditeter.

 • Overvåge graviditet

  Foretage de undersøgelser, der er nødvendige for overvågning af normal graviditet.

 • Pleje nyfødte

  Tage sig af det nyfødte barn ved at gennemføre tiltag, som f.eks. at made vedkommende regelmæssigt, at kontrollere hans/hendes livstegn og at skifte bleer.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Bistå ved spontane fødsler

  Forestå spontane fødsler, håndtere den stress, der er forbundet med hændelsen, og alle de risici og komplikationer, der kan opstå, ved at udføre episiotomi og om nødvendigt fødsler med underkroppræsentation.

 • Assistere ved unormal graviditet

  Støtte moderen i tilfælde af tegn på abnormiteter under graviditeten og tilkalde lægen i nødsituationer.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Yde førfødselspleje

  Overvåge den normale udvikling af graviditeten og fosterudviklingen ved regelmæssigt at gennemføre undersøgelser til forebyggelse, påvisning og behandling af helbredsproblemer under graviditeten.

 • Yde pleje ved abort

  Bestræbe sig på at varetage de fysiske og psykologiske behov hos en kvinde, der får en abort.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Tilbyde fødselsforberedelse

  Informere den kommende mor om fødselsprocedurerne, så hun er forberedt og ved, hvad der kan forventes.

 • Yde efterfødselspleje

  Yde pleje til moderen og det nyfødte barn efter fødslen og sikre, at den nyfødte og moderen er sunde, og at moderen er i stand til at tage sig af sit nyfødte barn.

 • Pleje kvinde under fødsel

  Aktivt at lede kvinder i veer, ordinere og udlevere smertestillende medicin efter behov, og yde følelsesmæssig støtte og trøst til moderen.

 • Rådgive om graviditet

  Rådgive patienter om normale forandringer i graviditeten, rådgive om ernæring, påvirkning af medikamenter og andre livsstilsændringer.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Udføre behandling ordineret af læger

  Sikre, at behandlingen ordineret af lægen følges af patienten, og besvare eventuelle relaterede spørgsmål.

 • Vurdere ammeforløb

  Evaluere og overvåge en moders amning af sit nyfødte barn.

 • Indsamle biologiske prøver fra patienter

  Følge de anbefalede processer ved indsamling af kropsvæsker eller prøver fra patienter til yderligere laboratorietestning, yde assistance til patienten efter behov.

 • Rådgive om familieplanlægning

  Rådgive om brug af fødselskontrol og tilgængelige præventionsmetoder, seksualundervisning, forebyggelse og behandling af seksuelt overførte sygdomme, rådgivning forud for fødslen og fertilitetsstyring.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Ordinere medicin

  Ordinere medicin, når det er indiceret, for terapeutisk effekt, der passer til klientens behov og i overensstemmelse med evidensbaseret praksis, nationale og praktiske protokoller og inden for rammerne af praksis.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Træffe hasteforanstaltninger under graviditet

  Udføre manuel fjernelse af moderkagen og manuel undersøgelse af livmoderen i nødsituationer, når læge ikke er til stede.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Undersøge nyfødte

  Udføre en neonatal undersøgelse for at identificere eventuelle faresignaler, vurdere de normale tilpasninger af en nyfødt efter fødslen og identificere fødselsskader eller fødselstraumer.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Udvise forståelse for kvindens familie under og efter graviditeten

  Udvise empati for kvinder og deres familier under graviditet, veer og i perioden efter fødslen.

 • Informere politiske beslutningstagere om sundhedsrelaterede udfordringer

  Give nyttige oplysninger om sundhedserhverv for at sikre, at politiske beslutninger træffes til fordel for lokalsamfundene.

 • Oplyse om, hvordan et barns fødsels påvirker seksuallivet

  Give moderen eller hendes familie oplysninger om, hvordan et barns fødsel påvirker seksualiteten.

Source: Sisyphus ODB