Profession levnedsmiddelinspektør

Levnedsmiddelinspektører foretager inspektioner i fødevarebehandlingsmiljøer ud fra et fødevaresikkerhedsmæssigt synspunkt. De er en del af de offentlige kontrolorganer, der efterser og kontrollerer fødevarer og processer til sikring af overholdelse af regler og love vedrørende sikkerhed og sundhed.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Risici i forbindelse med fysiske, kemiske og biologiske farer forbundet med fødevarer og drikkevarer

  Fortolkning af laboratorietest for parametre, der påvirker fødevaresikkerheden, under hensyntagen til risici i forbindelse med fysiske, kemiske og biologiske farer forbundet med fødevarer og drikkevarer.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Fødevarers toksicitet

  Årsagerne til madforgiftning og fordærv samt metoder til konservering af fødevarer for at forhindre toksicitet påført kunderne.

 • Laboratoriebaserede videnskaber

  Laboratoriebaserede videnskaber som biologi, kemi, fysik, integreret videnskab eller avanceret laboratorievidenskab.

 • Principper for fødevaresikkerhed

  Videnskabelig baggrund for fødevaresikkerhed, som omfatter klargøring, håndtering og opbevaring af fødevarer med henblik på at minimere risikoen for fødevarebårne sygdomme og andre sundhedsfarer.

 • Kulturel praksis i forbindelse med sortering af dele af dyr

  Den religiøse og kulturelle praksis i forbindelse med sortering af dele af dyr, så kødet ikke blandes med andre dele, der kan forhindre religionsdyrkere i at spise kødet.

 • Standarder for fødevaresikkerhed

  Standarder for fødevaresikkerhed (dvs. ISO 22000), der er udviklet af de anerkendte standardiseringsorganisationer, der beskæftiger sig med fødevaresikkerhed. F.eks. specificerer den internationale ISO 22000-standard krav til et effektivt system til styring af fødevaresikkerheden. Den omfatter interaktiv kommunikation, systemstyring, forudsætningsprogrammer og HACCP-principperne.

 • Europæisk fødevaresikkerhedspolitik

  Sikring af et højt niveau af fødevaresikkerhed i EU gennem sammenhængende jord-til-bord-foranstaltninger og passende overvågning, samtidig med at et effektivt indre marked sikres. Gennemførelsen af denne tilgang omfatter forskellige foranstaltninger, navnlig: sikre effektive kontrolsystemer og evaluere overholdelse af EU-standarder for fødevaresikkerhed og -kvalitet, inden for EU og i tredjelande vedrørende deres eksport til EU administrere internationale relationer til tredjelande og internationale organisationer på området for fødevaresikkerhed administrere relationer til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og sikre forskningsbaseret risikostyring.

 • Fødevarebårne sygdomme

  Forstå fødevarebårne sygdomme og forgiftning med henblik på at forebygge problemer med folkesundheden.

 • Lovgivning om animalske produkter

  Gældende retsregler om temperatur, affald, sporbarhed, mærkning, handel og transport af animalske produkter. 

 • Kulturel praksis i forbindelse med dyreslagtning

  Kende kulturelle eller religiøse regler og traditioner i forbindelse med dyreslagtning.

 • Føde- og drikkevareindustrien

  Den pågældende industri og de processer, der er involveret i føde- og drikkevareindustrien, som f.eks. udvælgelse af råvarer, forarbejdning, emballering og oplagring.

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

 • Fødevarelovgivning

  Lovgivning vedrørende fødevare- og foderindustrien, herunder fremstilling af fødevarer, hygiejne, sikkerhed, råmaterialer, tilsætningsstoffer, GMO'er, mærkning og miljø- og handelsbestemmelser.

Færdigheder

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Tage hensyn til økonomiske kriterier ved beslutningstagning

  Udarbejde forslag og træffe passende beslutninger under hensyntagen til økonomiske kriterier.

 • Sikre korrekt mærkning af varer

  Sikre, at varer mærkes med alle de nødvendige mærkningsoplysninger (f.eks. juridisk og teknisk information og information om farer osv.) vedrørende produktet. Sikre, at etiketterne er i overensstemmelse med lovkravene og overholder lovgivningen.

 • Vurdere HACCP-implementering på anlæg

  Vurdere den korrekte anvendelse af HACCP på anlæg. Sikre, at anlæggene fungere i henhold til specifikationerne i de skriftlige planer for HACCP, kloakering og forarbejdning.

 • Fastsætte mål for kvalitetssikring

  Definere mål og procedurer for kvalitetssikring og sørge for vedligeholdelse og løbende forbedringer ved at revidere mål, protokoller, varer, processer, udstyr og teknologier til kvalitetsstandarder.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Udføre fødevaresikkerhedskontroller

  Gennemføre kontrol af fødevaresikkerheden for at sikre overholdelse af krav, forskrifter og andre former for god fremstillingspraksis for fødevarer.

 • Fremme forbrugerhensyn på produktionsanlæg

  Udføre lovpligtige tilsynsaktiviteter på anlæg inden for områder, der vedrører forbrugerspørgsmål, f.eks. falske varebetegnelser, forbrugerbeskyttelse osv.

 • Lede inspektioner

  Lede inspektioner og tilhørende protokol, såsom præsentere inspektionsholdet, redegøre for formålet med inspektionen, gennemføre inspektionen, anmode om dokumenter, stille relevante spørgsmål og opretholde en høj grad af professionalisme i forbindelse med efterforskning af personer.

 • Udføre inspektionsanalyse

  Undersøge og rapportere om inspektionsprocedurer, -teknikker, -udstyr og -materialer.

 • Udpege de faktorer, der forårsager forandringer i fødevarer under opbevaring

  Anerkende de mest relevante faktorer (kemiske, fysiske, miljømæssige osv.), der kan ændre fødevaren under lagringen

 • Identificere farer på arbejdspladsen

  Gennemføre sikkerhedsrevisioner og inspektioner af arbejdspladser og udstyr på arbejdspladsen. Sikre, at de opfylder sikkerhedsforskrifterne, og identificere farer og risici.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Skrive rutinerapporter

  Sammenstille rutinerapporter og identificere passende blanketter eller dokumenter til registrering af data fra manuelle inspektioner og/eller elektroniske systemer. Skrive tydelige observationer efter behov. En skriftlig rapport er sædvanligvis et sammendrag af aflæsninger fra retikulærsystemets rutinemæssige funktion.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Vedligeholde ajourført faglig viden

  Regelmæssigt deltage i undervisningsworkshopper, læse professionelle publikationer og deltage aktivt i faglige sammenslutninger.

 • Analysere fødevare- og drikkevareprøver

  Undersøge, om fødevarer og drikkevarer er sikre til konsum. Kontrollere de rigtige niveauer af centrale bestanddele og korrektheden af etikettens angivelser og indholdet af næringsstoffer. Sikre, at prøver af føde- og drikkevarer er i overensstemmelse med bestemte standarder eller procedurer.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Holde sig ajour med forskrifter

  Vedligeholde et ajourført kendskab til de gældende bestemmelser og anvende denne viden inden for specifikke sektorer.

 • Styre anvendelsen af tilsætningsstoffer i forbindelse med fødevarefremstilling

  Styre anvendelsen af tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler til fødevarer.

 • Lede kommunikationen med offentlige myndigheder på fødevareområdet

  Lede kommunikationen med regulerende myndigheder på fødevareområdet om alle aspekter af fødevaresikkerhed, grænseværdier for potentielt farlige ingredienser, mærkningskrav og lovgivning.

 • Udføre kvalitetsrevisioner

  Gennemføre regelmæssige, systematiske og dokumenterede undersøgelser af et kvalitetssystem til kontrol af overensstemmelse med en standard baseret på objektive forhold som f.eks. gennemførelse af processer, effektivitet med hensyn til at opnå kvalitetsmål og reduktion og eliminering af kvalitetsproblemer.

 • Arbejde i kolde omgivelser

  Arbejde i kølerum og frysefaciliteter. Kølerum er ca. 0 °C. Undgå temperaturer på -18 °C i fryseanlæg til forarbejdning af kød som krævet ved lov, undtagen slagterier, hvor arbejdsrumtemperaturen ved lov skal være under 12 °C.

 • Vurdere fødevareprøver

  Vurdere prøver fra en række kilder til analyser. F.eks. påvisning af mikroorganismer, kemisk analyse og parasitologisk analyse.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

Source: Sisyphus ODB