Profession mikroelektronikingeniør

Mikroelektronikingeniører udformer, udvikler og fører tilsyn med produktionen af små elektroniske apparater og komponenter såsom mikroprocessorer og integrerede kredsløb.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Mikroelektronik

  Mikroelektronik er en underdisciplin af elektronik og vedrører undersøgelsen, udformningen og fremstillingen af små elektroniske komponenter, såsom mikrochips.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Mikrokredsløb

  Kredsløb af nanosystemer, mikrosystemer eller mesoskalasystemer og komponenter med en størrelse på mellem 1 µm til 1 mm. På grund af behovet for præcision på en mikroskala kræver mikrokredsløb et pålideligt visuelt indstillingsudstyr såsom ionstråleafbildningssystemer og stereoelektroniske mikroskoper samt præcisionsredskaber og -maskiner, som f.eks. mikrogribere. Mikrosystemerne samles i henhold til teknikker for doping, tyndfilm, ætsning, binding, mikrolitografi og polering.

 • Mikroprocessorer

  Computerprocessorer i en mikroskala, der integrerer computerens centralenhed (CPU) på en enkelt chip.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Elektricitetsprincipper

  Der skabes elektricitet, når elektrisk strøm løber i en leder. Det medfører, at frie elektroner bevæger sig mellem atomerne. Jo flere frie elektroner, der er til stede i et materiale, desto bedre er materialets ledeevne. De tre vigtigste parametre for elektricitet er spænding, strøm (ampere) og modstand (ohm).

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Miljøtrusler

  Truslerne mod miljøet, som vedrører biologiske, kemiske, nukleare, radiologiske og fysiske farer.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Integrerede kredsløb

  Elektroniske komponenter fremstillet af et sæt elektroniske kredsløb, som er anbragt på halvledermaterialer, f.eks. silicium. Integrerede kredsløb (IC) kan rumme milliarder af elektroniske komponenter på mikroskala og er en af de grundlæggende komponenter i elektroniske enheder.

 • Procedurer for elektroniske test

  Testprotokoller, der gør det muligt at foretage en række analyser af elektroniske systemer, produkter og komponenter. Disse prøvninger omfatter prøvning af elektriske egenskaber, såsom spænding, strøm, modstand, kapacitans og induktans samt afprøvning af specifikke elektroniske komponenter, såsom elektronrør, halvledere, integrerede kredsløb og batterier. Disse prøvninger omfatter visuel inspektion, ydelsesafprøvninger, miljøprøvninger og sikkerhedstest.

 • Standarder for elektronisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsstandarder og -bestemmelser for anvendelse og fremstilling af elektronisk udstyr og komponenter hertil, f.eks. halvledere og trykte kredsløb.

Færdigheder

 • Udvikle procedurer for elektronisk test

  Udvikle testprotokoller for at gøre det muligt at foretage en række analyser af elektroniske systemer, produkter og komponenter.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Teste mikroelektronik

  Teste mikroelektronik med passende udstyr. Indsamle og analysere data. Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Behandle kundeanmodninger på grundlag af REACH-forordningen

  Besvare private forbrugeranmodninger i henhold til REACH-forordning nr. 1907/2006, hvorved særligt problematiske stoffer bør være minimale. Rådgive kunderne om, hvordan de skal fortsætte og beskytte sig, hvis tilstedeværelsen af særligt problematiske stoffer er højere end forventet.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Overholde forskrifter vedrørende forbudte materialer

  Overholde bestemmelser, der forbyder tungmetaller i loddemetal, flammehæmmere i plast og ftalatblødgørere i plast og ledningsisoleringer, i henhold til EU's direktiver om begrænsning af farlige stoffer/affald af elektrisk og elektronisk udstyr og kinesisk lovgivning om begrænsning af farlige stoffer.

 • Foretage litteraturgennemgang

  Foretage en omfattende og systematisk undersøgelse af information og publikationer om et specifikt emne. Fremlægge en sammenlignende sammenfatning af litteraturen.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Modellere mikroelektronik

  Modellere og simulere mikroelektroniske systemer, produkter og komponenter ved hjælp af teknisk designsoftware. Vurdere produktets levedygtighed og undersøge de fysiske parametre for at sikre en vellykket produktionsproces.

 • Gennemføre kvalitetskontrolanalyse

  Gennemføre inspektioner og test af tjenester, processer eller produkter for at vurdere kvaliteten.

 • Sikre materialers efterlevelse af krav

  Sikre, at de materialer, som leverandørerne leverer, opfylder de fastsatte krav.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Designe mikroelektronik

  Designe og udvikle mikroelektroniske systemer, produkter og komponenter i henhold til specifikationer, såsom mikrochips.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller produktkomponenter ved anvendelse af design- og konstruktionsprincipper.

Source: Sisyphus ODB