Profession medicinsk laboratorieassistent

Medicinske laboratorieassistenter arbejder under tilsyn af den biomedicinske videnskabsmand og udfører grundlæggende laboratorieprocedurer. De arbejder i forbindelse med den forudgående analytiske håndtering af prøver såsom kontrol af oplysninger om prøver modtaget med henblik på analyse, vedligeholdelse af analysatorerne, påfyldning af reagenser og emballering af prøver. De udfører også kontoropgaver såsom overvågning af lagerniveauet for de reagenser, der anvendes til analysen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Automatiske analyseapparater i medicinske laboratorier

  De metoder, der anvendes til at indføre prøver i det laboratorieinstrument, som analyserer biologiske prøver til diagnoseformål.

 • Klinisk mikrobiologi

  Klinisk mikrobiologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Blodtypebestemmelse

  Klassificering af blodtyper som gruppe A, B, AB, 0 og deres egenskaber.

 • Teknikker til blodprøvetagning

  Egnede teknikker til indsamling af blodprøver til laboratorieformål afhængigt af målgruppen som f.eks. børn eller ældre.

Færdigheder

 • Bruge udstyr til kemisk analyse

  Bruge laboratorieudstyr, f.eks. atomabsorptionsudstyr, pH- og ledningsevnemålere eller saltsprøjtekamre.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Sende biologiske prøver til laboratorium

  Videresende indsamlede biologiske prøver til det pågældende laboratorium med overholdelse af strenge procedurer for mærkning og sporing af oplysninger på prøverne.

 • Vedligeholde medicinsk laboratorieudstyr

  Regelmæssigt kontrollere tilstanden af det anvendte medicinske laboratorieudstyr, rengøre det og udføre vedligeholdelsesarbejde, alt efter hvad der er nødvendigt.

 • Vedligeholde laboratorieudstyr

  Rengøre laboratorieartikler af glas og andet udstyr efter brug og efterse det for skade eller korrosion for at sikre, at det fungerer korrekt.

 • Transportere blodprøver

  Sikre, at de blodprøver, der indsamles, transporteres sikkert og korrekt efter strenge procedurer for at undgå kontaminering

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Arkivere patientjournaler

  Arkivere sundhedsbrugeres journaler korrekt, herunder testresultater og sagsnotater, så de let kan hentes, når det er påkrævet.

 • Identificere patientjournaler

  Finde, hente og forelægge lægejournaler, som autoriseret sundhedspersonale har anmodet om.

 • Blande kemikalier

  Blande kemiske stoffer sikkert efter opskrift og med korrekt dosering.

 • Sætte mærkater på blodprøver

  Mærke blodprøver fra patienter i overensstemmelse med forskrifter og patientens identitet.

 • Kalibrere laboratorieudstyr

  Kalibrere laboratorieudstyr ved sammenligning af målinger; én af et kendt størrelse eller korrekthed, som er udført med en pålidelig anordning, og en anden måling fra et andet stykke laboratorieudstyr. Udføre målingerne i så høj grad som muligt på samme måde.

 • Tjekke modtagne biologiske prøver

  Sikre, at de modtagne biologiske prøver såsom blod og væv mærkes og registreres korrekt og indeholder relevante oplysninger om patienten.

 • Forberede prøver til test

  Tage og forberede prøver til test, kontrollere, at de er repræsentative, undgå bias og enhver mulighed for hændelig eller tilsigtet kontaminering. Sørge for tydelig nummerering, mærkning og registrering af stikoplysningerne for at sikre, at resultaterne stemmer nøjagtigt overens med det originale materiale.

 • Teste kemiske prøver

  Gennemføre testprocedurer for allerede forberedte kemiske prøver ved hjælp af det nødvendige udstyr og materialer. Testning af kemiske prøver indebærer tiltag som f.eks. pipettering eller fortynding.

 • Teste prøver

  Undersøge og teste forberedte prøver; undgå enhver mulighed for utilsigtet eller tilsigtet forurening under testfasen. Betjene prøveudtagningsudstyr i overensstemmelse med konstruktionsparametrene.

 • Arbejde sikkert med kemikalier

  Træffe de nødvendige foranstaltninger til opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter.

 • Undersøge celleprøver mikroskopisk

  Klargøre og sende de celleprøver, der er modtaget, til undersøgelse med henblik på test på objektglas samt kolorere og mærke celleforandringer og abnormiteter i cellerne.

Source: Sisyphus ODB