Profession kørelærer for erhvervschauffører

Kørelærere for erhvervschauffører underviser erhvervslærere i, hvordan de skal betjene deres køretøjer i henhold til kørereglerne. De underviser deres studerende i teori og teknikker til optimal føring og vedligeholdelse af deres køretøj samt observerer og evaluerer de studerendes praksis. De fokuserer også på ikke-kørselsrelaterede emner såsom kundeservice (i tilfælde af personer, der fører motorkøretøj) og forordninger om sikkerhedsforanstaltninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

 • Mekaniske komponenter i køretøjer

  Have viden om de mekaniske komponenter, der anvendes i køretøjer, og identificere og finde løsninger på eventuelle funktionsfejl.

Færdigheder

 • Føre køretøjer

  Være i stand til at føre køretøjer, have den rette type kørekort til den anvendte type motorkøretøj.

 • Give køreundervisning

  Instruere de studerende i at føre et køretøj som f.eks. bus, taxi, lastbil, motorcykel eller traktor på sikker vis, anvende mekanisk betjening på veje med ringe trafik og fremme en foregribende kørsel. Anerkende elevens vanskeligheder og gentage læringstrinnene, indtil eleven føler sig tryg. Planlægge ruter på forskellige veje, i myldretiden eller om natten.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Parkere køretøjer

  Parkere motorkøretøjer uden at bringe køretøjers integritet og personers sikkerhed i fare.

 • Tilpasse instruks til arbejdsmarked

  Identificere udviklingen på arbejdsmarkedet og erkende dens relevans for uddannelsen af elever.

 • Fortolke trafiksignaler

  Overholde lyssignaler på vejene, være opmærksom på vejforhold og omgivende færdsel og overholde hastighedsgrænserne for at garantere sikkerheden. Forstå trafiksignaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Kontrollere køretøjets drift

  Forstå og foregribe et køretøjs drift og opførsel. Forstå begreber som f.eks. sidestabilitet, acceleration og bremseafstand.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Køre defensivt

  Køre defensivt for at maksimere trafiksikkerheden og spare tid, penge og liv; forudse andre trafikanters handlinger.

 • Sikre, at køretøjer er driftsklare

  Holde køretøjerne rene og i forskriftsmæssig stand. Sikre regelmæssig vedligeholdelse af køretøjerne og fremlægge gyldige officielle dokumenter såsom licenser og tilladelser, hvor det er relevant.

Source: Sisyphus ODB