Profession kunstterapeut

Kunstterapeuter hjælper patienter med at overvinde psykologiske og følelsesmæssige vanskeligheder gennem en kunstnerisk proces, der afspejler sindsbevægelser og følelser, idet de fokuserer på patienter, der lider af en række problemer som f.eks. mentale, psykologiske og adfærdsmæssige forstyrrelser, for at fremme selvforståelse og -bevidsthed.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Psykologiske teorier

  Den historiske udvikling af rådgivningsteorier og psykologiske teorier samt perspektiverne, anvendelsesmulighederne og interview- og rådgivningsstrategierne.

 • Kunstterapiteori

  Historien og teorien om kunstterapi, arrangementer og fagfolk samt udvikling af kunstterapi som en særskilt terapeutisk praksis, oversigt over de psykoterapeutiske teorier, der er relevante for kunstbehandling, teorier om kreativitet og teoretisk fundament for kunstterapi.

 • Adfærdsterapi

  Adfærdsterapiens egenskaber og fundamenter, som fokuserer på ændring af patienters uønskede eller negative adfærd. Den indebærer undersøgelse af den nuværende adfærd og de midler, hvormed denne kan aflæres.

 • Kognitiv psykologi

  De menneskelige processer som opmærksomhed, hukommelse, anvendelse af sprog, opfattelse, problemløsning, kreativitet og tænkning.

 • Menneskets psykologiske udvikling

  Menneskets psykologiske udvikling i løbet af dets levetid, teorier om personlighedsudvikling, kulturel og miljømæssig indflydelse, menneskelig adfærd, herunder udviklingskriser, handicap, usædvanlig adfærd og misbrugsadfærd.

 • Sociologi

  Gruppens adfærd og dynamik, samfundsmæssige tendenser og påvirkninger, menneskers migration, etnisk oprindelse, kulturer og deres historie og oprindelse.

 • Psykopatologi

  Kriterier for psykiatriske diagnoser, anvendelse af et system til klassificering af sygdomme og teorier om psykopatologi. Indikatorer for funktionelle og organiske forstyrrelser og typer af psykofarmakologiske lægemidler.

 • Kunst

  Den teori og de teknikker, der er nødvendige for at sammensætte, fremstille og udføre billedkunstværker i form af tegning, malerkunst, skulptur og andre kunstformer.

 • Teknikker til brug i forbindelse med kunstterapi

  Den direkte oplevelse af kunstprocessers og -materialers terapeutiske anvendelighed og psykologiske påvirkning og den terapeutisk virkning af kunst, der fører til fastsættelsen af terapeutiske mål og interventionsstrategier.

Færdigheder

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Anvende kunstterapi

  Behandle børn, unge, voksne, par og familier ved hospitalsindlæggelse, ambulant behandling, programmer for delbehandling og efterbehandling med kunstterapi med henblik på at udforske verbal, adfærdsmæssig og kunstnerisk kommunikation, behandlingsplanlægning, behandlingsmetoder og relationer i forhold.

 • Organisere forebyggelse af tilbagefald

  Hjælpe patienten eller klienten med at identificere og foregribe situationer med høj risiko eller eksterne og interne udløsningsmekanismer. Støtte dem i udviklingen af bedre copingstrategier og nødplaner i tilfælde af fremtidige vanskeligheder.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Tilskynde sundhedsbrugere til selvovervågning

  Tilskynde sundhedsbrugere til at udføre selvovervågning ved at foretage situations- og udviklingsanalyser på sig selv. Bistå sundhedsbrugeren med at udvikle en grad af selvkritik og selvanalyse med hensyn til adfærd, handlinger, relationer og selvforståelse.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Klargøre behandlingsplan for kunstterapi

  Udarbejde en behandlingsplan, der skitserer mulige strategier for kunstterapi som f.eks. tegning, maling, skulptur og kollage med patienter fra små børn til ældre med tanke på former for kunstterapi, der kan bidrage til at opfylde patientens behov.

 • Formulere en casebaseret konceptualiseringsmodel for behandling

  Udarbejde en individualiseret behandlingsplan i samarbejde med den enkelte og stræbe efter at matche vedkommendes behov, situation og behandlingsmål med henblik på at maksimere sandsynligheden for en terapeutisk gavnlig virkning samt overveje eventuelle personlige, sociale og systemiske barrierer, der kan underminere behandlingen.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Give patienter mulighed for at undersøge kunstværker

  Give patienter mulighed for at opdage og undersøge kunstværker og den kunstneriske tilblivelsesproces.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Vurdere kunstterapeutiske sessioner

  Evaluere effektiviteten af kunstterapeutiske sessioner for at støtte planlægningen af efterfølgende sessioner.

 • Planlægge kunstneriske aktiviteter

  Planlægge, udforme og fremme en plan for kunstneriske aktiviteter for enkeltpersoner og grupper.

 • Informere politiske beslutningstagere om sundhedsrelaterede udfordringer

  Give nyttige oplysninger om sundhedserhverv for at sikre, at politiske beslutninger træffes til fordel for lokalsamfundene.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Bruge teknikker for at øge patienters motivation

  Øge patientens motivation for at ændre og fremme troen på, at behandling kan hjælpe, ved at anvende teknikker og procedurer for inddragelse til dette formål.

 • Sikre fortroligheden af sundhedsbrugerdata

  Overholde og opretholde fortroligheden af sundhedsbrugeres sygdoms- og behandlingsoplysninger.

 • Modtage henviste patienter

  Modtage henviste patienter, herunder selvhenviste patienter, og henvisninger fra andre fagfolk, såsom lærere, psykologer, terapeuter og psykiatere.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Vurdere patientens behandlingsbehov

  Observere og vurdere patientens adfærd, holdninger og følelser for at forstå, om og hvordan deres terapeutiske behov kan opfyldes ved hjælp af en specifik form for terapi, indsamling og analyse af oplysninger om, hvordan kunden opfatter, reagerer på, og relaterer til kunstneriske stimuli. Relatere disse oplysninger til andre aspekter af patientens liv.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Udfordre patientadfærd gennem kunst

  Konstruktivt at udfordre patienters adfærd, holdning og tankegang ved hjælp af kunstbehandlingsforløb.

 • Henvise sundhedsbrugere

  Foretage henvisninger til andre fagfolk på grundlag af sundhedsbrugerens krav og behov, navnlig i erkendelse af, at der er behov for yderligere diagnoser eller behandlinger i sundhedssektoren.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Behandle sygdomme med kunstterapi

  Fremme kundens iboende evne til at skabe kunst for at forbedre deres fysiske, mentale og følelsesmæssige velbefindende, behandle mennesker med en udviklingsmæssig, medicinsk, uddannelsesmæssig og social eller psykologisk svækkelse.

 • Bruge kunst i et behandlingsmiljø

  Arbejde kreativt med forskellige patientgrupper i et terapeutisk miljø.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Udvikle undervisningsmaterialer om kunstterapi

  Udarbejde undervisningsmateriale med henblik på at oplyse patienter, familier, personale og offentligheden om kunstterapi.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

Source: Sisyphus ODB