Profession kvægavler

Kvægavlere fører tilsyn med produktionen og den daglige pasning af kvæg. De vedligeholder kvægets sundhed og velfærd.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tegn på dyresygdomme

  Fysiske, adfærdsmæssige og miljømæssige tegn på sundhed og sygdom hos forskellige dyr.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Husdyrarter

  Husdyrarter og relevant genetik.

 • Dyreernæring

  Aspekter af, hvordan forskellige dyrearter fodres og vandes. Forskellige typer dyrefoder, kvalitetskriterier for foder og metoder til at fodre og vande dyr.

 • Husdyravl

  Forstå naturlige og kunstige reproduktionsteknikker, drægtighedsperioder og fødsler for husdyr. Forståelse af human aflivning af relevante dyr i overensstemmelse med national lovgivning.

Færdigheder

 • Overvåge husdyr

  Overvåge og registrere husdyrproduktionen og husdyrenes velfærd.

 • Vedligeholde dyrebure

  Sikre, at, at dyreindelukker, såsom habitater, terrarier, bure eller kenneler, er i passende og hygiejnisk stand. Rengøre indelukket og give ny strøelse, hvis der er behov for det.

 • Malke dyr

  Malke køer og andre husdyr manuelt eller mekanisk.

 • Give dyr førstehjælp

  Give nødbehandling for at undgå forringelse af tilstand, lidelse og smerte, indtil dyrlægehjælp kan søges. Der skal udføres grundlæggende akut behandling af ikke-dyrlæger før førstehjælp ydet af en dyrlæge. Ikke-dyrlæger, der yder akut behandling, forventes at søge behandling hos en dyrlæge så hurtigt som muligt.

 • Administrere dyrehygiejne

  Planlægge og anvende passende hygiejneforanstaltninger til at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv generel hygiejne. Opretholde og følge hygiejneprocedurer og -bestemmelser i arbejdet med dyr og kommunikere hygiejnekontrol på stedet og protokoller til andre. Håndtere sikker bortskaffelse af affald i henhold til bestemmelsessted og lokale forskrifter.

 • Administrere animalsk biosikkerhed

  Planlægge og anvende passende biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv samlet biosikring. Vedligeholde og følge biosikkerhedsprocedurer og infektionskontrol, når der arbejdes med dyr, herunder erkendelse af potentielle sundhedsproblemer og iværksættelse af passende foranstaltninger, oplysninger om foranstaltninger til hygiejnekontrol på stedet og biosikkerhedsprocedurer samt rapportering til andre.

 • Fodre husdyr

  Beregne foderrationerne for alle faser af væksten og forberede, distribuere og kvalitetskontrollere foder

 • Passe unge dyr

  Vurdere behovene hos ungerne og de unge dyr. Straks træffe passende foranstaltninger i tilfælde af problemer i forbindelse med ungerne eller de unge dyr.

 • Udvælge husdyr

  Mærke, inddele og adskille dyr efter formål og bestemmelsessted under hensyntagen til dyrenes tilstand og den relevante lovgivning

 • Behandle dyr

  Foretage medicinske indgreb hos dyr, herunder gennem behandlinger, indgivelse af lægemidler og helbredsvurdering.

 • Bistå ved transport af dyr

  Bistå med transport af dyr, herunder lastning og losning af dyr, forberedelse af transportmidlet og opretholdelse af dyrets velfærd under hele transportforløbet.

 • Føre fortegnelser over udført arbejde

  Udarbejde og vedligeholde fortegnelser over udført arbejde.

 • Udføre malkekontrol

  Udføre kontrol af kvaliteten og kvantiteten af mælken i henhold til biosikringsregler.

 • Fodre dyr

  Levere foder og vand til dyr. Dette omfatter tilberedning af foder og vand til dyr og rapportering om eventuelle ændringer i føde- eller drikkevaner.

 • Forvalte husdyr

  Forvaltning af produktionsprogrammer, fødselsplaner, salg, købsordrer på foder, materialer, udstyr, stalde, placering og lagerstyring. Forvalte destruktionen af relevante dyr på en human måde og i overensstemmelse med national lovgivning. Følge virksomhedernes krav og integration i kvalitativ forskning og vidensoverførsel.

 • Kontrollere flytning af dyr

  Lede, kontrollere eller begrænse en del af et eller flere dyrs bevægelse.

 • Bestyre bedrift med avlskvæg

  Forvalte et passende miljø for kvægavl. Vælge og klargøre passende habitater for specifikke typer kvæg. Overvåge kvægets vækst og sundhed og sikre korrekt fodring. Bestemme, hvornår kvæget er klar til forbrug, handel eller andre formål.

 • Overvåge dyrs velfærd

  Overvåge dyrenes fysiske tilstand og adfærd og indberette eventuelle bekymringer eller uventede ændringer, herunder tegn på sundhed eller dårlig sundhed, dyrenes udseende, tilstand af dyrenes fysiske rammer, indtagelse af føde og vand samt miljøforhold.

 • Betjene landbrugsudstyr

  Overvåge problemfri drift af landbrugsudstyr, som kan omfatte udstyr til højtryksrensning, opvarmning eller luftkonditionering og overvåge temperaturen i bygningen. Sørg for, at traktorer og andre køretøjer kører uden problemer. Fortolke instrukser fra computerprogrammer og rapportere enkle operationer.

 • Give specifikke veterinærlægemidler for at fremme avl

  Administrere specifikke lægemidler til synkronisering af avlscyklusser hos dyr i overensstemmelse med dyrlægens og ejerens instruktioner. Dette omfatter sikker anvendelse og opbevaring af lægemidler og udstyr samt registrering.

 • Bistå ved dyrefødsler

  Bistå ved dyrefødsler og pleje af nyfødte husdyr.

 • Forvalte husdyrsundhed og -velfærd

  Vurdere dine husdyrs aktuelle sundhedstilstand. Håndtere eventuel eksisterende sygdom eller lidelse, herunder krav om isolering af husdyr. Planlægge og forvalte en plan for husdyrsundhed og -velfærd med klart definerede mål, og i givet fald rådføre sig med specialister/rådgivere. Arbejde tæt sammen med dyrlæger og andre specialister/rådgivere.

 • Oprette dyrefortegnelser

  Oprette dyrefortegnelser i overensstemmelse med brancherelevante oplysninger og ved anvendelse af passende registreringssystemer.

 • Bortskaffe døde dyr

  Bortskaffe døde dyr, der ikke betragtes som en kødkilde, på stilfuld vis. Begrave eller kremere dyret på grundlag af ejernes ønsker eller andre kriterier.

Source: Sisyphus ODB