Profession landmåler

Landmålere bestemmer afstanden og placeringen af punkter på bygge- og anlægsområder ved hjælp af specialudstyr. De anvender målinger af særlige aspekter af bygge- og anlægsområder, såsom elektricitet, afstandsmålinger og rumfanget af metalkonstruktioner til at udfærdige arkitekttegninger og udvikle bygge- og anlægsprojekter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kartografi

  En undersøgelse af fortolkningen af de elementer, der er afbildet på kort, målingerne og de tekniske specifikationer. 

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Maskinprodukter til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed

  Maskinprodukter til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed, deres funktioner, egenskaber og retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Landmåling

  Metoden til bestemmelse af jordoverflade- eller tredimensional position af punkter samt afstandene og vinklerne mellem disse.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Geodæsi

  Den videnskabelige disciplin, der kombinerer anvendt matematik og geovidenskaber for at måle og afbilde Jorden. Den omfatter studiet af fænomener som f.eks. tyngdefelter, polarbevægelse og tidevand.

 • Bygningsingeniørarbejde

  Den tekniske disciplin, der vedrører studiet af udformningen, konstruktionen og vedligeholdelsen af naturligt opbyggede bygværker, såsom veje, bygninger og kanaler.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Geomatik

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører indsamling, opbevaring og behandling af geografiske oplysninger.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Målemetoder

  Have en forståelse af overvågningsmetoder, teledetektionsmetoder og -udstyr.

 • Topografi

  Grafisk gengivelse af overfladekarakteristika på et sted eller område på et kort, der viser deres relative positioner og højder.

Færdigheder

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Udarbejde matrikelrapport

  Skrive en matrikelrapport med oplysninger om ejendomsskel, terrænets højde og dybde osv.

 • Betjene landmålerinstrumenter

  Betjene og tilpasse måleinstrumenter såsom teodolitter og prismer samt andre elektroniske værktøjer til afstandsmåling.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Dokumentere undersøgelse

  Udfylde og indsende alle nødvendige administrative, operationelle og tekniske dokumenter vedrørende en undersøgelse.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Kalibrere elektroniske instrumenter

  Korrigere og justere pålideligheden af et elektronisk instrument ved at måle output og sammenligne resultater med data for en referenceanordning eller et sæt standardiserede resultater. Dette sker med jævne mellemrum, som fastsættes af fabrikanten og ved hjælp af kalibreringsanordninger.

 • Udføre landmålerberegninger

  Udføre beregninger og indsamle tekniske data med henblik på at fastslå korrektion af jordens krumning, polygonjusteringer og -lukninger, nivelleringsforløb, azimutretninger, markørplaceringer osv.

 • Sammenligne undersøgelsesberegninger

  Fastslå dataenes nøjagtighed ved at sammenligne beregningerne med gældende standarder.

 • Udføre landmålinger

  Gennemføre undersøgelser for at fastslå, hvor og hvilke naturlige og menneskeskabte strukturer der befinder sig på overfladen samt under jorden og under vandet. Betjene elektronisk fjernmåleudstyr og digitale måleinstrumenter.

 • Justere landmålerudstyr

  Sikre målingernes nøjagtighed ved at justere landmålerudstyret.

 • Fastlægge skel

  Fastlægge skel for ejendomme ved hjælp af landmålerudstyr.

 • Registrere landmålinger

  Indsamle og behandle beskrivende data ved hjælp af dokumenter som f.eks. skitser, tegninger og noter.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

Source: Sisyphus ODB