Profession koordinator — chartrede fragtskibe

Koordinatorer — chartrede fragtskibe forvalter chartrede fartøjers transit- og resultatoptimering, men vurderer også kapacitet og risici for fartøjer i henhold til de forskellige typer fragt, f.eks. råolie eller andre kemiske laster. De sikrer, at alle nødvendige certificeringer er i overensstemmelse med bestemmelserne, og at alle arbejdstagere har ajourførte pas og licenser. Koordinatorer — chartrede fragtskibe planlægger og fører fortegnelser over fartøjers vedligeholdelse. På det operationelle plan har de kontakt med kunderne, idet de følger op på kundeklager, ved at identificere nye muligheder og tilbyde kunderne løsninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Søfartøjstyper

  Kende en lang række søfartøjer og deres kendetegn og specifikationer. Anvende den pågældende viden til at sikre, at der tages hensyn til alle sikkerhedsmæssige, tekniske og vedligeholdelsesmæssige foranstaltninger i forbindelse med leveringen heraf.

 • Den Internationale Søfartsorganisations konventioner

  Have kendskab til Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konventioner med henblik på at maksimere effektiviteten og sikkerheden ved international søtransport.

 • Principper for stuvning af last

  Kende de principper, der gælder for stuvning af last. Forstå procedurer for effektiv lastning af containere under hensyntagen til tyngdekraftens indvirkning under transporten.

 • Fragttyper

  Skelner mellem forskellige typer fragt, f.eks. styrtgods, flydende bulklast og tunge materialer.

 • Dækarbejde

  Have viden om de generelle aktiviteter, der udføres på et skibsdæk. Have en forståelse af hierarkiet for et skibs besætning og de opgaver, der udføres af forskellige roller på dækket. Planlægge og koordinere fartøjers drift og kommunikation mellem fartøjer.

 • Fartøjets fysiske dele

  Detaljeret kendskab til fartøjets forskellige fysiske komponenter. Sørge for vedligeholdelse og pleje for at sikre optimal drift.

 • Matche fartøjer med søtransportruter

  Forståelse for hvordan særlige skibstyper transporterer forskellig slags fragt og drives på forskellige sejlruter. Kende de nuværende søruter for at planlægge skibes ankomst og afgang fra havne.

Færdigheder

 • Rådgive om maritime forhold

  Give information og rådgivning om søfartslove, fartøjsregistrering og sikkerhedsforskrifter.

 • Udarbejde udkast til årlige planer for fartøjer

  Udarbejde udkast til årlige planer og vedligeholde sejlplaner i takt med, at krav ændrer sig.

 • Udvikle effektivitetsplaner for skibsfart

  Tilrettelægge den mest effektive brug af lastrum og fartøjsbevægelse; monitorere antallet af tilgængelige kraner og havnepladser; og vurdere skibes fysiske tilstand samt virkningen af lastens vægt på skibes stabilitet.

 • Føre tilsyn med losning

  Føre tilsyn med aflæsning af udstyr, gods, varer og andet. Sikre, at alt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med regler og standarder.

 • Planlægge procedurer for godstransport

  Planlægge en række logistiske procedurer for fragtpersonale. Sikre gennemførelsen af planerne i henhold til den oprindelige varespecifikation.

 • Yde ekspertrådgivning om tankskibsoperationer

  Stille den nødvendige ekspertise og information om tankskibsoperationer til rådighed for kolleger på områder som f.eks. vurdering af fartøjets kapacitet, vurdering af risici i forbindelse med et bestemt fartøj og interaktion med fartøjer i transit for at bidrage til at opnå den ønskede rejse.

 • Inspicere skibsfartsoperationer

  Inspicere maritime aktiviteter og sikre, at operationer udføres korrekt og rettidigt samt sikkert betjene livreddende udstyr og udstyr til brandbekæmpelse.

 • Tage hensyn til tidszoner ved udførelse af arbejde

  Arbejde i forbindelse med flere tidszoner og planlægge aktiviteter baseret på rejsetider og de respektive arbejdstider i havne rundt om i verden.

 • Foretage sikkerhedsinspektioner om bord

  Udføre sikkerhedsinspektioner om bord; identificere og fjerne potentielle trusler mod skibets besætnings fysiske integritet.

 • Vurdere fartøjers kapacitet

  Vurdere fartøjers kapacitet ved anvendelse af forskellige metoder og brug af oplysninger fra dæksmandskabet; finde bestemte dimensioner og samle oplysninger til yderligere beregninger af fartøjernes kapacitet.

 • Vedligeholde lager på fartøj

  Føre en ajourført fortegnelse for et fartøj, herunder oplysninger om reservedele, olie og brændstof. Afgøre mængden af brændstof, der skal bruges på en rejse, herunder at der til enhver tid er tilstrækkelige mængder brændstof om bord.

 • Føre tilsyn med lastning

  Føre tilsyn med lasteudstyr, ladning, varer og andre elementer. Sikre, at al fragt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med forskrifter og standarder.

 • Administrere fartøjsflåde

  Administrere en fartøjsflåde, der er ejet af et selskab, og kende den nøjagtige flådekapacitet, vedligeholdelseskravene og de nødvendige officielle autorisationer.

 • Sikre hændelsesfri gennemførelse af transporter

  Sikre, at sejladser med internationale charterskibe, der transporterer råolie, kemiske og/eller rene olielaster, frit kan gennemføres, og optimere det indchartrede fartøjs præstation. Foregribe potentielle hændelser og planlægge foranstaltninger for at afbøde deres virkninger.

 • Tage hensyn til begrænsninger inden for skibsfart

  Tage hensyn til flere begrænsninger, der er specifikke for søtransport, f.eks.: skibenes maksimale dybgang, kanalers dybde, tidevandsmålinger og den forholdsvise effekt på lastkapaciteten. Skabe detaljerede scenarier og integrere dem i planlægningen af søtransporten.

 • Forhandle fragtpriser

  Forhandle fragtpriser; stræbe efter maksimal effektivitet i logistik og transport; beregne effektive ruter til transport af fragtgods.

 • Anvende forskrifter for godstransport

  Fremvise viden om relevante lokale, nationale, europæiske og internationale regler, standarder og kodekser for godstransport.

 • Koordinere fartøjers ruter

  Udvikle, forvalte og koordinere fartøjers ruter over hele verden sammen med andre interessenter.

 • Beregne last på et fartøj

  Bestemme lastens vægt på tankskibe og fragtskibe. Beregne den nøjagtige mængde lastet gods eller den last, der skal losses.

Source: Sisyphus ODB