Profession medarbejder på et akvakulturbrug

Medarbejdere på et akvakulturbrug beskæftiger sig med produktion af akvatiske organismer i landbaserede produktionsprocesser. De bistår ved opdrættet af organismer i alle faser af deres livscyklus.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Rebtovhåndtering

  Rebtovhåndtering, som vedrører anbringelse af knuder og splejsning.

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

Færdigheder

 • Oplagre fisk i holdetanke

  Oplagre fisk i holdetanke og bevare god miljømæssig stand i holdetanken.

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Bruge udstyr til desinfektion af vand

  Betjene udstyr til desinfektion af vand under anvendelse af forskellige metoder og teknikker, f.eks. mekanisk filtrering, afhængigt af behov.

 • Rengøre akvakulturtanke og -beholdere

  Rengøre og desinficere udstyr og behandlingssystemer samt opbevaringsenheder som f.eks. tanke.

 • Indsamle døde fisk

  Indsamle døde fisk i modtagelsesmiljøer såsom tanke og bure.

 • Vedligeholde vandkvalitet i yngelanlæg inden for akvakultur

  Måle vandføring i tanke og naturlige ferskvandsområder. Måle parametre for vandkvalitet f.eks. pH, temperatur, iltindhold, saltindhold, CO2, N2, NO2, NH4, turbiditet og klorofyl.

 • Identificere akvakulturarter

  Identificere væsentlige europæiske arter af opdrættede fisk, skaldyr og krebsdyr.

 • Udføre fiskesorteringsaktiviteter

  Indsamle levende fisk ved hjælp af teknikker, der minimerer den stress, der forårsages for fisk, og undgå, at fiskene undslipper. Klassificere dem manuelt eller ved hjælp af udstyr. Rapportere om klassificeringen, idet overensstemmelse med specifikationerne sikres.

 • Betjene udstyr til fiskefangst

  Betjene udstyr til fiskefangst, til klassificering, prøveudtagning eller optagning.

 • Indsamle oplysninger om vækstrate

  Indsamle oplysninger om vækstraten hos dyrkede, akvatiske arter.

 • Arbejde efter sikkerhedsforskrifter for fiskeri

  Overholde politikker og institutionelle bestemmelser for at garantere en sikker arbejdsplads for ansatte inden for fiskeri og akvakultur. Håndtere potentielle risici og farer ved at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

 • Udføre fodring

  Udføre manuel fodring. Kalibrere og betjene automatiske og elektroniske fodersystemer.

 • Bruge oxygenudstyr

  Betjene forskelligt oxygenudstyr til vand i henhold til kravene: overfladebeluftere, skovlhjulsbeluftere, søjlebeluftere/iltningstrapper og rene oxygensystemer.

 • Indsamle fiskeprøver med henblik på diagnosticering

  Indsamle fiske- og skaldyrsprøver til diagnosticering, der foretages af specialister i fiskesygdomme.

 • Vedligeholde akvakulturbeholdere

  Rengøre og desinficere udstyr og behandlingssystemer. Aftappe og rengøre akvakulturtanke og -bassiner ved brug af børster, kemikalier og vand. Klargøre fisketanke til modtagelse af fisk og skifte net. Udføre gennemsvømninger. Oplagre fisk i holdetanke. Indsamle døde fisk i holdetanke.

 • Transportere fisk

  Transportere levende og fangede fisk, bløddyr, krebsdyr fra havbrug til kunde.

 • Måle vandstrømning

  Måle vandgennemstrømning, vandindtag og vandtilstrømning.

 • Læsse udstyr

  Håndtere sikker lastning af udstyret under givne restriktive betingelser.

 • Bistå ved vaccinationsprocedurer

  Hjælpe kvalificeret faguddannet med immersions- og injektionvaccinationsprocedurer.

 • Klargøre fisketanke

  Forberede fisketanke til at modtage fisk. Svømme igennem dem for at inspicere dem.

 • Overvåge fiskesundhed

  Overvåge fiskenes sundhedstilstand baseret på fodring og generel adfærd. Fortolke miljøparametre og analysere dødelighed.

 • Udføre forberedelser for specialist i fiskesygdomme

  Forberede miljø og udstyr til behandling af særlige sygdomme hos fisk, herunder behandling med vaccination.

 • Læsse udstyr af

  Håndtere sikker aflæsning af udstyr under givne restriktive betingelser.

 • Vedligeholde akvakulturdamme

  Rengøre udstyr og behandlingsredskaber. Dræne og rense akvakulturbassiner ved brug af børster, kemikalier og vand. Klargøre opbevaringsbeholdere til fisk og skifte nettene. Udføre svømmekanaler. Lagre fisk i beholdere. Indsamle døde fisk i beholdere.

 • Vedligeholde vandkvalitet i forbindelse med akvakultur

  Vedligeholde vandkvalitet i damme, laguner og sluser.

 • Betjene biologiske filtre

  Betjene biologiske filtre i akvakulturanlæg.

 • Gøde akvakulturdamme

  Gøde akvakulturdamme

 • Indsamle biologiske data

  Indsamle biologiske prøver, registrere og sammenfatte biologiske data til brug i tekniske undersøgelser, udvikle miljøforvaltningsplaner og biologiske produkter.

 • Betjene gaffeltruck

  Køre en gaffeltruck, et køretøj med en gaffelanordning foran til at løfte og bære tunge læs.

 • Måle virkningen af specifik akvakulturaktivitet

  Identificere og måle de biologiske, fysisk-kemiske virkninger af den specifikke akvakulturbrugs aktivitet på miljøet. Gennemføre alle nødvendige test, herunder indsamling og behandling af prøver til analyse.

 • Arbejde i skiftehold

  Arbejde i roterende skiftehold, hvor målet er at holde en tjeneste eller produktionslinje i gang døgnet rundt, og hver dag i ugen.

 • Udføre vedligeholdelse af akvakulturudstyr

  Vedligeholde akvakulturudstyret og identificere udstyrets behov. Udføre rutinemæssig vedligeholdelse og mindre reparationer efter behov.

 • Screene for misdannelser hos levende fisk

  Screene for misdannelser hos levende fisk, herunder larver

 • Følge hygiejnepraksis for fiskeri

  Overholde de rette bestemmelser og praksisser med henblik på at varetage fiskeriopgaver og -ansvar på en hygiejnisk måde.

Source: Sisyphus ODB