Profession landmålingstekniker

Landmålingsteknikere udfører tekniske opmålingsopgaver. De bistår landmålere, arkitekter eller ingeniører ved udførelse af landmålingstekniske opgaver såsom kortlægning, udarbejdelse af byggetegninger og betjening af præcist måleudstyr

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kartografi

  En undersøgelse af fortolkningen af de elementer, der er afbildet på kort, målingerne og de tekniske specifikationer. 

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Målemetoder

  Have en forståelse af overvågningsmetoder, teledetektionsmetoder og -udstyr.

 • Landmåling

  Metoden til bestemmelse af jordoverflade- eller tredimensional position af punkter samt afstandene og vinklerne mellem disse.

 • Geomatik

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører indsamling, opbevaring og behandling af geografiske oplysninger.

 • Geodæsi

  Den videnskabelige disciplin, der kombinerer anvendt matematik og geovidenskaber for at måle og afbilde Jorden. Den omfatter studiet af fænomener som f.eks. tyngdefelter, polarbevægelse og tidevand.

 • Undersøgelsesteknikker

  Teknikker til at identificere en målgruppe, vælge den rigtige undersøgelsesmetode og analysere dataene.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Geografiske informationssystemer

  Værktøjer, der indgår i geografisk kortlægning og positionering, såsom GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling).

 • Topografi

  Grafisk gengivelse af overfladekarakteristika på et sted eller område på et kort, der viser deres relative positioner og højder.

Færdigheder

 • Udføre landmålinger

  Gennemføre undersøgelser for at fastslå, hvor og hvilke naturlige og menneskeskabte strukturer der befinder sig på overfladen samt under jorden og under vandet. Betjene elektronisk fjernmåleudstyr og digitale måleinstrumenter.

 • Sammenligne undersøgelsesberegninger

  Fastslå dataenes nøjagtighed ved at sammenligne beregningerne med gældende standarder.

 • Justere landmålerudstyr

  Sikre målingernes nøjagtighed ved at justere landmålerudstyret.

 • Udarbejde matrikelrapport

  Skrive en matrikelrapport med oplysninger om ejendomsskel, terrænets højde og dybde osv.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Registrere landmålinger

  Indsamle og behandle beskrivende data ved hjælp af dokumenter som f.eks. skitser, tegninger og noter.

 • Betjene landmålerinstrumenter

  Betjene og tilpasse måleinstrumenter såsom teodolitter og prismer samt andre elektroniske værktøjer til afstandsmåling.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Udføre landmålerberegninger

  Udføre beregninger og indsamle tekniske data med henblik på at fastslå korrektion af jordens krumning, polygonjusteringer og -lukninger, nivelleringsforløb, azimutretninger, markørplaceringer osv.

 • Fortolke geofysiske data

  Fortolke data af geofysisk art: Jordens form, tyngde- og magnetfelter, opbygning og sammensætning samt geofysiske dynamikker og deres overfladeudtryk i form af pladetektonik.

 • Kalibrere præcisionsinstrument

  Undersøge præcisionsinstrumenter og vurdere, om instrumentet opfylder kvalitetskravene og produktionsspecifikationerne. Korrigere og justere pålideligheden ved at måle output og sammenligne resultater med data for en referenceanordning eller et sæt standardiserede resultater.

 • Behandle indsamlede data

  Analysere og fortolke data indsamlet fra en lang række kilder, f.eks. satellitundersøgelser, luftfotografering og lasermålingssystemer.

Source: Sisyphus ODB