Profession leder — udklækning på et akvakulturbrug

Ledere — udklækning på et akvakulturbrug planlægger, styrer og koordinerer produktionen i store akvakulturbrug med opdræt af fisk og skaldyr, hvor de udvikler akvakulturstrategier under anvendelse af forskellige gydeteknikker. De kontrollerer avlsgrenes formering og tidlige livscyklus. De fører tilsyn med udklækning, metoder til tidlig fodring og avl af de dyrkede arter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Licensregler

  Krav og regler, der skal være i overensstemmelse med en tilladelse eller licens.

 • Fiskeanatomi

  Studiet af fiskearters form og morfologi.

 • Identifikation og klassifikation af fisk

  De processer, der muliggør identifikation og klassificering af fisk.

 • Planktonproduktion

  Metoder, karakteristika og udstyr, der anvendes til at dyrke fytoplankton, alger og levende byttefisk, såsom hjuldyr eller Artemia-rejer ved hjælp af avancerede teknikker.

 • Sanitære foranstaltninger inden for klækkeriproduktion

  Standarder for renholdelse og renlighed, der er afgørende for en effektiv bekæmpelse af svampe og andre parasitter under intensive dyrkningsbetingelser.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

 • Reproduktion af akvatiske organismer

  De teknikker, der anvendes til at fremkalde gydning, gydning på reder og afstripning ved hjælp af passende teknikker til bestemte arter af fisk, bløddyr, krebsdyr m.v. Miljømæssig kontrol af gydning, anvendelse af hormoner for at fremkalde reproduktion og rekruttering af gydebestande ved genetisk udvælgelse.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Program for genetisk udvælgelse

  De metoder, der anvendes til at planlægge og gennemføre et program for genetisk udvælgelse af udvalgte fiskearter, bløddyr, skaldyr og andre arter.

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

Færdigheder

 • Sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed inden for akvakultur

  Sørge for, at der er fastlagt sundheds- og sikkerhedsprocedurer, som gælder for alle akvakulturanlæg, herunder bure, og at disse følges. Sikre, at personale og den brede offentlighed får instrukser, og at alt arbejde udføres i overensstemmelse med de relevante sundheds- og sikkerhedsregler.

 • Levere akvatiske produkter efter kundespecifikationer

  Levere akvatiske produkter i henhold til kundespecifikationer med fuld forståelse af kundens krav.

 • Vurdere larvers fødeoptagelsesadfærd

  Overvåge adfærd ved optagelse af føde for at træffe beslutning om, hvorvidt fodersammensætningen er egnet, og anvende larver fra levende bytte til tørfoder eller foderpiller.

 • Organisere arbejdskraft

  Tilrettelægge, tildele og koordinere holdmedlemmer. Tilrettelægge produktionsprogrammerne og planlægge produktion og salg. Indkøb af materialer og udstyr. Styre lagre.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Kontrollere akvatisk produktionsmiljø

  Vurdere virkningerne af biologiske forhold, såsom alger og begroningsorganismer, ved at styre vandindtag, vandindvinding og iltforbrug.

 • Kontrollere fiskesygdomme

  Identificere symptomerne på fiskesygdomme. Anvende passende foranstaltninger til at behandle eller fjerne diagnosticerede tilstande.

 • Udvikle driftsplan for at mindske risici inden for akvakultur

  Udarbejde en forvaltningsplan for at mindske risikoen for skadedyr, rovdyr og sygdomme. Overvåge gennemførelsen af planen, navnlig sygdomsforebyggende foranstaltninger, i hele akvakulturanlægget.

 • Håndhæve sanitære procedurer

  Sikre standarder for sanitet og renlighed, som er afgørende for en effektiv bekæmpelse af svampe og andre parasitter under intensive dyrkningsbetingelser. Skaffe sig ikke-forurenede fisk og æg gennem strenge sundhedsprocedurer og undgå smittebærende fisk. Føre tilsyn med isoleringen og identifikationen af midlet med specifikt immunantiserum.

 • Inducere gydning hos akvakulturarter

  Inducere gydning ved hjælp af passende teknikker for bestemte opdrættede arter af fisk, bløddyr, skaldyr eller andet. Bestemme gydebestandes kønsmodenhed ved hjælp af passende teknikker som anført for opdrættede arter af fisk, bløddyr og krebsdyr. Kontrollere gydebestandes seksuelle cyklus. Bruge hormoner til at inducere reproduktion.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Levere kurser internt på akvakulturanlæg

  Levere kurser internt på akvakulturanlæg gennem instruktion og demonstration af færdigheder. Sørge for at gennemføre og føre tilsyn med en uddannelsesudviklingsplan.

 • Vedligeholde produktion i opdrætsfase

  Vedligeholde produktionen i opdrætsfasen ved anvendelse af avancerede produktionsteknikker med høj massefylde

 • Planlægge forsyninger til yngelanlæg

  Planlægge forsyninger til yngelanlæg i overensstemmelse med prioriteringer.

 • Udvikle forretningsplan for yngleanlæg inden for akvakultur

  Udvikle og gennemføre en forretningsplan for yngleanlæg inden for akvakultur

 • Håndtere indfangning af yngelfisk

  Planlægge og gennemføre fangst af vildtlevende gydebestande og sætte de vilde gydebestande i karantæne, hvis det er påkrævet. Overvåge indsamlingen af larver eller ungfisk fra omgivelserne. Kontrollere anvendelsen af passende teknikker for bestemte arter, dvs. fisk, bløddyr, skaldyr eller andre.

 • Vurdere miljøpåvirkning fra akvakulturdrift

  Måle miljøpåvirkningen af en virksomheds akvakulturoperationer. Tage hensyn til faktorer som vandkvalitet i havet og overfladevand, levesteder for fisk og havområder samt risici for luftkvaliteten, lugt og støj.

 • Føre tilsyn med akvakulturanlæg

  Føre tilsyn med akvakulturanlæg og identificere udstyrets behov. Forstå tegninger af akvakulturudstyr, planer og konstruktionsprincipper for forskellige indeslutningssystemer.

 • Forvalte produktionen af akvatiske ressourcer

  Oprette et regneark for bestandsproduktion og foderbudget (fodring, vækst, biomasse, dødelighed, FCR, høst). Overvåge og vedligeholde ressourceproduktionen.

 • Inspicere akvakulturudstyr

  Inspicere akvakulturredskaber og -maskiner for at sikre, at de fungerer korrekt.

 • Træffe rettidige beslutninger

  Tilstræbe optimal rettidig beslutningstagning inden for organisationen.

 • Planlægge akvatiske ressourcer til fodersystemer

  Sørge for, at de akvatiske ressourcer anvendes til fodersystemer, idet der tages hensyn til begrænsninger i fiskeopdrættet; opstille fodersystemer, kontrollere fiskenes adfærd under fodring og betjene computerstyrede fodersystemer.

Source: Sisyphus ODB