Profession journalmedarbejder

Journalmedarbejdere organiserer, opdaterer og arkiverer patienters journaler, så de er tilgængelige for sundhedspersonale. De overfører medicinske oplysninger fra en patients papirjournal til en elektronisk skabelon.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Datalagring

  De fysiske og tekniske koncepter for, hvordan digital datalagring arrangeres i specifikke ordninger, både lokalt, såsom harddiske og Random Access Memories (RAM), og fjernt via netværk, internet eller cloud.

 • Klinisk kodning

  Matche kliniske konstateringer med standardkoder for sygdomme og behandlinger vha. et klassificeringssystem.

 • Faglig dokumentation på sundhedsområdet

  De skriftlige standarder, der anvendes inden for sundhedssektoren med henblik på dokumentation af personers aktiviteter.

 • Sundhedssystem

  Sundhedsydelsernes struktur og funktion.

 • Database

  Klassificering af databaser, der omfatter deres formål, karakteristika, terminologi, modeller og brug, f.eks. XML-databaser, dokumentorienterede databaser og fuldtekstdatabaser.

 • Medicinsk terminologi

  Betydningen af medicinske termer og forkortelser, lægerecepter og forskellige lægespecialer, og hvornår de skal anvendes korrekt.

 • Administrative opgaver i et medicinsk miljø

  Medicinske administrative opgaver, som f.eks. registrering af patienter, aftalesystemer, registrering af patientoplysninger og gentagen ordinering.

 • Medicinsk informatik

  Processer og værktøjer, der anvendes til analyse og formidling af medicinske data ved hjælp af datamatiserede systemer.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • IKT-dokumenthåndtering

  Metode til sporing, håndtering og lagring af dokumenter på en systematisk og organiseret måde samt registrering af de versioner, der oprettes og ændres af bestemte brugere (historiksporing).

 • Forvaltning af sygejournaler

  Procedurerne for og betydningen af journalføring i et sundhedssystem, såsom hospitaler eller klinikker, de informationssystemer, der anvendes til at føre og bearbejde journaler, og hvordan der opnås maksimal nøjagtighed i journalerne.

Færdigheder

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Sikre fortroligheden af sundhedsbrugerdata

  Overholde og opretholde fortroligheden af sundhedsbrugeres sygdoms- og behandlingsoplysninger.

 • Identificere patientjournaler

  Finde, hente og forelægge lægejournaler, som autoriseret sundhedspersonale har anmodet om.

 • Vise medicinske problemer

  Lægge vægt på vigtige medicinske spørgsmål på en måde, der retter enhver sundhedsfaglig persons opmærksomhed mod disse, når der gøres brug af registret.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Foretage sikkerhedskopiering

  Implementere backupprocedurer til backupdata og -systemer for at sikre en permanent og pålidelig systemdrift. Foretage backup af data for at sikre oplysninger ved at kopiere og arkivere dem for at sikre integritet under systemintegration og efter tab af data.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Arkivere patientjournaler

  Arkivere sundhedsbrugeres journaler korrekt, herunder testresultater og sagsnotater, så de let kan hentes, når det er påkrævet.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Indsamle sundhedsbrugers generelle data

  Indsamle kvalitative og kvantitative data om sundhedsbrugerens anagrafiske data og yde støtte til udfyldelse af det nuværende og tidligere historiske spørgeskema og registrere de foranstaltninger/prøvninger, der udføres af behandleren.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Forvalte digitale arkiver

  Oprette og vedligeholde computerarkiver og databaser, der omfatter den seneste udvikling inden for elektronisk datalagringsteknologi.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Levere notater om sag

  Fremsende relevante notater om sag rettidigt til dem, der anmoder om dem.

 • Bruge elektronisk patientjournalsystem

  Være i stand til at anvende særlig software til forvaltning af patientjournaler under overholdelse af passende adfærdskodekser.

 • Indsamle statistikker om journaler

  Foretage statistisk analyse af forskellige journaler fra sundhedsfaciliteten under henvisning til antallet af hospitalsindlæggelser, udskrivninger eller ventelister.

 • Behandle data

  Indtaste oplysninger i et datalagrings- og dataudtrækningssystem via processer såsom scanning, manuel indtastning eller elektronisk dataoverførsel med henblik på at behandle store mængder data.

 • Skrive på elektroniske enheder

  Skrive hurtigt og fejlfrit på elektroniske enheder såsom computere for at sikre en hurtig og nøjagtig dataindlæsning.

 • Udføre klinisk kodning

  Korrekt registrere en patients specifikke sygdomme og behandlinger ved anvendelse af et system til klassificering af kliniske koder.

Source: Sisyphus ODB